Blíží se konec ledna – nezapomeňte na daň z nemovitosti

Blíží se konec ledna – nezapomeňte na daň z nemovitosti

Koupili jste v loňském roce rodinný domek, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek? Nebo jste přistavěli patro a přikoupili kousek pole za zahradou? Nezapomeňte, že máte povinnost platit daň z nemovitosti a už do konce ledna musíte podat daňové přiznání. Pokud ovšem vaše nemovitost nesplňuje některou z podmínek pro...

Koupili jste v loňském roce rodinný domek, byt v osobním vlastnictví nebo pozemek? Nebo jste přistavěli patro a přikoupili kousek pole za zahradou? Nezapomeňte, že máte povinnost platit daň z nemovitosti a už do konce ledna musíte podat daňové přiznání. Pokud ovšem vaše nemovitost nesplňuje některou z podmínek pro osvobození od daně.

Bydlet ve vlastním je snem mnoha lidí. Vlastnictví nemovitosti je ovšem spojeno také se spoustou méně příjemných skutečností. Jednou z nich je např. placení daní s nemovitostí svázaných. Hned při získání nového bydlení se člověk setká s daní z převodu nemovitosti, případně s daní darovací či dědickou a každý rok ho bude věrně provázet právě daň z nemovitosti.

Daň z nemovitosti je povinen platit každý, kdo vlastní nebo spoluvlastní nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí. Daň se tedy vztahuje na domy, rekreační chaty, byty v osobním vlastnictví, samostatné nebytové prostory a pozemky, ale rozhodně ji nemusí platit lidé bydlící v družstevních nebo obecních bytech. Od povinnosti platit daň jsou na 15 let od kolaudace osvobozeni majitelé novostaveb rodinných domků nebo bytů v novostavbách bytových domů, pokud jsou fyzickými osobami a zároveň v dané nemovitosti bydlí (případně ji k trvalému bydlení využívají jejich blízcí). Podobně – na dobu 5 let – jsou od daně osvobozeni vlastníci budov, v nichž došlo ke změně vytápění z pevného paliva na obnovitelné energie nebo byly provedeny stavební úpravy, které snížily energetickou náročnost stavby.

Daň se nevztahuje ani na domy a rekreační objekty ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP a ZTP/P. Až do roku 2007 daň platit nemusí také majitelé domů vrácených v restituci. Kromě toho se daň neplatí např. ze staveb ve vlastnictví státu, obce, církví, obecně prospěšných společností apod. Nárok na osvobození od daně se uplatňuje v daňovém přiznání.

Daňové přiznání nemusíte podávat v případě, když jste tak učinili v minulých letech a od té doby se na vaší nemovitosti nezměnilo nic, co by výši daně ovlivňovalo. To však neznamená, že daň platit nebudete – finanční úřad na vás nezapomene a sám vám pošle patřičný výměr (zahrnující i případné úpravy sazby daně) a výzvu k jejímu zaplacení.

Daňové přiznání by mělo zahrnovat stav nemovitosti k 1. lednu. Jestliže jste nemovitost získali až po tomto datu, daň letos platit nemusíte, povinnost daňového přiznání na vás čeká až příští rok. Jestliže jste naopak nemovitost v loňském roce prodali, měli byste to nejpozději do 31. ledna tohoto roku na příslušném daňovém úřadě ohlásit.

Daň se v praxi dělí na daň ze staveb a daň z pozemků. Daň z pozemků se přitom neplatí ze zastavěné půdy. Pokud tedy vlastníte dům, ale nemáte k němu žádnou zahrádku, za pozemek, na němž stavba stojí, nic navíc platit nebudete.

Základ daně z pozemku se většinou počítá ze skutečné výměry v m2. Ta se podle druhu pozemku buď násobí průměrnou cenou půdy na m2, stanovenou ve zvláštní vyhlášce (používá se např. pro zahrady, sady a trvalé travní porosty), nebo se použije bez dalších úprav.

Sazba daně z pozemků se také liší podle druhu pozemku: např. u zahrad a sadů činí 0,75 %, u trvalých travních porostů 0,25 %, za stavební pozemky pak v základní sazbě zaplatíte 1 Kč za každý m2. Základní sazba se však dále násobí koeficientem, který závisí na velikosti obce – nejnižší je v malých obcích (v obcích do 300 obyvatel činí jen 0,3) a nejvyšší ve městech (v Praze platí koeficient 5) – každá obec zároveň může tento koeficient mírně upravit zvláštní vyhláškou.

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (tedy "zastavěná plocha"). U bytu či nebytového prostoru je to pak výměra podlahové plochy v m2, vynásobená koeficientem 1,20. Sazba daně se liší podle druhu stavby – relativně nejvyšší je u budov využívaných k podnikání, samostatně stojících garáží či rekreačních objektů, nižší je u trvale obývaných prostor. Tato sazba se dále zvyšuje o určitou sumu v případě, že objekt má více nadzemních podlaží, a násobí se podobným koeficientem jako u pozemků, závisejícím na velikosti obce.

Daň z nemovitosti se platí podobně jako daň z příjmu na finančním úřadě. Příslušný formulář si na úřadě můžete vyzvednout osobně, ale lze ho stáhnout z internetu. Samozřejmě si můžete zkusit vypočítat svoji daň sami, za pomoci daného formuláře, případně samotného zákona č. 338/1992, o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na to ale necítíte, můžete využít služeb některého z daňových poradců.

Na odevzdání přiznání k dani z nemovitosti už sice zbývá jen pár dní, ale s vlastním zaplacením není třeba pospíchat. Pokud vám bude vyměřena daň nižší než 1.000 Kč, stačí, když ji zaplatíte do 31. května 2005. Jestliže musíte uhradit více, můžete si částku rozdělit do čtyř stejných splátek a platit postupně, nejpozději do 31. května, 30. června, 30. září a 30. listopadu 2005. Zpoždění nebo dokonce nezaplacení je samozřejmě spojeno s penále a dalšími nepříjemnostmi.

-si-

Komentáře

Načítám komentáře...