Katastr nemovitostí – duplicitní zápis vlastnictví

Duplicitní zápis vlastnictví k téže nemovitosti je zvláštním případem zápisu práv do katastru nemovitostí (§ 37 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb.). K tomuto postupu přistoupí katastrální úřad v případě, kdy je mu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin...

Duplicitní zápis vlastnictví k téže nemovitosti je zvláštním případem zápisu práv do katastru nemovitostí (§ 37 odst. 3 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb.). K tomuto postupu přistoupí katastrální úřad v případě, kdy je mu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je vázán a každá z těchto listin svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti. (K procesu zápisu vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí a k vyžadovaným listinám viz. článek Formy zápisu právních vztahů do katastru nemovitostí, epravo.cz, 9.4.2001)
Vyjádří-li katastrální úřad v katastru nemovitostí tuto okolnost duplicitním zápisem vlastnictví, vyrozumí o tom osoby, které jsou podle takto rozporných listin označeny za vlastníky nemovitosti. Stejným způsobem postupuje katastrální úřad i při zápisu jiných než vlastnických práv k nemovitostem.

Duplicitním zápisem vlastnictví katastrální úřady nerozhodují o vlastnictví k nemovitosti, takovou pravomoc ani nemají, ale zapisují tak skutečnost existence více vlastníků k téže nemovitosti, i když je zřejmé, že všichni zapsaní vlastníky nejsou a ani být nemohou. Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím především zkoumá, zda navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, zda je navrhovaný vklad odůvodněn obsahem předložených listin, zda právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný,je právní úkon učiněn v předepsané formě, zda jsou účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu aj. U listin vyhotovených státními orgány a jiných listin podle § 7 odst.1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zkoumá katastrální úřad, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností. Z výše řečeného vyplývá, že katastrální úřady nejsou oprávněny rozhodovat, kdo je vlastníkem nemovitosti. V případě duplicitního zápisu vlastnictví k téže nemovitosti vyrozumí katastrální úřad zapsané subjekty na tuto skutečnost a vyzve je, aby vzniklou situaci napravily příslušnými právními prostředky – např. dohodou, žalobou k soudu aj. Do doby než se situace vyřeší bude veden duplicitní zápis vlastnictví, kde budou uvedeni všichni vlastníci, v jejichž prospěch svědčí existující listiny.

Zdroj: epravo.cz

Komentáře

Načítám komentáře...