Metodika KOLPRON CZ, s. r. o., se zabývá soustavným monitoringem bytové výstavby v Praze a jejím zázemí již několik let. Tato časová kontinuita průzkumů umožnila vytvořit rozsáhlou databázi projektů bytové výstavby (rodinných i bytových domů), s jejímž využitím lze sestavovat např. i vývojové řady jako podklad pro analýzu trendů v této oblasti. Vzhledem k tomu, že jednotlivé projekty jsou do databáze zařazovány na základě údajů poskytovaných stavebními úřady a následně prověřeny při terénním průzkumu, je zajištěna jejich vysoká hodnověrnost a aktuálnost. Velkým kladem tohoto způsobu zpracování je rovněž jeho široký záběr, databáze je vlastně vyčerpávajícím přehledem projektů bytové výstavby (jediným limitem zařazení projektu do databáze je rozsah výstavby, kdy spodní hranicí byl zvolen počet pěti bytových jednotek). Ve srovnání s různými reklamními katalogy nového bydlení má tedy databáze KOLPRONu CZ, s. r. o., reálnou informační hodnotu, o čemž vypovídá i její časté využití např. investory, developery nebo dodavateli stavebních prací. Jedním z možných výstupů základní databáze je tzv. evidenční list lokality, jenž obsahuje následující údaje: lokalizace projektu (obec, příslušný stavební úřad, zákres v mapě v měřítku 1:50 000), developer, dostupnost centra Prahy, kapacitní údaje (počet stavebních parcel, počet bytů, typ bytů, jejich velikost), způsob realizace, aktuální stav realizace (počty zahájených, rozestavěných, dokončených bytů), informace o prodeji (prodejní ceny, počty prodaných parcel/domů/bytů), informace o dostupné technické infrastruktuře, fotodokumentace. Na úvod jen tolik: nová bytová výstavba v bezprostředním zázemí hlavního města je z velké části vyjádřením probíhajícího procesu desurbanizace (tj. migrace obyvatelstva z center velkých měst do jejich dostupného okolí). V západní Evropě dosáhl tento proces svého vrcholu v 70. letech, kdy byly v souladu s trendem tzv. "bydlení v zeleni" realizovány satelitní obytné soubory v oblastech s příznivým životním prostředím a s možností rychlého dopravního spojení s městem. Poté však v souvislosti se zdražením energií nastalo období částečného návratu bydlení do intravilánu měst, kdy se stala převažujícím trendem přestavba, nikoli nová výstavba. Současně probíhá nová výstavba rodinných i bytových domů v potřebném rozsahu, avšak co nejmenších plochách formou zahuštěných nízkopodlažních (1-3 podlaží), řadových, atriových, event. terasových domů. V České republice se proces desurbanizace poprvé projevil za poměrně specifických podmínek již ve 20. a 30. letech, ale byl potlačen. Po roce 1989, se změnou ekonomických podmínek, může opět pokračovat. V současné době je v České republice za prestižní bydlení považován samostatný rodinný dům s relativně velkým pozemkem. Tento trend vede k výstavbě obytných souborů rodinných domů různé urbanistické, architektonické i funkční kvality. Základními podmínkami pro rozvoj bydlení v takových souborech jsou snadná dopravní dostupnost centra města, dostatečná nabídka občanské vybavenosti v místě, ale čím dál tím větší váhu získává také hledisko kvality okolního prostředí. Více se dozvíte v následujících článcích – POČET ROZVOJOVÝCH LOKALIT, ZPŮSOB REALIZACE BYTOVÉ VÝSTAVBY, PRODEJNÍ CENY BYTŮ A DOMŮ a STRUČNÉ HODNOCENÍ.