Elektrické vytápění

Elektrické vytápění

Využití elektřiny k vytápění představuje přijatelnou variantu zajištění dodávky tepla bez složitých zásahů do stavby. Vytápění elektřinou téměř nevyžaduje obsluhu, je takřka bezporuchové a dovoluje snadnou instalaci i v místech, kde by bylo zavedení teplovodních rozvodů problematické a ekonomicky nevýhodné. Přednosti...

Využití elektřiny k vytápění představuje přijatelnou variantu zajištění dodávky tepla bez složitých zásahů do stavby. Vytápění elektřinou téměř nevyžaduje obsluhu, je takřka bezporuchové a dovoluje snadnou instalaci i v místech, kde by bylo zavedení teplovodních rozvodů problematické a ekonomicky nevýhodné.

Přednosti vytápění elektřinou jsou nesporné, téměř všechna dodaná elektrická energie se přeměňuje na teplo, nevzniká žádný odpad ani spaliny.

S jakými druhy elektrického vytápění se můžete setkat?
Nejprve si rozdělíme systémy podle způsobu odběru elektrické energie na systémy akumulační (kde celková denní spotřeba tepla je akumulována v rámci nízkého tarifu, u nás tento tarif představuje 8 hodin), přímotopné systémy (dodávka elektřiny za zvýhodněnou sazbu po dobu až 22 hodin podle tarifu rozvodného závodu) a hybridní systémy (ty jsou kombinací akumulační a přímotopné složky).

Přímotopné systémy
Konvektory

Využívají přirozené cirkulace vzduchu v místnostech. Elektrická energie se v odporových drátech v těle konvektoru přeměňuje na energii tepelnou, která ohřívá studený vzduch přiváděný ze spodní části zařízení a ohřátý vzduch odchází horní větrací mřížkou. Konvektor se instaluje nejčastěji pod okna.

Teplomety (teplovzdušná topidla)
Na rozdíl od konvektorů zde není cirkulace vzduchu přirozená, ale nucená. Ohřátý vzduch je vyfukován do prostoru pomocí ventilátoru. Předností tohoto zařízení je rychlé vyhřátí vzduchu v místnosti.

Olejové radiátory
Olejové radiátory jsou výborným pomocníkem pro vytápění místností v chatách, chalupách a jiných nepravidelně obývaných prostorech a nebo v místnostech, které jsou užívány pouze malou část dne. Jsou vyráběny v pojízdném či přenosném provedení s pohyblivým přívodem elektrické energie. K zahřátí na požadovanou teplotu jim stačí zhruba poloviční množství elektrické energie než pro ohřátí vody v radiátorech (dáno menší tepelnou kapacitou olejů proti vodě). Výrobci též nabízejí provedení s teplometem pro rychlé vyhřátí místnosti. Pokud využijete „víkendovou“ sazbu s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 do neděle 22:00, zaplatíte za odebranou kWh kolem 1,70 Kč, poplatky za jistič 3x25 A činí měsíčně kolem 40 Kč. Přiznání sazby je bez problémů, odběr ve vysokém tarifu (pracovní dny) je ale oceněn částkou 7 Kč/kWh.

Všechna výše jmenovaná topidla jsou charakteristická svou vysokou účinností, spolehlivostí a přesnou regulací. Jejich pořizovací cena je obvykle nízká, základní přehled je možno najít na konci článku.

Akumulační kamna
Statická akumulační kamna – jednoduchý výrobek, kdy je dodávka tepla uskutečňována zásadně přirozenou konvekcí (prouděním) vzduchu, a to podle teplotních poměrů v místnosti. Princip je patrný z funkčního schématu, studený chladný vzduch je nasáván do akumulačního jádra, tam ohříván a vypouštěn do místnosti (mřížka nahoře). Dodávku tepla je možné řídit takzvanou regulační klapkou (řízení množství ohřátého vzduchu dodávaného do místnosti), pokud je součástí výbavy kamen. Kamna jsou vhodná do prostor s potřebou tepla bezprostředně po ukončení nabíjecího cyklu, případně jako doplňkový zdroj tepla k jiným elektrickým systémům

řez akumulačními dynamickými kamnyDynamická akumulační kamna – vybíjení akumulačního jádra realizujeme ventilátorem, který řídíme pomocí regulace (prostorový termostat, programovatelný regulátor). Dodávku tepla lze tedy přizpůsobit našim požadavkům a představám.

