Vytvářet mýtotvorné prvky není nikdy jednoduché. Nikdo se nemůže zavděčit všem, a tak bývají veřejná prostranství největším oříškem. V Přerově se jedná o nálezy modlitebny a bratrské školy z 16. století a propojující štětové cesty. S těmito objekty je spjatý J. A. Komenský a Jan Blahoslav. Zde je navíc prostor ohraničen celkem výrazně hradbami, nábřežím a předmostím. Jak tedy pojmout takové místo, aby dokázalo zaujmout návštěvníky a zprostředkovat jim význam tohoto archeologicky zajímavého místa?

Odpovědí je členění území na autonomní části– svébytné, za sebou řetězené, propojené vycházkovou pěší a cyklistickou trasou po nábřeží řeky Bečvy.

PROSTRANSTVÍ

Jde o místo bývalého kostela, kde prázdno, klid, abstrakce, monumentalita, rozjímání jsou chápány jako pozůstatek zbožnosti. Travnatá plocha s obrysem kostela. „Pilíř víry“ jako monument strhávající pohled k nebesům. Všechny prvky z pietního bílého kamene (betonu). Rafinovaně rozmístěné stromy oddělují prostranství od okolních komunikací a umožňují zajímavé průhledy. Pod stromy jsou rozmístěny dřevěné lavice.

KABINET

Místo bývalé školy. Zde se spojuje soustředěnost, vědomosti, informace. Symbolicky zde bude prostor vymezený zdmi s expozicí místních archeologických nálezů umístěných v prosklené vitríně a s informacemi na tabuli zahrnujícími texty a nákresy. Betonové zdi a částečně i podlaha kabinetu tvoří kontrast vůči dlažbám okolních komunikací.

Vyvrcholením expozice archeologických nálezů v „KABINETU“ tvoří dochovaná štětová cesta – autentická (prokazatelně po ní chodil J.A.Komenský) a krásná zároveň.

ZÁKOUTÍ

Stávající zpevněná plocha s okolní zelení určuje místo pro odpočinek, posezení i hry pod korunami stromů. Univerzální plocha pro hraní, zkoumání a objevování světa hlavně pro děti, mládež a seniory.

Prezentace nálezů nespočívá ve stavění replik obvodových zdí, byť k tomu dochované základy svádí. Ve 21. století nestavíme ruiny. Návrh se pokouší za pomoci prostoru, abstrakce a architektonické kompozice návštěvníka překvapit, podnítit jeho představivost a vzbudit u něj zájem o místo.

Zdroj: nazemiarchitekti