Cena inženýrské komory 2006 vyhlášena

Zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů je hlavním cílem soutěže ČKAIT.

  <p>
      <strong>Poslání soutěže</strong>
      <br />Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.</p>

Podmínky soutěže

1. Soutěž včetně případného tématického zaměření vyhlašuje ČKAIT každoročně vždy na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. Pro soutěžní rok 2006 byla soutěž vyhlášena na SD ČKAIT 1.4.2006.
2. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne rovněž na SD ČKAIT na začátku roku, následujícího po soutěžním roku, tj. v březnu až dubnu roku 2007.
3. Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno současně v periodikách a internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních kanceláří (OK) ČKAIT.
4. Do soutěže budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy jsou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2006 nebo v předchozích dvou letech, tj. 2005 a 2004 a splňují podmínky soutěže.
5. K účasti v soutěži jsou oprávněné autorizované osoby, tj. členové ČKAIT (dále účastníci) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT.
6. Soutěže se nemohou zúčastnit členové hodnotitelské poroty.
7. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení.
8. Podáním přihlášky do soutěže účastník potvrzuje, že je výhradním autorem inženýrského návrhu. Jedná-li se o inženýrský návrh více autorů, musí být připojen písemný souhlas spoluautorů. Účastník ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv.
9. Veškeré podané podklady musí být označeny jménem uchazeče.
10. ČKAIT má právo uveřejnit inženýrské návrhy se všemi zaslanými podklady ve svých publikacích a v dalším odborném tisku, prezentovat je na výstavách v tuzemsku a v zahraničí bez nároků na honorář nebo úhradu nákladů uchazeči. Osobnostní autorská práva budou zachována.
11. Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.
12. Impulsem pro zahrnutí inženýrského návrhu do soutěže mohou být i upozornění autorizovaných osob a dalších odborníků ze stavebnictví na kvalitní díla naplňující podmínky soutěže. Upozornění převezme a posoudí příslušná OK ČKAIT. OK následně zrealizuje potřebné kontakty s autorem díla ve smyslu podání přihlášky do soutěže.
13. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže. Hodnotitelská porota v takovém případě přihlášku nebude vyhodnocovat a vyřadí ji ze soutěže.


Přihláška do soutěže a její přílohy

1. Vyplněná přihláška do soutěže ČKAIT.
2. Údaje o účastníkovi.
3. Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu.
4. Přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení.
5. Případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT.
6. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou OK ČKAIT, kde je účastník registrován. Uzávěrka přihlášek je 30.11.2006 (odevzdání podkladů na OK).
7. Převzetí přihlášek od jednotlivých OK, příprava podkladů pro hodnotitelskou porotu a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje kancelář ČKAIT v Praze do 31.12.2006.
8. Hodnotitelská porota je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany uchazeče.


Kritéria soutěže
Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:

* původnost řešení
* přínos životnímu prostředí
* funkčnost řešení
* technickou úroveň řešení
* použití nové technologie
* schopnost aplikace a realizace
* splnění případného tématického zaměření


Vyhodnocení soutěže

1. Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání z vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol.
Hodnotitelskou porotu jmenuje představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit.
2. Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání. Porota zahajuje svou činnost začátkem roku, následujícího po soutěžním roce.
3. Tři vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před SD ČKAIT představenstvu ČKAIT na určení pořadí pro první, druhé a třetí místo.
4. Účastníci soutěže - autoři vyhodnocených inženýrských návrhů, obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na SD ČKAIT diplom a plaketu ČKAIT.
5. Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena.


Vyhlašovatel Ceny ČKAIT: Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2

Organizační zajištění
Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), kancelář Praha
Sokolská 15, PSČ 120 00 Praha 2
Tel.: 227 090 111
Fax: 227 090 120
E-mail: ckait@ckait.cz

Zdroj: ČKAIT

Komentáře

Načítám komentáře...