Cílem této architektonické soutěže bylo nalezení skutečně ideálních rodinných domů odpovídajících současným nárokům na bydlení, splňujících nejpřísnější technické parametry a navržených na vysoké architektonické a estetické úrovni. Zadání předcházela velká anketa na internetových stránkách Dumazahrada.cz, v níž jsme se ptali, podle čeho si stavebníci vybírají svůj dům. V hodnotícím hledáčku soutěže byly zejména náklady na provoz rodinného domu, jeho vnitřní dispoziční řešení, architektonická koncepce a v neposlední řadě jeho celková ekonomická efektivita a univerzálnost z hlediska možnosti jejich aplikace v různých regionech České republiky na stavebních pozemcích s různými parametry.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

 • Bydlení pro každého - rodinný dům pro rodinu s běžnými nároky na bydlení a finančními prostředky, vhodný zejména pro menší stavební pozemky.
 • Exkluzivní bydlení - rodinný dům pro klienty, kteří chtějí do nového bydlení investovat větší finanční prostředky, ať už z hlediska rozměrového, či technologického řešení domu.

Zájem o soutěž byl opravdu velký, soutěžící zaslali několik desítek návrhů! Abychom dokázali všechny soutěžní návrhy profesionálně vyhodnotit, přizvali jsme k účasti v soutěžní porotě špičkové odborníky z různých oblastí architektury a stavebnictví. Ti se nakonec rozhodli udělit hlavní cenu jen v kategorii Bydlení pro každého, nad rámec byla ale v této kategorii udělena dvě zvláštní ocenění a jedna pochvala poroty.

Celá soutěž proběhla pod záštitou České komory architektů.

Vítěz a další ocenění byli slavnostně oznámeni 23. února na veletrhu DŘEVOSTAVBY 2013, 8. ročníku přehlídky dřevěných staveb, konstrukcí, materiálů a úspor energií.

Oceněným gratulujeme, všem účastníkům soutěže DOMY NA MÍRU děkujeme!

Slovo poroty

Komise ocenila množství kvalitních prací, které se zúčastnily soutěže, především v kategorii Bydlení pro každého. V této skupině návrhů se každý porotce dokázal ztotožnit s některým z návrhů. Oproti tomu v kategorii Exkluzivní bydlení se porota netajila jistým zklamáním. Možná je to právě proto, že exkluzivita se téměř rovná individualitě. A proto je téměř bezpředmětné hledat typová řešení pro jedinečné domy, které by měly mít svého jedinečného autora. Komise doporučuje vyhlašovateli tuto kategorii napříště přehodnotit. V soutěži byly nejprve vyřazeny projekty, které nesplňovaly zadání. Hlasování poté proběhlo v každé kategorii ve dvou kolech. Nejprve byly vybrány projekty do tří skupin - slabší, dobré, výtečně. Z výtečných projektů byl vybrán vítězný projekt a projekty oceněné. Z kategorie Exkluzivní bydlení se do skupiny výtečné nedostal ani jeden projekt, a proto žádný z projektů nebyl oceněn.

Bydlení pro každého - 1. místo, návrh pod kódovým číslem BK267

ing. arch. Rastislav Straňák, ing. arch. Anita Stanková

Vyjádření poroty:

Vítězný návrh nejlépe vystihuje většinu hodnotících kritérií zadavatele soutěže. Klasický archetyp dvoupodlažního domu na půdorysu obdélníku s poměrem stran 1:2, se sedlovou střechou o sklonu 45 stupňů odkazuje na historicky funkční hmotové řešení. Geometrická hravost fasád je bez diskuze zvládnutá s jasnou filosofií a designem. Vnitřní dispoziční řešení nese tradiční formu bez inovace a dovoluje úpravy v odstranění drobných chyb bet vazby na změnu exteriéru. Jednoduchost geometrie fasád dovoluje variabilnost v materiálovém pojetí bez porušení autorova konceptu. Možné solitérní i skupinové umístění stavby vystihuje univerzálnost, opakovatelnost a flexibilitu. Kompaktnost hmot objektu v daném měřítku ponese nízké náklady na provoz s vysokou efektivitou.

Bydlení pro každého - Zvláštní ocenění, návrh BK294

ing. arch. Pavel Černý

Vyjádření poroty:

Standardní forma „amerického“ bungalovu. Porota ocenila jednoduchý přízemní dům, který v české krajině není častý. Přitom poskytuje maximální univerzálnost vůči světovým stranám a bezbariérovost. Dům odděluje jasně denní a noční část a nabízí nesčetné prostorové variace. Snese opakování do větších celků, stejně jako individuální osazení a splynutí s přírodou. Porota vnímá tento dům pozitivně a optimisticky, i když soutěžní prezentace tento dojem neguje a působí architektonicky chmurně. Proto porota uděluje projektu zvláštní odměnu.

Bydlení pro každého - Zvláštní ocenění, návrh BK 298

Bc. Robert Gallo, Lena Trpělková

Vyjádření poroty:

Přínosem je, že z urbanistického hlediska dům snese opakování i ve větších celcích jako samostatná obytná skupina o proměnné zastavěné ploše jednotlivých staveb. Dispoziční řešení s modulární rostoucí dispozicí splní požadavky i při vývoji požadavků klientů v čase. Slabiny vidí porota v návrhu vstupní partie - absence tepelného filtru - a přímém vstupu z kuchyně do místnosti WC. Zvolená minimalistická forma dvoupodlažního jednoduchého kvádru s plochou střechou je optimální pro aplikaci dřevěného konstrukčního systému vypisovatele. Vyjadřuje zároveň svojí formou typ moderní, energeticky efektivní stavby. Je předpokladem pro nízké provozní náklady. Architektonický výraz však, dle názoru poroty, neodpovídá úrovni řešení dispozice, ale je schopen dalšího vývoje. Přesto se porota rozhodla udělit soutěžní práci zvláštní odměnu.

Bydlení pro každého - pochvala poroty: návrh BK276

ing. arch. Martin Poláček, ing. arch. Štěpán Jablonský, ing. arch. Jan Jaroš

Vyjádření poroty:

Dům je dobrým příkladem úsporného, přitom prostorově komfortního dispozičního řešení. To je postavené na otevřeném, inspirativně členitém obytném prostoru v přízemí a účelně řešené klidové zóně v patře. Kvalita vnějšího architektonického vzhledu pokulhává za jinak dobrou dispozicí, proto porota nakonec návrhu cenu neudělila. Při citlivém dořešení fasád by však dům mohl v konkurenci typizované výstavby obstát.

Kategorie Luxusní bydlení: Návrhy, které postoupily do užšího výběru

Porota hodnotila ve složení:

 • akad. arch. David Vávra, předseda poroty
 • doc. ing. arch. Petr Suske, CSc.
 • ing. arch. Josef Smola
 • doc. ing. Petr Kuklík, CSc.
 • ing. Jitka Beránková, Ph.D.
 • ing. arch. Jindřich Zítka
 • ing. arch. Tomáš Klanc
 • ing. Petr Zuk, HAAS FERTIGBAU CHANOVICE, s. r. o.
 • Petr Zavadil, DŮM&ZAHRADA

Banner Dům a Zahrada Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj