Peletky - pohodlné vytápění

Peletky - pohodlné vytápění

Nejen na veletrzích a odborných výstavách jste se již určitě setkali s nabídkou kotlů na spalování dřevních pelet. Malí nástupci kusového dřeva a dřevních briket zajistí komfortní (téměř bezobslužné), finančně do-stupné a navíc ekologicky čisté vytápění. Pokud se chystáte stavět a nebo rekonstruovat váš systém...

Nejen na veletrzích a odborných výstavách jste se již určitě setkali s nabídkou kotlů na spalování dřevních pelet. Malí nástupci kusového dřeva a dřevních briket zajistí komfortní (téměř bezobslužné), finančně do-stupné a navíc ekologicky čisté vytápění. Pokud se chystáte stavět a nebo rekonstruovat váš systém vytápě-ní, rozhodně by dřevní peletky neměly uniknout vaší pozornosti.

Co jsou dřevní pelety
Ve své podstatě se jedná o dřevní hmotu (nejčastěji dřevěné piliny), která je v přípravnách tohoto paliva (tzv. peletárnách) zušlechtěna do podoby, které umožňují její využití pro vytápění bez činností, které jsou nutné (jak třeba znáte z vlastní zkušenosti) k přípravě klasického kusového dřeva. Na rozdíl od dřeva kuso-vého jsou u dřevních pelet jejich výrobci garantovány jednotné fyzikální a technické parametry. Jejich dodr-žení je nejen pro efektivní provozování kotlů bez negativních účinků na jejich životnost, ale také s ohledem na minimální znečištění ovzduší škodlivými emisemi při spalování pelet.

Požadované fyzikální a technické parametry nejčastěji vyráběných a v praxi využívaných pelet

Velikost peletObjemová sypná hmotnost (kg/m3)Výhřevnost (kWh/kg)Vlhkost (%)Obsah popela/váha (%)Obsah odrolu (prach) (%)Teplota tání popela (oC)
Průměr (mm)Délka (mm)
6 – 12max. 35600 – 6504,7 - 5,1

(16,9 -18,5 MJ/kg)
max. 120,53min. 1100

Poznámka: Měrná objemová hmotnost dřevních pelet je 1 000 až 1 400 kg/m3

Vlastnosti
Dřevní peletky si můžete představit jako granule o délce 1 až 5 cm a průměru od 6 do 14 mm. Jsou vyrábě-ny vysokotlakým lisováním výhradně z organického materiálu, biomasy (dřevo, dřevní odpad, piliny, sté-belniny) bez příměsi umělých pojiv, což zajišťuje čisté spalování bez tvorby nebezpečných látek a třeba i nepříjemného zápachu (oproti spalování PET-lahví).

Výrobci kotlů na dřevní paliva z důvodu dosažení deklarovaného výkonu a garantované doby životnosti předepisují fyzikální vlastnosti paliva, které se má používat. Co se týče dřevních paliv, jedná se především o tzv. vlhkost dřeva. Je známo, že dřevo s čerstvě poraženého stromu má vlhkost informativně kolem 50 %. Při této vlhkosti je výhřevnost zhruba poloviční oproti požadovanému minimu 20 %, neboť velká část tepel-né energie při spalování v kotli je spotřebována k odpaření dřevní vlhkosti a není využita k vytápění. Dů-sledky jsou pak nabíledni: kotel nebo krbová kamna se obtížněji roztápí, spotřeba paliva výrazně stoupá, kotlové těleso je narušováno korozí (zkrácení životnosti) a dochází k zadehtování kotle, kouřovodů a komí-na (které je pak nutno častěji čistit).

K snížení dřevní vlhkosti pro dosažení předpisového průběhu vytápění a garantovaných hodnot tedy musí-me kusové dřevo vysoušet, což znamená pořezání, naštípání a narovnání do kuželů či hrání. A samozřejmě jistá doba čekání, dokud dřevo neproschne.

Dřevní peletky nás však této činnosti ušetří. Jako palivo jsou již připraveny pro přikládání bez nutnosti pro-vádění výše uvedených procedur.

Výhody
Garantovaná vlhkost a výhřevnost – max. povolená vlhkost je 12 %. Je nutné si uvědomit, že u měkkých dřev (smrk, borovice či modřín) je k dosažení vlhkosti 15 % potřeba cca 1 rok, u dřev tvrdých (dub, buk) této hodnoty nelze přirozenou cestou vůbec dosáhnout, k snížení vlhkosti pod 20 % se informa-tivně uvádí doba 3 a více let sušení. Garantovaný energetický obsah (výhřevnost) dřevních pelet se pohybu-je v rozmezí 17 až 18,5 MJ/kg, nebo lépe pro srovnání s elektřinou je energetický obsah v jednom kilogra-mu pelet kolem 5 kWh.

Jednotné rozměry a fyzikální vlastnosti – jak bude ukázáno dále, umožňují komfortní a vysoce efektivní spalování srovnatelné s kotli na zemní plyn.

Jednoduché obstarání a skladování – existuje funkční síť výrobců a distributorů pelet, kteří Vám dodají pelety až do skladu (tj. jeden telefonát). Lze si vybrat různá standardizovaná balení (např. o hmotnos-ti 15 či 25 kg, nebo je možné nechat si pelety vysypat z transportních pytlů, z korby nákladního auta nebo nafoukat z cisterny hadicí pomocí stlačeného vzduchu do skladu pelet) podle požadavků na skladování a manipulaci.

-Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-

www.ceskaenergetika.com
epz@ceskaenergetika.com"Komentáře

Načítám komentáře...