Nové zásady poskytování hypotečních úvěrů

Nové zásady poskytování hypotečních úvěrů HVB Bank Czech Republic,a.s. v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, který nabývá účinnosti 1.5.2004 Hypoteční úvěry jsou nově definovány zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, který ruší a nahrazuje zákon č. 530/1990 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů...

Nové zásady poskytování hypotečních úvěrů HVB Bank Czech Republic,a.s. v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, který nabývá účinnosti 1.5.2004

Hypoteční úvěry jsou nově definovány zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, který ruší a nahrazuje zákon č. 530/1990 Sb. o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Nově je tedy hypoteční úvěr zákonem vymezen takto:

  - hypoteční úvěr je úvěr jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti i rozestavěné
  - úvěr se považuje za hypoteční dnem vzniku právních účinků zástavního práva, pro krytí HZL lze pohledávku použít teprve dnem, kdy se banka dozví o právních účincích vzniku zástavního práva
  - nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu EU nebo jiného státu tvořící Evropský hospodářský prostor
  - zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou podle zvláštního předpisu upravující oceňování majetku
  - zástavní hodnotu nemovitostí stanoví banka a nesmí překročit cenu obvyklou
  - pohledávky nebo jejich části nesmí po dobu, kdy slouží ke krytí HZL převýšit 70% zástavní hodnoty zastavených nemovitostí
  - na zastavené nemovitosti nesmí váznout zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou stavební spořitelny a úvěru na družstevní bytovou výstavbu
  - nemovitost se nepovažuje za zatíženou jestliže zajištěná pohledávka zanikne použitím hypotečního úvěru
Hypoteční úvěry, to znamená všechny úvěry zajišťované zástavním právem k nemovitosti jsou rozlišovány na účelové a neúčelové.

Hypoteční úvěr
Dle stávající metodiky budou všechny účelové úvěry označovány jako „Hypoteční úvěr“, přičemž banka poskytuje hypoteční úvěry účelové na tyto účely úvěru:
 • Koupě nemovitosti do vlastnictví;

 • Koupě spoluvlastnického podílu nemovitosti;

 • Koupě stavebního pozemku (pozemku určeného k výstavbě nemovitosti);

 • Výstavba, přístavba, nástavba nemovitosti;

 • Rekonstrukce, modernizace, oprava nemovitosti;

 • Splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček, které byly použity na investice do nemovitosti;

 • Vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti.

 • Získání členského podílu v bytovém družstvu, získání užívacího práva k družstevnímu bytu formou finančního vyrovnání za uvolnění bytu;

 • Refinancování vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti (jedná se o prokazatelně investované prostředky, přičemž od okamžiku jejich zaplacení nesmí uběhnout 2 roky).
 • Financování výše uvedených účelů úvěrů je bankou vyřizováno v souladu se stávající metodikou hypotečních úvěrů, to znamená tak jako doposud (kontrola účelovosti čerpání úvěru, předkládané podklady pro posouzení úvěru, atd.)

  Hypoteční úvěr lze poskytnout až do výše 85% ceny obvyklé podle zvláštního předpisu upravující oceňování majetku = doposud používaný pojem tržní hodnota nemovitosti. Vzhledem k této skutečnosti není nutné poskytovat společně hypoteční úvěr a hypoteční úvěr Speciál. Úvěry jsou od 1. 5. 2004 poskytovány vždy pouze samostatně.

  U financování družstevních bytů nadále zůstává limit pro hypoteční úvěry max. 3 mil. Kč.

  Hypoteční úvěr Speciál
   - dle stávající metodiky budou všechny neúčelové úvěry označovány jako „Hypoteční úvěr Speciál“.

   - banka již nadále neposkytuje spotřebitelský úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, do budoucna vždy pouze hypoteční úvěr (úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti)
  Hypoteční úvěr Speciál lze poskytnout až do výše 60% ceny obvyklé podle zvláštního předpisu upravující oceňování majetku = doposud používaný pojem tržní hodnota nemovitosti.

  Banka poskytuje Hypoteční úvěry Speciál, tedy neúčelové úvěry maximálně do výše 2 mil. Kč. U těchto úvěrů nejsou po klientovi požadovány vlastní zdroje „na investičním záměru“ a dále klient nepředkládá, žádné dokumenty související s účelem úvěru, pouze dokumenty vztahující se k nemovitosti sloužící jako zajištění úvěru.

  Úvěr je čerpán dle dispozic klienta, tzn. i na běžný účet klienta.

  Úrokové sazby
  Úroková sazba u Hypotečního úvěru Speciál bude v průměru o 1 % p.a. vyšší než–li u hypotečních úvěrů účelových.

  Další podmínky
  Další parametry hypotečních úvěrů a hypotečního úvěru Speciál jako jsou zejména minimální výše úvěru, způsoby splácení úvěru, délka fixace úrokové sazby, splatnost úvěru, poplatky, sankce atd., zůstávají beze změny. Proces vyřizování hypotečních úvěrů, zůstává také beze změn.

  Upozorňujeme, že je nutné i nadále dbát o to, že hypoteční úvěry musí splňovat zákonem č. 190/2004 Sb. stanovené parametry (viz úvod tohoto metodického pokynu).

  Banka neakceptuje jako zajištění úvěru nemovitosti nacházející se mimo území České republiky.

  Pokud dá klient do zástavy nemovitost nacházející se na území ČR lze financovat pořízení nemovitosti na území členských států Evropské unie.

  Komentáře

  Načítám komentáře...