Infotherma po dvanácté

Ve dnech 17. – 20. ledna 2005 bude malebné podhorské městečko Frýdlant nad Ostravicí dějištěm již XII. ročníku mezinárodní topenářské výstavy Infotherma 2005. Tato největší specializovaná topenářská výstava v České a Slovenské republice je úzce zaměřena na ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání...

Ve dnech 17. – 20. ledna 2005 bude malebné podhorské městečko Frýdlant nad Ostravicí dějištěm již XII. ročníku mezinárodní topenářské výstavy Infotherma 2005. Tato největší specializovaná topenářská výstava v České a Slovenské republice je úzce zaměřena na
ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Výstava Infotherma se koná pod záštitou ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství a České energetické agentury. Každoročně má o ni zájem více vystavovatelů, než kolik mohou pojmout prostory frýdlantského výstaviště. Organizátorům výstavy, frýdecko-místecké agentuře Inforpres, to umožňuje vybírat špičkové firmy s exponáty, které bezezbytku odpovídají nomenklatuře výstavy a zaměření toho kterého ročníku.

Infotherma 2005 je speciálně zaměřena na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Vzhledem k trvalému zvyšování cen ušlechtilých paliv dostaly přednost firmy, které nabízejí technické novinky otopných systémů s nízkou spotřebou paliv a vystavovatelé, kteří se zabývají úsporami energie, jako je například měření a regulace, zateplování objektů, využívání odpadního tepla apod.

Další podstatnou část výstavy představují firmy zabývající se získáváním energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, rekuperátory, využívání biomasy apod.

Každoroční součástí výstavy je rozsáhlý odborný doprovodný program věnovaný technickým novinkám, úsporám energie, využívání biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energií. Návštěvníci výstavy mají možnost bezplatně získat informace v integrovaném poradenském středisku jednotlivých ministerstev, České energetické agentury, vysokých škol a dalších odborníků.

Odborný doprovodný program – výstaviště, motel Panorama
Semináře
Pondělí 17. ledna 2005
10:00
- Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů energie
- Struktura a ekonomika jednotlivých obnovitelných zdrojů energie
- Tepelná čerpadla, biomasa, solární energie, větrná energie, vodní energie
- Obnovitelné zdroje energie v energetické koncepci MSK
- Význam biomasy v obnovitelných zdrojích energie
- Spalování biomasy
- Nejnovější trendy využívání obnovitelných zdrojů energie
Odborný garant: VŠB-TU Ostrava
12:30 - Financování energeticky úsporných projektů třetí stranou (projekty PPP, EPC, EC)
13:30 - Představení vzorových projektů realizovaných formou energetických služeb se zárukou
14:00 - Možnosti spolufinancování energeticky úsporných projektů z fondů a programů EU
Inteligentní energie - Evropa 2003-2006 (EIE)
Operační program průmyslu a podnikání (OPPP)
Operační program infrastruktura (OPI)
15:00 - Představení vybraných připravovaných projektů
Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR Praha, Hospodářská komora ČR Praha, Česká energetická agentura Praha, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR Praha, Asociace montážních firem technických zařízení Praha

Úterý 18. ledna 2005
9:30
- Progresivní technologie vytápění objektů - spalování hnědého uhlí, případně směsného paliva (hnědé uhlí + biomasa) v moderních energetických zařízeních
- Obchodní strategie a vývoj těžeb a kvalitativních znaků uhlí na dolech SD, a. s.
- Projektování kotelen a topných soustav
- Automatické hnědouhelné kotle o výkonech 24 - 600 kW, kotle na fluidní spalování
- Vytápění automatickými kotli na hnědé uhlí, zkušenosti s montáží, provozem a údržbou
- Komplexní řešení rekonstrukce energetických zdrojů tepla o výkonu 0,5-5 MW
- Legislativa související s provozováním stacionárních energetických zařízení - zákon o ochraně ovzduší
- Možnosti financování uhelných automatických kotlů malých a středních výkonů
Odborný garant: Severočeské doly, a. s., Chomutov
12:00 - Možnosti použití kontrolovaného větrání s rekuperací tepla v rodinných domech
Odborný garant: TZB-INFO
13:00 - Nové technologické systémy spalování dřeva a biomasy
Odborný garant: Hamont-Contracting and trading Sedliště
14:00 - Nejvhodnější energetické plodiny, jejich pěstování a zpracování na pelety a brikety
Odborný garant: CZBiom - České sdružení pro biomasu Praha, Beskyd Agro, a. s., Palkovice
15:00 - Použití technických izolací pro malé a střední objekty
Odborný garant: Rockwool, a. s., Praha

Středa 19. ledna 2005
9:30
- Směrnice 2002/91/EU o energetické účinnosti v budovách a její dopad do české legislativy
10:30 - Nízkoenergetická výstavba - konstrukční řešení, stavební materiály, zateplování
11:00 - Rekonstrukce a regenerace obytných objektů a občanské vybavenosti
Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, Česká energetická agentura Praha, Státní energetická inspekce Praha, ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, Fa Sedláček Zlín
12:00 - Využití alternativních zdrojů (sluneční energie, spalování dřevní hmoty a biomasy)
- Úspory energií a financí přes akumulaci tepla
- Měření a regulace
Odborný garant: Fa Rolf Prostřední Bečva, Fa Unego Samotížky
14:30 - Tepelná čerpadla typu vzduch – voda
Odborný garant: TC Mach Moravský Krumlov
15:00 - Novinky v oblasti solární techniky
- Možnosti využití solární techniky v bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti
Odborný garant: Fa MMM- Solar Ostrava

Čtvrtek 20. ledna 2005 Pracovní seminář pro pracovníky státní správy, starosty a správce majetku měst a obcí
9:30
- Směrnice EU v oblasti energetiky a životního prostředí a jejich dopad do české legislativy
10:30 - Realizace výstupu Územní energetické koncepce a koncepce snižování emisí a imisí Moravskoslezského kraje
11:00 - Možnosti financování energeticky úsporných projektů
- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2005
- Financování třetí stranou (energetické služby se zárukou)
- Prototypový uhlíkový fond (PCF)
- Operační program průmyslu a podnikání (OPPP)
- Operační program infrastruktura (OPI)
- Inteligentní energie - Evropa 2003-2006 (EIE)
- Spolupráce při vyhledávání a přípravě projektů - poradenství pro veřejnost
12:00 - Příklady úspěšných projektů zásobování měst a obcí energií a zvyšování účinnosti užití energie v městských a obecních objektech
Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, Česká energetická agentura Praha, Státní energetická inspekce Praha
13:00 - Počítačové programy pro správu majetků a řízení bytových družstev, realitních kanceláří, výrobců tepla, obecní a městské úřady, státní správu a správce nemovitostí
Odborný garant: Chastia, a. s., Nejdek

Odborný doprovodný program je pro návštěvníky výstavy zdarma a zájemci si mohou
přednostně zajistit účast přihláškou. Bližší informace na www.infotherma.cz

Komentáře

Načítám komentáře...