Soutěž o nejlepší dřevostavbu vyhlášena

Soutěž o nejlepší dřevostavbu vyhlášena

Byla vyhlášena zajímavá architektonicko-konstrukční soutěž o nejlepší dřevostavbu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj,
Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků,
Technologickým centrem Akademie věd ČR a Nadací dřevo pro život vyhlašuje

ARCHITEKTONICKO - KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽ DŘEVĚNÝ DŮM

Nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva


Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na nízkoenergetický rodinný a/nebo bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt výběr nejlepších komplexních architektonických řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci (tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů). Autoři vítězných návrhů mohou být pověřeni vypracováním navazujících stupňů projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Cílem soutěže je:

    * Umožnění zejména mladší nastupující generaci inženýrů a architektů konfrontaci názorů a tříbení představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu.
    * Podpora kvalitních projektů staveb na bázi dřeva, jejich následné realizace a propagace s využitím médií.
    * Nabídka kvalitních nízkoenergetických, soutěží "prověřených" domů pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků.
    * Podpora realizací staveb na bázi dřeva jako obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění.
    * Motivace projektantů a stavebníků k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na výrazně snížené náklady a s orientací na nízkou energetickou náročnost budov.

Soutěžní kategorie

    * Nízkoenergetický rodinný dům do 120 m2 zastavěné plochy
    * Nízkoenergetický bytový dům na konkrétní lokalitu ve spolupráci s vybranou obcí

Druh soutěže
Podle předmětu řešení
Soutěž se vyhlašuje jako architektonicko konstrukční.
Podle druhu účastníků
Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní.
Podle záměru řešení
Soutěž se vyhlašuje jako ideová.
Podle počtu vyhlášených kol
Soutěž se vyhlašuje jako jednokolová.

Účastníci soutěže
Podmínky účasti v soutěži
Účast v soutěži je upravena ustanovením § 3 Soutěžního řádu ČKA v platném znění. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení.

Osoby vyloučené ze soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které

    * se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže,
    * jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty,
    * jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob; tato podmínka se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů,

Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani se soutěžními návrhy podanými mimo soutěž.

Vyhlášení soutěže
Soutěž byla veřejně vyhlášena 30. listopadu 2005 v 11.00 hodin na tiskové konferenci Nadace dřevo pro život ve spolupráci s vyhlašovateli v sídle České komory architektů, Praha 1, Josefská 34/6. Vyhlášení bylo zveřejněno dne 30. listopadu 2005 v Obchodním věstníku, dne 7. prosince 2005 v Hospodářských novinách (příloha nemovitosti).
Zveřejněny budou na internetových adresách vyhlašovatelů www.mpo.cz; www.mze.cz; www.env.cz; www.mmr.cz; www.cka.cc; www.ckait.cz; www.tc.cz; www.drevoprozivot.cz a dále na internetové adrese Svazu měst a obcí www.smocr.cz.

Soutěžní podklady
Soutěžní podklady předávané soutěžícím v příloze k soutěžním podmínkám budou k dispozici v digitální podobě (na CD) u sekretářů soutěže na adrese:

    * Kancelář ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1, a to od data vyhlášení soutěže, tj. od 1.12.2005 do 15. února 2006, každý pracovní den v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin,
    * Kancelář ČKA Brno, Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno, vždy po telefonické 542 211 809 nebo e-mailové dohodě petr.jelinek@cka.cc.

Zdroj: ČKAIT a ČKA

Snímek: ilustrační foto

Komentáře

Načítám komentáře...