Přeměna pole v parcely

Přeměna pole v parcely

Co předchází tomu, než se z pole stanou zainvestované parcely vhodné pro stavbu domu. Dlouhý proces. Pojďme se tedy podívat jaký… Pěkně od začátku Přeměna pole na kompletně zainvestované parcely trvá v řadě případů i několik let. Základní podmínkou je, aby pozemkový celek byl zařazen pro obytnou výstavbu do územního...

Co předchází tomu, než se z pole stanou zainvestované parcely vhodné pro stavbu domu. Dlouhý proces. Pojďme se tedy podívat jaký…

Pěkně od začátku
Přeměna pole na kompletně zainvestované parcely trvá v řadě případů i několik let. Základní podmínkou je, aby pozemkový celek byl zařazen pro obytnou výstavbu do územního plánu. Pokud tomu tak je, postupuje se cestou územního řízení, po kterém se zpracovává geometrický plán. Následně probíhá stavební řízení a připravuje se realizační dokumentace pro výstavbu.

Vlastní výstavba probíhá tak, že v první fázi se realizují takzvané potrubní stavby (kanalizace, voda, plyn) a první vrstva zpevněné komunikace. V druhé fázi se provádějí takzvané kabelové stavby (rozvody elektro, veřejného osvětlení a telefonu). A ve třetí fázi se dokončuje finální vrstva komunikace, chodníky a veřejná zeleň.

Územní rozhodnutí
Nejprve se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí. K této dokumentaci se následně vyjadřuje několik desítek různých institucí a pokud vše běží hladce, může být územní rozhodnutí vydáno zhruba do 6 - 8 měsíců. Toto rozhodnutí je prvním krokem v rozvoji větších pozemkových celků. Jen výjimečně tam, kde se jedná jen o několik málo parcel, které se napojují na stávající komunikaci a kde se budují jen přípojky na stávající inženýrské sítě, se nevyřizuje samostatně územní rozhodnutí, ale ve formě takzvaného sloučeného řízení se řeší společně územní rozhodnutí spolu se stavebním povolením na výstavbu. To je však jen v ojedinělých případech. Obvykle je územní rozhodnutí nezbytným prvním krokem při rozvoji pozemků.

Územní rozhodnutí dává jistotu možnosti výstavby na příslušném pozemku a vymezuje počty pozemků, charakter zástavby a řešení technické infrastruktury. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je již možno zpracovat geometrický plán a zahájit prodej parcel. Pokud jsou parcely v některé z lokalit zařazeny do nabídky ještě před nabytím právní moci územního rozhodnutí, je možno uzavírat pouze dohody o rezervaci. Vlastní kupní smlouvy a smlouvy o financování a výstavbě technické infrastruktury se uzavírají až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stavební povolení
Vydáním územního rozhodnutí a zpracováním geometrického plánu ale vše teprve začíná. Je nutno zpracovat dokumentaci pro stavební povolení na výstavbu inženýrských sítí a komunikací a v případě výstavby rodinných domů i dokumentaci na výstavbu těchto staveb. Vyřízení všech stavebních povolení se všemi potřebnými vyjádřeními trvá dalších několik měsíců. Teprve po vydání stavebních povolení je možno zahájit výstavbu.

Postup výstavby
Nejdříve se provede skrývka a poté se již provádějí výkopy. První se pokládá kanalizace, v návaznosti na ni pak vodovod a plynovod. Po dokončení těchto sítí se buduje komunikace do stadia podkladní zpevněné vrstvy, po které je možno již jezdit. Po provedení komunikace následně nastupují specializované firmy na výstavbu elektrických rozvodů, veřejného osvětlení a telefonů. Po dokončení práce těchto firem je již možné na parcelách zahájit výstavbu rodinných domů.

Finální vrstva komunikace, chodníky a veřejná zeleň se dokončují na pokyn příslušného obecního nebo městského úřadu až v určitém stadiu dokončenosti výstavby domů v lokalitě. Důvodem je snaha zabránit nadměrnému poškozování komunikací, chodníků a veřejné zeleně, ke kterému při individuální výstavbě domů často může docházet.

Výhodná a bezpečná investice závěrem
Většina lidí si kupuje parcelu a v krátké době hodlá stavět vlastní rodinný dům. Je však i řada těch, kteří si kupují někdy i více parcel v nově vznikajících rezidenčních čtvrtích jako velmi bezpečnou a přitom výnosnou investici do budoucna. Proto je dobré myslet dopředu, neboť při zahájení prodeje parcel v nové lokalitě, kdy se inženýrské sítě teprve budují, je cena parcel nejnižší. S postupující výstavbou se cena zvyšuje a při dokončení výstavby v lokalitě již dosahuje své tržní úrovně.

Komentáře

Načítám komentáře...