ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Po staletí byl hlavním stavebním materiálem kámen, později lámaný kámen spojovaný jílem či vápennou maltou s příměsí jílu, souběžně dřevo, později vznikla sušená cihla z hlíny, pálená cihla. V současnosti jsou velmi žádané tvárnice z betonu, škvárobetonu, pilinobetonu, křemeliny, plynosilikátu a pěnosilikátu. Nesmíme...

Po staletí byl hlavním stavebním materiálem kámen, později lámaný kámen spojovaný jílem či vápennou maltou s příměsí jílu, souběžně dřevo, později vznikla sušená cihla z hlíny, pálená cihla. V současnosti jsou velmi žádané tvárnice z betonu, škvárobetonu, pilinobetonu, křemeliny, plynosilikátu a pěnosilikátu. Nesmíme zapomenout na maltu a beton.

Hledisek, dle kterých můžeme rozdělovat dosavadní stavební hmoty, je několik. Např. zda se použijí k výstavbě vnější nebo vnitřní konstrukce (střechy, stropy, vnitřní a vnější stěny), nebo dle jejich druhu - materiálu (beton, omítky, na bázi azbestu nebo sádry, sádrokarton, sypké, zeminy, pálený keramický střep hutný, plasty, pěnosklo apod.).

Stavební materiály se dále hodnotí z hlediska tepelnětechnického a vlhkostního, které se provádí výpočtově, popř. expertizním posouzením nebo kombinací obou metod (zjišťuje se nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, tepelný odpor konstrukce, součinitel prostupu tepla stavební konstrukcí, zkondenzované množství páry uvnitř stavební konstrukce, celoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, pokles dotykové teploty podlahy, u okenních výplní součinitel spárové průvzdušnosti).

Velmi důležité je znát u stavebních hmot jejich stupeň požární bezpečnosti. Ochrana proti hluku, který se může šířit z venkovního prostoru do stavebního objektu, z místností mezi sebou navzájem nebo z technických zařízení jako jsou např. výtahové stroje, se provádí útlumem zvuku využitím vzduchové neprůzvučnosti obalových konstrukcí, akustických clon, dělicích konstrukcí nebo i pohltivými obklady.

Z hlediska zdravotní nezávadnosti by stavební materiály neměly obsahovat azbest, formaldehyd, a některé toxické látky, které se uvolňují z podlahových krytin a nátěrů. Ty poškozují lidský organismus tak, že v něm mohou vyvolávat negativní toxické, alergické a karcinogenní účinky.

Stavební látky vlivem atmosférického prostředí s různým obsahem škodlivin a vlivem povětrnosti podléhají různým typům koroze, proto je nutné je opatřovat ochrannou povrchovou úpravou, která je odvislá od konkrétního druhu stavebního materiálu (kámen, dřevo, kov, obklady, cihly, tvárnice, beton).

- Olga Koníčková -

Komentáře

Načítám komentáře...