Administrativy dnes XII.: T-Mobile Roztyly

Administrativy dnes XII.: T-Mobile Roztyly

V našem pravidelném seriálu věnovaném administrativním stavbám, které vyrůstají především v české metropoli, se dnes budeme věnovat stavbě společnosti T-Mobile, která byla představena minulý týden veřejnosti. Nová...

    <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3180_4.jpg" target="_blank">
            <img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3180_4.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" />&lt; a&gt;</a>V našem pravidelném seriálu věnovaném administrativním stavbám, které vyrůstají především v české metropoli, se dnes budeme věnovat stavbě společnosti T-Mobile, která byla představena minulý týden veřejnosti. Nová administrativní budova v Roztylech, která byla na přelomu roku dokončena, je určena všem zaměstnancům firmy, kteří dosud pracovali na čtyřech různých pracovištích v Praze. Budova je zajímavá také proto, že je největším administrativním komplexem v České republice, který má v užívání jedna firma.<br /><br /><b>Nová stavba</b><br />Výstavba areálu v Roztylech, kterou realizovala realitní a investiční skupina Sekyra Group, byla zahájena v březnu 2002, dokončena a předána novému nájemci byla v prosinci 2003. "Nové sídlo společnosti bylo navrženo tak, aby svým vnějším vzhledem i vnitřním vybavením plně respektovalo nejnovější trendy ve výstavbě administrativních budov," řekl Leoš Anderle, ředitel SG Project Management, s. r. o., člen skupiny Sekyra Group. Budovu o celkové podlahové ploše 51.000 m<sup>2</sup> ve třech podzemních a sedmi nadzemních podlažích a o půdorysných rozměrech zhruba 152 x 54 m projektoval Ing. arch. Lubomír Zeman. "Fasáda budovy je kombinací celoskleněné <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3180_1.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3180_1.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" />&lt; a&gt;</a>fasády a pásových oken s panely obloženými parapety. Na pohledově exponované fasádě jsou umístěny velkoplošné otáčivé lamely, které jednak mírní negativní vlivy automobilové dopravy a jednak mohou být využity pro marketingové účely," dodal Anderle. Budova je celoplošně pokryta požárními detektory, technologie je samostatně zabezpečena stabilním hasicím zařízením. Budova je hlídána vnitřním i vnějším perimetrem technické ochrany. V budově se nachází 880 km metalických a 14 kilometrů optických kabelů. T-Mobile je zde pouze nájemcem: investorem výstavby byla společnost Sekyra Group, a.s., a partnerem L.Z. Atelier, s.r.o. Vlastníkem budovy je společnost Sekyra Group a T-Mobile má novou budovu v užívání formou dlouhodobého pronájmu. <br /><br /><b>Velké stěhování</b> <br />"Tento týden končí více než dvouměsíční proces stěhování tisíce pěti set pražských zaměstnanců. Svým rozsahem se jistě zařadí mezi největší v historii České republiky. O bezproblémovém přesunu vypovídá mimo jiné i to, že jej naši zákazníci ani v nejmenším nepocítili. Vše proběhlo naprosto hladce, a to díky perfektní organizaci a spolupráci interního projektového týmu," řekl minulý týden k velkému stěhování generální ředitel T-Mobile Roland Mahler. Stěhování do tohoto administrativního centra mělo především koncentrovat všechny zaměstnance v Praze do jedné budovy. Díky tomu odpadnou časové ztráty, které dříve vznikaly kvůli častým přejezdům mezi jednotlivými pracovišti na opačných koncích města. Dalšími výhodami jsou lepší podmínky pro jednání s dodavatelem <a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3180_2.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3180_2.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" />&lt; a&gt;</a>elektrické energie (výhodnější ceny a jejich rozložení během dne), zlepšení pracovního prostředí, zjednodušení vzájemné komunikace pracovníků v Praze a vhodnější podmínky pro jednání se zákazníky. <br /><br /><b>O stavbě</b><br />Projekt polyfunkčního administrativního objektu má tvar obdélníku o celkových půdorysných rozměrech cca 152 x 54 m (152 x 75 m včetně venkovních stání) se třemi podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Nosná konstrukce budovy je navržena jako železobetonový monolitický skelet s vnitřními výztužnými jádry a stěnami. Stropní desky jsou navrženy jako desky bezprůvlakové s rovným podhledem, v místech větších rozpětí nebo zatížení zesílené viditelnými hlavicemi kolem sloupů. Konstrukční výška ve všech nadzemních podlažích je 3,78 m, v podzemních podlažích směrem shora 5,04 m, 2,93 m a 2,88 m. Hlavní budova je rozdělena na tři celky - levý, střední a pravý, levý a pravý dilatační celek jsou přibližně souměrné podél hlavní příčné osy budovy. Dvojice dilatačních spár je příčně orientována, dilatace jsou řešeny vždy zdvojením svislé nosné konstrukce.<br /><br /><b>Provoz</b> <br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3180_3.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3180_3.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" />&lt; a&gt;</a>Provozně je budova navržena pro administrativní provoz v nadzemních podlažích, v prvním suterénu jsou umístěna technická zařízení budovy, konferenční sál, jídelna a kuchyně se zázemím, ve druhém a třetím suterénu je navržen parking pro osobní automobily a v menší míře prostory pro skladování. Třetí suterén je v části přiléhající k jižní obvodové stěně navržen jako kryt civilní obrany se zvýšenou odolností stropní konstrukce. Podél západního průčelí budovy je osazena sjezdová rampa do 2. suterénu do podzemních garáží. V prvním suterénu je před jižní obvodovou stěnu osazena část podzemních otevřených parkovacích stání. Tato konstrukce je rovněž železobetonová monolitická kombinovaná stěnová i sloupová a tvoří samostatný celek s rozdělením na tři dilatační úseky. S nosnou konstrukcí hlavní budovy je tato část spojena trojicí spojovacích lávek pro pěší, které jsou v místě uložení na konstrukci osazeny tak, aby byla umožněna jejich nezávislá dilatace ve vodorovném směru. Budova je založena na železobetonových vrtaných pilotách průměru 630 až 1500 mm. Piloty jsou vetknuty do skalního podloží. <br /><br />Investor odhaduje roční spotřebu tepla objektu na 12700 GJ / rok, z toho cca 5900 GJ / rok pro vytápění, 6100 GJ / rok pro VZT a 700 GJ / rok pro TUV.<br /><br /><a rel="imagebox-artg" href="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/v_3180_5.jpg" target="_blank"><img src="http://cms.tvujdum.cz/udata/images/images_old/images_clanky/3180_5.jpg" align="right" border="1" bordercolor="black" />&lt; a&gt;</a><b>O stavbě T-Mobile Roztyly</b> <br /><b>Lokalita:</b> Praha 4 – Roztyly<br /><b>Architektonické řešení:</b> Ing. arch. Lubomír Zeman<br /><b>Investor:</b> Sekyra Group; nájemce: T-Mobile<br /><b>Počet zaměstnanců:</b> 1.840 osob<br /><b>Zastavěná plocha v úrovni 1. NP:</b> 5.570 m<sup>2</sup><br /><b>Kapacita stání v podzemních garážích:</b> 451 stání<br /><b>Kapacita venkovních stání:</b> 89 stání<br /><b>Obestavěný prostor:</b> 234.860 m<sup>3</sup><br /><b>Plocha kanceláří: 19.303 m<sup>2</sup><br /><b>Investiční náklady:</b> neuvedeny<br /><br />-var-<br />Snímky T-Mobile </b>

Komentáře

Načítám komentáře...