Profesní pojištění pro architekty

Od 1. 10. 2005 začínají platit zcela odlišné podmínky profesního pojištění pro architekty.

  <p>
      <strong>Podmínky profesního pojištění pro pojistný rok od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006<br /></strong>Od 1. 10. 2005 začínají platit zcela odlišné platební podmínky pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání člena ČKA – autorizované osoby. V této souvislosti dojde k celé řadě změn. Z těch nejdůležitějších: Komora bude platit pojistné za všechny osoby, které ve stanovené lhůtě do 15. 11. 2005 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění zajišťovaného Komorou. Ti, kteří požádají o zrušení této služby, musí Komoře doložit, že jsou pojištěni jinak.<br />Vydáno: 18. října 2005</p>

Základní pojištění profesní odpovědnosti za činnosti autorizované osoby

S platností od 1. 10. 2004 byla prostřednictvím makléřské společnosti MARSH, s. r. o., sjednána mezi ČKA a ČSOB Pojišťovnou, a. s., pojistná smlouva č. 8021313517 pro pojištění profesní odpovědnosti z činnosti autorizovaných osob, členů ČKA. Tato smlouva byla automaticky prolongována na období od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006, tzn. že toto základní pojištění zůstává konstruováno na stejných principech a v rámci smlouvy nedochází k žádným změnám.

Pojistné krytí

Pojistná částka je stanovena ve výši 200 000 Kč se spoluúčastí ve výši 10 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události vzniklé za pojistné období.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému

 • z výkonu profese,
 • na zdraví nebo usmrcením,
 • na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním,
 • ve formě tzv. čisté finanční škody,

a to v souvislosti s odbornou činností pojištěného jakožto autorizovaného architekta.

Pojistná smlouva obsahuje také doplňkové pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou nároky zdravotních pojišťoven při poškození zdraví nebo života jiné osoby než zaměstnance pojištěného. V tomto případě se jedná o léčebné výlohy hrazené zdravotní pojišťovnou v souvislosti se vzniklou škodou na zdraví v důsledku chyby v projektu (tzv. regresy zdravotních pojišťoven).

V rámci celkové pojistné částky jsou kryty také právní náklady a náklady právní obhajoby v případě soudního projednání nároků na náhradu škody.

Pojistná smlouva poskytuje retroaktivní krytí (účinnost pro porušení povinností) od 30. 9. 1997, tedy kontinuálně navazuje na první hromadnou smlouvu o profesním pojištění autorizovaných osob, kterou ČKA uzavírala.

Termíny úhrady pojistného:

Pojistné pro pojistný rok od 1. 10. 2005 do 30. 9. 2006 zálohově uhradí Česká komora architektů, a to k 15. 11. 2005.

Splatnost členského příspěvku na další pojistné období je ke dni 28. 2. 2006. V souladu s usnesením valné hromady České komory architektů ze dne 30. dubna 2004 byla platba členského příspěvku oddělena od platby za profesní pojištění; v praxi to tedy znamená, že pojistné hrazené doposud jako součást členských příspěvků je z celkové částky vyjmuto a bude autorizovanými osobami hrazeno samostatně, a to ve stejném termínu, jako je splatnost členského příspěvku, tzn. ke dni 28. 2. 2006.

Způsob platby pojistného

V Bulletinu č. 4/2005, který Česká komora architektů rozešle na přelomu let 2005/2006, budou přiloženy dvě složenky:

 • jedna pro úhradu členského příspěvku ve výši 6000 Kč,
 • druhá pro úhradu pojistného pro základní pojištění ve výši 1140 Kč .

V případě, že autorizovaná osoba bude chtít mít zachováno základní profesní pojištění včetně retroaktivního krytí, uhradí obě předepsané platby do 28. 2. 2006.

Do smlouvy o hromadném profesním pojištění na další pojistný rok nebude zahrnuta autorizovaná osoba, která výslovně sdělí písemnou formou v termínu do 1. 11. 2005 Kanceláři ČKA, že si v rámci tohoto hromadného pojištění nepřeje být pojištěnou osobou. Tato autorizovaná osoba uhradí pouze členský příspěvek ve výši 6000 Kč a je sama povinna dle ustanovení § 16 zákona o výkonu povolání uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese.

Tyto autorizované osoby dozorčí rada žádá, aby do Kanceláře ČKA současně předložily doklad o uzavřeném pojištění (ověřenou kopii, případně originál, který Kancelář ČKA sama ověří).

Autorizovaná osoba, která včas neuhradí pojistnou částku.

Důsledky spojené s UKONČENÍM účasti autorizované osoby v hromadném profesním pojištění:

 • Hromadně nepojištěná osoba ztratí nárok na retroaktivní krytí sahající až ke dni 30. 9. 1997, které je součástí POUZE hromadně sjednaného pojištění
 • Při individuálním sjednání pojištění samostatnou pojistnou smlouvou jsou – dle Komoře dostupných informací – pojistitelé ochotni poskytnout retroaktivní krytí pouze na dva roky maximálně a za dodatečné pojistné.
 • Při ztrátě hromadně zajištěného retroaktivního krytí a nesjednání si jiného retroaktivního krytí mohou vznikonout časové mezery v pojistném krytí. Původní pojišťovna již škodu neuhradí, neboť pojistné krytí skončilo. Nová pojišťovna neuhradí škodu, neboť v době vzniku pojistné události ještě nebylo v platnosti pojistné krytí.
 • Individuálně sjednané pojistné krytí je – opět dle Komoře dostupných informací – vždy dražší. Dojde tedy ke ztrátě výhodného rozsahu pojistného krytí za rozumnou cenu.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Povinnost sjednat si profesní pojištění vyplývá z ustanovení § 16 zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání architektů. Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese. Doklad o pojištění musí předložit objednateli a na vyžádání prostřednictvím Kanceláře příslušnému orgánu Komory.

S autorizovanými osobami, které nebudou pojištěny v rámci hromadného pojištění a nedoloží ve stanoveném termínu doklad o jiném odpovídajícím pojištění, bude v souladu s ustanovením § 3 odst 1 písm b Disciplinárního a smírčího řádu ČKA zahájeno dozorčí radou ČKA disciplinární řízení.

Z důvodu ochrany klienta a veřejných zájmů bude na www.cka.cc od příštího roku uveden seznam profesně pojištěných a nepojištěných osob.

KONTAKT A VÍCE INFORMACÍ:

MARSH, s. r. o. , Na Rybníčku 5, Praha 2

JUDr. Kateřina Poláčková, tel.: 221 418 135, fax: 221 418 150

E-mail: katerina.polackova@marsh.com

Kateřina Gergelitsová, tel.: 221 418 176, fax: 221 418 150

E-mail: katerina.gergelitsova@marsh.com

Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Ing. Jana Hrušková, tel.: 257 532 430

E-mail: jana.hruskova@cka.cc

Zdroj: Česká komora architektů

Komentáře

Načítám komentáře...