Peníze ze Státního fondu životního prostředí můžete dostat i Vy!

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) poskytuje finanční dotace na výstavbu a realizaci projektů, které podporují úsporu energie a využívají obnovitelné zdroje energie. Pro fyzické osoby jsou připraveny tyto programy: BIOMASA - ekologicky šetrný způsob vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné...

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) poskytuje finanční dotace na výstavbu a realizaci projektů, které podporují úsporu energie a využívají obnovitelné zdroje energie.

Pro fyzické osoby jsou připraveny tyto programy:
BIOMASA - ekologicky šetrný způsob vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy. Spaluje se dřevo, dřevní štěpka, fytoenergetických rostlin apod., čímž se výrazně snižují emise škodlivých plynů v ovzduší. Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla (ohřev vody) pro jeden nebo malou skupinu objektů. Fond přispívá až do výše 30 %, maximálně však 50.000,- Kč.

TEPELNÁ ČERPADLA - ekologicky šetrný způsob vytápění a ohřevu vody tepelnými čerpadly v bytech a rodinných domech. Jde o systémy pracující na principu země – voda, voda – voda, vzduch – voda. Fond přispívá až do výše 30 %, maximálně však 100.000,- Kč. Podpora se nevztahuje na tepelná čerpadla obsahující látky, které nevyhovují zákonu o ochraně ovzduší a čerpadla s topným faktorem nižším než 3,0.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY – jde opět o ekologicky šetrný způsob získávání energie ať už za pomoci fototermických panelů sloužících pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody nebo fotovoltaických článků určených k výrobě el.energie

Tento program nabízí 3 typy opatření:
1. použití solárních systémů pro celoroční přitápění a přípravu teplé vody. Fond přispívá až do výše 50 %, maximálně však 100.000,- Kč.
2. použití solárních systémů pouze pro celoroční přípravu teplé vody. Fond přispívá až do výše 30 %, maximálně však 50.000,- Kč.
3. fatovoltaický systém pro výrobu el. energie. Fond přispívá až do výše 30 %, maximálně však 300 000,-Kč.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY – jde o podporu výstavby větrných elektráren v lokalitách s vhodným výskytem četnosti větrů. Fyzická osoba je však omezená výkonem elektrárny. Zařízení o jmenovitém výkonu nesmí překročit 35 kW. Fond přispívá až do výše 40 % celkových investičních nákladů.

V objektech, kde byl některý z výše uvedených zdrojů energie zničený povodní v srpnu 2002, se příspěvky liší:
- instalace kotle na biomasu nebo solárních systémů – příspěvek až do výše 80 %, maximálně však 150.000,- Kč
- instalace tepelných čerpadel - příspěvek až do výše 60 %, maximálně však 200.000,- Kč

SFŽP ČR se rovněž podílí na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových nákladů (max. do 10.000,-Kč). Posudek pro kotle na biomasu a solární systémy pro přípravu teplé vody je hrazen plně (max. do 3.000,- Kč)

Jak o podporu zažádat?
Jednoduše vyplníte Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předložíte ji se stanovenými doklady na místně příslušném krajském pracovišti Fondu.

Pravidla pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR jsou stanoveny Směrnicí Ministerstva životního prostředí, která byla k 1.1.2003 novelizována. Obnovitelné zdroje energie upravuje Příloha II k této Směrnici, kterou naleznete na webových stránkách www.sfzp.cz

Co se změnilo?
Zásadní změna nastala pro investora - fyzickou osobu žádající o příspěvek na solární systém, tepelné čerpadlo či biomasu. Žádosti se podávají až po té, kdy je daná akce realizována a zařízení je uvedeno v trvalém provozu.

Tím se výrazně zjednoduší komunikace mezi SFŽP ČR a jeho „klienty“. V minulosti se podklady složitě zasílaly v několika kolech, nyní stačí vyplnit formulář a spolu s požadovanými doklady vše jednorázově zaslat. Očekávaným přínosem bude fakt, že žadatel téměř současně po schválení dotace podepíše smlouvu o podpoře a obdrží finanční prostředky na svůj účet.

Vzhledem k finanční náročnosti se tento způsob dotace nevztahuje na podporu výstavby větrných elektráren a fotovoltaických zařízení. V tomto případě zažádání o podporu předchází samotné realizaci.

Podporované investiční projekty se rozšířily o 2 nové programy:
1. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie
Jde o instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti (on grid) o výkonech do 2 kWp pro domácnosti (kategorie fyzické osoby nepodnikající) a o výkonech do 20 kWp pro ostatní žadatele. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz v příloha II.6.). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok..

2. Obnova nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie v území postiženém povodněmi
Program se týká pouze území postižených povodněmi v srpnu 2002, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav. Cílem programu je podpora realizace opatření na obnovu či rekonstrukci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie, která byla poškozena nebo zničena těmito povodněmi, přednostně ve vazbě na obnovu nebo rekonstrukci ostatní infrastruktury.

Žádosti o podporu přijímají a podrobné informace podají:
Státní fond životního prostředí ČR
Telefon: 267 994 300
Fax: 272 936 597

Krajská pracoviště SFŽP ČR

Praha a Středočeský kraj
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
Telefon: 267 994 350
Plzeňský kraj
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
Telefon: 378 033 910
Karlovarský kraj
Bud. "B" Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 498
Ústecký kraj
Velká Hradební 6
401 00 Ústí nad Labem
Telefon: 475 241 432
Liberecký kraj
U Nisy 6a
460 57 Liberec 3
Telefon: 485 110 388
Královehradecký kraj
Sušilova 1528
500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 859 259
Pardubický kraj
Štrossova 44
530 03 Pardubice
Telefon: 466 859 156
Jihočeský kraj
Mánesova 3
371 03 České Budějovice
Telefon: 386 351 995
Moravskoslezský kraj
Prokešovo nám. 8
702 00 Ostrava
Telefon: 596 282 056
Olomoucký kraj
Blanická 1
772 00 Olomouc
Telefon: 585 244 616
Jihomoravský kraj
Mezírka 1
602 00 Brno
Telefon: 541 635 613
Vysočina kraj
Fritzova 4
586 01 Jihlava
Telefon: 567 308 723
Zlínský kraj
Zarámí 88
760 01 Zlín
Telefon: 577 222 762


-www.ceskaenergetika.com-

Komentáře

Načítám komentáře...