Peletky: Palivo pro budoucnost

Peletky: Palivo pro budoucnost

Rok co rok slýcháme, že se bude zdražovat plyn, elektřina, topení uhlím je neekologické... Čím tedy topit? Co třeba peletkami...

Co jsou to pelety?

Jedná se zpravidla o granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a délce 1 až 5 cm, které jsou vyrobeny výhradně z organického materiálu – biomasy (dřevo, dřevní odpad, piliny, stébelniny) bez chemických přísad. Pelety se lisují za vysokého tlaku na protlačovacích matricových lisech.

Pelety patří mezi nejušlechtilejší dřevní palivo. Mají nízký obsah vody (okolo 10 %), vysokou výhřevnost (do 18,5 MJ/kg), nízký obsah popelovin (do 1 %), snadno se s nimi manipuluje a jejich spalování probíhá s minimálními negativními účinky na ekologii. Představují obnovitelný zdroj energie, který navíc lze automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle. Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá. Proto je toto palivo obecně považováno za palivo budoucnosti nejen v zemích západní Evropy.

Charakteristické znaky pelet a výhody v praxi:

• na rozdíl od fosilních paliv se jedná o obnovitelný zdroj energie pro vytápění,
• vysoká výhřevnost (do 18,5 MJ/kg),
• nízký obsah popelovin (0,5 až 1 %),
• nízký obsah vody (kolem 10 %),
• nízké nároky na skladovací prostory dané vysokou objemovou hmotností,
• přijatelná cena za vyrobenou jednotku tepla v důsledku vysoké účinnosti,
• možnost automatizace procesů spalování,
• nízký obsah emisí,
• perspektivní standardní ekologické palivo.

Hlavní výhodou pelet je a mělo by být zejména to, že se jedná o tuzemské ekologické palivo vyrobené z biomasy v ČR a že by jejich cena neměla být závislá na ceně ropy, jak je tomu v současné době například u zemního plynu. 
 

Aby mohlo být teploučko

Pro vytápění peletami je potřeba mít i odpovídající techniku. Můžeme si pořídit peletová kamna pro lokální vytápění místnosti, nebo kotle pro ústřední vytápění celého domu. Vrcholem techniky jsou dnes již používané kondenzační peletové kotle a malé kogenerační jednotky, které současně s výrobou tepla jsou schopny vyrábět i elektřinu.

U nás stále popelkou

V současné době se čeští výrobci pelet i technologických zařízení na jejich spalování soustřeďují převážně na zahraniční trhy, kde svými nižšími cenami i kvalitou výrobků úspěšně konkurují zahraničním firmám.

Aby mohly pelety úspěšně konkurovat fosilním palivům a ostatním formám biomasy, je potřeba zajistit jejich spolehlivou distribuci ke koncovým uživatelům, nabídnout jim kvalitní technologická zařízení na jejich spalování, a to vše navíc za přijatelnou cenu.

V ČR není doposud trh s peletami a technologickými zařízeními na jejich spalování tak rozvinut, jako je tomu u našich nejbližších sousedů, v Rakousku a v Německu, nebo ve skandinávských zemích.

Několik důvodů, proč pelety v ČR nefrčí:

  • nedostatečná informovanost široké veřejnosti/uživatelů o tomto ekologickém způsobu vytápění,
  • nedostačující informovanost projektantů a firem zabývajících se vytápěcí technikou (nedostatek odborných a komplexních informací),
  • vyšší náklady na pořízení technologických zařízení na spalování pelet oproti jiným zdrojům tepla,
  • vyšší cena než má uhlí,
  • nerozvinutá obchodní a distribuční síť výrobců a dodavatelů pelet a zařízení na jejich spalování,
  • nedostačující a nepružná dotační politika v ČR.

Ceny pelet ve srovnání s ostatními cenami paliv a energií

O tom, že pelety patří mezi perspektivní palivo, svědčí zejména skutečnost, že pelety, ač nejsou v současné době nijak dotovány, lze zařadit ve srovnání s ostatními používanými palivy z hlediska vlastností k nejlevnějším. Ostatní paliva a energie (kromě biomasy) jsou nyní ještě částečně dotovány a lze předpokládat, že po odstranění těchto dotací se pelety stanou jedním z nejžádanějších paliv.

Aby mohla být cena pelet pro spotřebitele co nejpříznivější, je důležité minimalizovat náklady na dopravu surovin, z nichž se pelety vyrábějí. To je možno zajistit zejména výstavbou peletáren v místech, kde jsou zdroje surovin stále k dispozici (například pily, podniky dřevozpracujícího průmyslu apod.).

Pro srovnání, které ukazuje cenovou výhodnost pelet, je uvedena tabulka: SPOTŘEB A CEN PALIV A ENERGIÍ NA VYTÁPĚNÍ PRO DOMÁCNOST V ČR (Leden 2008) a v grafu: CENA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTI V ČR (Leden 2008)“ je uvedena cena tepla podle druhu použitého paliva a energie.

Z této tabulky a grafu je patrné, že reálné provozní náklady na vyrobenou
1 kWh tepla z pelet jsou v současné době cca 0,99 Kč, při uvažované průměrné účinnosti kotlů 80 %, výhřevnosti pelet 18,5 MJ/kg a ceně pelet 4,0 Kč/kg.

O oblibě dřevních pelet svědčí také jejich stále vyšší využívání jak ve vyspělých evropských zemích, tak také v USA, Kanadě, Asii a Austrálii.

Například v Horních Rakousách patří již pelety mezi nejrozšířenější tuhá paliva používaná k výrobě tepla.

Pokud se rozhodujete nahradit stávající kotel na tuhá paliva za jiný zdroj tepla, poraďte se s projektantem vytápění nebo s nezávislým energetickým poradcem. Případně využijte i poradnu TvujDum.cz, stačí ZDE napsat váš dotaz.

-Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB-
Foto: http://www.profimedia.cz/  

Komentáře

Načítám komentáře...