Věcná práva a katastr nemovitostí

K problematice právního nakládání s nemovitostmi vyšla již řada publikací. Představujeme nejnovější z nich.

    <strong>Z předmluvy autora:</strong> Již po čtvrté oslovuji všechny, kteří se zajímají o problematiku právního nakládání s nemovitostmi . K danému tématu byla vydána již řada vynikajících prací a jsem potěšen, že i tato skromná publikace vzbudila zájem veřejnosti a vznikl tak požadavek na její aktualizaci. Jsem přesvědčen, že právní problematika se stává postupně předmětem zájmu širší veřejnosti a přestává být vyhrazena jen pro okruh osob s právním vzděláním. Proto jsem se rozhodl, že kromě aktualizace nabídnutého tématu právních vztahů k nemovitostem se pokusím čtenáře seznámit i s některými základními zásadami civilního a správního práva a s jeho terminologií, která nemusí být všem čtenářům známa, ale jejíž pochopení může napomoci k lepší orientaci v obsahové náplni právní discipliny, kterou označujeme jako “právní vztahy k nemovitostem". Tomu, komu by se zdálo, že se jedná o právní problematiku jednoduchou, musím odporovat. Skutečnost, že hmotně-právní i procesní obsah těchto vztahů má prameny ve více právních odvětvích a je nezbytné při některých řešeních aplikovat zásady práva soukromého a současně i zásady práva veřejného, klade na osoby oprávněné v takovýchto vztazích rozhodovat, značné nároky. Dobrým důvodem k seznámení s novými právními úpravami a poznatky z praxe je i skutečnost, že byl vydán zákonem č. 500/2004 Sb. nový Správní řád, který má být základní normou správního procesu.

Obsah knihy

1.   Význam práva pro společenský vývoj, právní normy a jejich druhy
2.   Občanské právo hmotné
3.   Občanské právo procesní
4.   Správní právo
5.   Právní vztahy k nemovitostem
6.   Věcná práva
7.   Vývoj evidence věcných práv k nemovitostem
8.   Katastr nemovitostí a jeho orgány ( dále KN )
9.   Právní předpisy KN
10.  Náležitosti KN
11.  Vlastnické právo
12.  Zástavní právo
13.  Právo odpovídající věcnému břemenu
14.  Právo předkupní věcné
15.  Formy zápisů vlastnických a jiných věcných práv
16.  Řízení o vkladu práva do KN
17.  Zápis práv záznamem
18.  Skutečnosti zapisované poznámkou
19.  Zrušení poznámky
20.  Zásady vedení evidence právních vztahů v KN
       Závěr

Informace o knize
Václav Kliment: Věcná práva a katastr nemovitostí (čtvrté přepracované a aktualizované vydání). Zdiby 2005. Vydal: VÚGTK Zdiby, 2005, 90 str., ISBN 80-85881-24-1
Cena: 133,34 Kč (bez DPH)    140,- Kč (s DPH), množstevní sleva - od 20ks 10%.

Zdroj: VÚGTK Zdiby


 

Komentáře

Načítám komentáře...