„Pokud jste autorizovaným architektem nebo projektantem, zákon vám stanovuje určité povinnosti a širokou odpovědnost. Autorizaci přitom může získat jen a pouze fyzická osoba. I když tedy projektant či architekt vykonává povolání jako společník obchodní společnosti, své odpovědnosti se nezbavuje. Je proto zásadní mít vyřešenou právní ochranu majetku tak, aby žádná neočekávaná událost neměla zásadní dopad na soukromý život. Povinné pojištění se totiž zdaleka nevztahuje na vše,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Autorizovaní architekti a projektanti kromě odpovědnosti za odbornou úroveň výkonu své činnosti odpovídají za správnost, celistvost a úplnost jimi zpracované dokumentace a stavby podle této dokumentace provedené, jakož i za její bezpečnost a proveditelnost. V případě porušení hradí veškerou škodu, která tím vznikne. Dále architekti a projektanti odpovídají i za vady projektové dokumentace dle smlouvy o dílo a (vedle zhotovitele stavby) mohou odpovídat i za vady stavby touto vadnou dokumentací způsobené.

„Povinné základní pojištění ale zpravidla nebude dostatečné, protože přebíraná rizika jsou vysoká. Limit základního pojistného plnění u smluv uzavíraných příslušnými profesními komorami je v řádech statisíců, maximálně jednoho milionu korun, což je opravdu málo. Navíc případné výluky z pojištění mohou pojistné plnění zcela vyloučit. Kromě připojištění by tak tyto profese měly řešit i právní ochranu svého majetku,“ dodává advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

I v případě, kdy autorizovaný architekt či projektant vykonává své povolání jako společník společnosti s ručením omezeným nebo veřejné obchodní společnosti, nezbavuje se tím své osobní odpovědnosti jako autorizované osoby za vady či nedostatky projektové dokumentace, kterou opatřil svým podpisem a autorizačním razítkem. Nezbavuje se ani odpovědnosti za škodu. Může tak odpovídat v plném rozsahu, společně a nerozdílně se společností, v níž je společníkem.

Autorizovaný architekt či projektant, který vykonává povolání z pozice zaměstnance, je zpravidla odpovědný jen vůči svému zaměstnavateli. Tato odpovědnost je omezena do 4,5násobku jeho průměrné mzdy, s výjimkou případů, kdy škodu způsobí úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek.

„Plné odpovědnosti se však nelze zbavit jen tím, že se architekt či projektant nechá zaměstnat vlastní společností, případně její dceřinou společností. Omezení jeho odpovědnosti na úroveň zaměstnance by totiž bez dalšího (např. prokazatelného sdělení včasné a úplné informace klientovi) poškozovalo oprávněné zájmy klienta a obcházelo zákon,“ uvádí advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.