Kolaudační řízení

Stavební zákon jako základní podmínku pro užívaní staveb stanoví, že stavbu (popřípadě její část schopnou samostatného užívaní či část, na které byla provedena změna nebo udržovací práce), která vyžadovala stavební povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Výjimka je stanovena pro dokončené...

Stavební zákon jako základní podmínku pro užívaní staveb stanoví, že stavbu (popřípadě její část schopnou samostatného užívaní či část, na které byla provedena změna nebo udržovací práce), která vyžadovala stavební povolení, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Výjimka je stanovena pro dokončené terénní úpravy, těžební a podobné práce a informační, reklamní a propagační zařízení. Tyto podléhají kolaudaci pouze v tom případě, že to stavební úřad stanovil při povolování.

Rozhodnutí o kolaudaci se vydává na základě provedeného kolaudačního řízení a je tedy hlavním cílem tohoto řízení. Stavební úřad v kolaudačním rozhodnutí povoluje užívaní stavby k určenému účelu a v případech, kdy je to zapotřebí stanoví i podmínky pro užívaní stavby. V kolaudačním rozhodnutí je stavební úřad také oprávněn stanovit podmínky vyplývající z obecných technických požadavků na výstavbu a pokud se při kolaudačním řízení zjistí na stavbě výskyt drobných nedostatků, může stavební úřad přikázat jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Takové drobné nedostatky však nesmí ohrožovat zdraví lidí a bezpečnost osob a celkově nesmí bránit řádnému a nerušenému užívaní stavby k určenému účelu, jinak by k vydání kolaudačního rozhodnutí nemohlo dojít.

Příslušným k provádění kolaudačního řízení je stavební úřad, který vydal stavební povolení. Účastníkem řízení je zpravidla jen stavebník, vlastník stavby a popř. i budoucí uživatel, pokud je už v době kolaudace znám. Kolaudační řízení je ovládáno zásadou dispoziční, což znamená, že se zahajuje na návrh stavebníka popř. budoucího uživatele za podmínky, že předloží písemnou dohodu o užívaní stavby, kterou uzavřel se stavebníkem. V takovém návrhu, který musí být písemný, je nutné uvést předpokládaný termín dokončení stavby. Zahájení kolaudačního řízení musí být účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy oznámeno v předstihu a to v zákonem stanovené lhůtě sedm dnů před ústním jednáním spojeným s místním šetřením. Vzhledem k tomu, že námitky a stanoviska mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, stavební úřad je povinen na tuto skutečnost účastníky řízení a dotčené orgány v oznámení o zahájení kolaudačního řízení upozornit.

V kolaudačním řízení stavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a zda byly dodrženy podmínky stanovené v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Pokud zjistí stavební úřad při kolaudačním řízení, že na stavbě jsou závady, které brání jejímu užívání (zejména nejsou-li splněny podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), stanoví stavebníkovi lhůtu pro jejich odstranění a kolaudační řízení přeruší. Jak již bylo výše zmíněno, drobné nedostatky, které neohrožují bezpečnost a nebrání řádnému užívaní stavby, nejsou překážkou pro kolaudaci a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Stavební zákon nabízí i možnost vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívaní stavby i před jejím úplným ukončením. Toto povolení se vydává na základě žádosti stavebníka a lze je vydat pouze za podmínky, že to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Stavebník musí k žádosti připojit dohodu se zhotovitelem stavby obsahující sjednané podmínky předčasného užívání.

-epravo.cz-

Komentáře

Načítám komentáře...