OBSAHY VYHLÁŠEK

Vyhláška č. 131/1998 sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci Je novou prováděcí vyhláškou ministerstva místního rozvoje, která navazuje na změny provedené ve stavebním zákoně poslední novelou a především upravuje podrobnosti o obsahu územně plánovacích podkladů a dokumentace, způsob jejich...

Vyhláška č. 131/1998 sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci
Je novou prováděcí vyhláškou ministerstva místního rozvoje, která navazuje na změny provedené ve stavebním zákoně poslední novelou a především upravuje podrobnosti o obsahu územně plánovacích podkladů a dokumentace, způsob jejich pořizování a nároky na jejich zpracování.

Soustav územně plánovacích podkladů zahrnující urbanistické studie, územně generely a územně technické podklady byla doplněna o územní prognózu a tu tvoří:

1. územní plán velkého územního celku
2. územní plán obce
3. regulační plán

Dále vyhláška obsahuje kromě úpravy nezbytných pojmů ustanovení o evidenci, ukládání a archivaci a přechodná ustanovení o užití dosud pořízené a schválené územně plánovací dokumentace. Vyhláška obsahuje přílohy, které stanoví minimální požadavky na obsah zadání územně plánovací dokumentace a na její obsahový standard.

Tato vyhláška je členěna a zpracována stejným způsobem jako původní vyhláška č. 84/1986 Sb.. OBsahuje asi o třetinu méně paragrafů a její text je zjednodušen vzhledem k tomu, že ukládá pouze povinnosti pořizovateli územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů.

Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
Je vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj, upravuje především náležitosti podání, s nimiž se na stavební úřady obracejí právnické a fyzické osoby, a obsah správních rozhodnutí a jejich opatření vydávaných podle stavebního zákona. Výjimku tvoří oddíl sedm, který se věnuje státnímu stavebnímu dohledu a pátá část, kterou tvoří ustanovení společná a závěrečná.

Tato vyhláška je náhradou původní č. 85/1976 Sb. Její obsah je ovlivněn přímou výměnou základních pojmů, které byly vyměněny ve stavebním zákoně (§ 139, 139a, 139b) a dalšími změnami.
Přihlíží k praktickým potřebám podnikatelů v oblasti projektování a provádění staveb, dále občanů (stavebníků) i stavebních úřadů, a proto v ní zůstává znění jednotlivých ustanovení původní vyhlášky, která se nemnění v souvislosti s poslední novelou stavebního zákona č. 83/1998 Sb..

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Jde o nejvýznamnější vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj, která uceluje technický právnický předpis, který bude každému pomocníkem při výstavbě (projektantu, stavebnímu úřadu, stavebníkovi i dodavateli). V rámci jednoho předpisu jsou totiž přehledným způsobem seřazeny stanovy základních požadavků na stavby s cílem zabezpečit jejich pevnost, stabilitu, požární bezpečnost, úspory energie, ochranu tepla, života a zdraví, i požadovanou uživatelnost osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Komentáře

Načítám komentáře...