Hybridní akumulační kamna – základem tohoto typu kamen je akumulační jádro s odporovými topnými tělesy. Vlastní kamna mají dva přívody chladného vzduchu, z prvního je vzduch nasáván do akumulačního jádra a poté je vyfukován do vytápěného prostoru. Druhý přivádí vzduch přímo na odporová topná tělesa, umístěná mimo akumulační jádro (tvoří tedy samostatnou přímotopnou část). Provoz akumulační části je blokován signálem HDO.

Elektrické podlahové vytápění
Podlahové vytápění obecně patří mezi komfortní a zdravý způsob vytápění. Topný systém není hlučný a už při nízkých teplotách vzduchu v místnostech vytváří příjemnou tepelnou pohodu.

Podlaha je ohřívána topnou rohoží nebo kabely, které se pokládají na betonovou konstrukci podlahy někdy doplněnou o vrstvu tepelné izolace. Chybí-li v podlaze tepelná izolace, podlaha působí jako akumulátor tepla, což značně znesnadňuje regulaci. I podlahové vytápění můžeme rozdělit na akumulační a přímotopné. Rozdíl není v zařízení, ale v tom, jaké množství hmoty (betonu) nebo jaký materiál, do kterého se teplo ukládá, se použije.
Obecně platí, že čím masivnější je vrstva, tím déle se ohřívá na požadovanou teplotu a také pomaleji chladne. U poloakumulačních systémů je tloušťka betonu minimálně 5 cm, u akumulačních systémů 12 cm. Plošný výkon se u akumulačních systémů volí v rozsahu 250 až 300 W/m2 (podle tepelných ztrát), u přímotopných a poloakumulačních až 100 W/m2. V koupelnách, umývárnách, WC apod. se instaluje topný výkon 150 W/m2. Do kuchyní, chodeb, obývacích místností se instalují kabely bez ochranného opletení, do mokrých prostor je nutno položit kabely s ochranným opletením.
Z hygienických důvodů není vhodné, aby teplota podlahy přesahovala 28oC, to odpovídá příkonu až 100 W/m2 podlahy (záleží však i do jisté míry na krytině). Pokud je potřeba tepla vyšší, je nutné ji pokrýt například pomocí lokálního elektrického topidla.

Mezi největší výhody podlahového vytápění patří rovnoměrné výškové rozložení teploty v místnosti (u podlahy teplo, u stropu chladněji), rovnoměrné rozložení tepelného výkonu po místnosti (nevznikají zde chladná místa), nedochází k silné cirkulaci vzduchu, a tím k víření prachu, suchá teplá podlaha omezuje výskyt roztočů a bakterií v obytném prostoru a snížení nákladů spojených s vytápěním až o 10 – 12 %.

Sálavé panely
Sálání je způsob přenosu elektrické energie, kdy se teplo šíří infračerveným zářením, tzn. že se předmět při dopadu paprsků ohřívá. U předchozích systémů se jednalo o předávání tepla tzv. konvekcí neboli prouděním teplého vzduchu. Sálavou složku tepla významně pociťujeme například u krbových kamen, kdy je pocit tepla vyvolán několik minut po zatopení.

Mezi výhody sálavých panelů patří poměrně velká úspora oproti klasickým systémům, snadná regulace, nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu v místnosti (příjemnější klima).

Sálavé systémy mají omezené použití z hygienických důvodů, protože člověk je schopen snést sálavý tepelný tok pouze po určitou hranici. Za touto hranicí se pro nás stává sálavé teplo nepříjemným.

Ústřední elektrické vytápění
Centrální neboli ústřední elektrické vytápění dělíme podle způsobu dodávky na akumulační a přímotopné.

Přímotopné elektrokotl

Komentáře

Načítám komentáře...