Mezinárodní odborné Sympózium ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ KRAJINY – Problematika a aspekty obnovy dialogu historických objektů a krajiny proběhne ve dnech 21. - 23. 9. 2006 pod záštitou JUDr. Petra Pitharta v reprezentativních prostorách Západočeského divadla v Chebu. Nositelem projektu je město Cheb spolupořadateli jsou Krajské muzeum Cheb a Západočeské divadlo Cheb.

Sympózium je plánováno jako třídenní. Dva dny budou probíhat přednášky, které jsou členěny na dopolední a odpolední blok, třetí den je věnován prohlídce Krajinné výstavy bez hranic ve městech Cheb a Marktredwitz. V teoretické části rozložené do prvních dvou dnů sympózia se budou diskutovat principy, které bude možno prakticky pozorovat třetí den v prostorách krajinné výstavy.

Jednotlivé přednáškové bloky mají své garanty, organizace, které navrhly a zorganizovaly dílčí části programu. První blok je garantován Národním památkovým ústavem (K 1. lednu 2003 vznikl Národní památkový ústav jako státní příspěvková organizace s celostátní působností, která je odbornou organizací státní památkové péče podle zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 320/2002 Sb.). spolu s hnutím ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites). Druhý přednáškový blok je garantován hnutím ANTIKOMPLEX (občanské sdružení založené skupinou vysokoškolských a středoškolských studentů v dubnu 1998 v Praze). Třetí je v režii České komory architektů (ČKA je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Čtvrtý blok garantují města Cheb a Markredwitz, jako pořadatelé Krajinné výstavy bez hranic.

Cílem sympózia je především nastolení dialogu mezi jednotlivými obory a lidmi, kteří je zastupují, jednotlivé bloky jsou koncipované vždy tak, že na pódiu budou účastni zároveň všichni v rámci jednoho bloku a po přednesení příspěvku povedou diskusi. Diskuse bude zpočátku komponována jako pódiová a po sléze volně přejde v diskusi s publikem. Každá diskuse bude mít svého moderátora. K prohloubení diskusního prostoru bude sloužit po ukončení prvého přednáškového dne i doprovodná akce – raut, který se uskuteční v historických prostorách Krajského muzea v Chebu.

Po ukončení rautu se odebere vědecký výbor konference na společnou večeři, z které vzejde Memorandum sympózia. Memorandum bude definovat postřehy a zkušenosti získané z příspěvků a diskusí, bude vydáno na závěr druhého dne a obdrží jej všichni účastníci. Memorandem vyvrcholí teoretická část semináře.

Třetí den sympózia je určen v dopoledních hodinách k návštěvě Krajinné výstavy v Chebu a v odpoledních hodinách k návštěvě Krajinné výstavy v Marktredwitz. Krajinná výstava jako fenomén rekultivace krajiny probíhá v České republice vůbec poprvé. Na její slavnostní ukončení je připraven bohatý kulturní program (koncert skupiny Čechomor, slavností ohňostroj, květinová show apod.). Účastníci sympózia budou mít v dnech sympózia přístup na Krajinou výstavu včetně doprovodných akcí v rámci účastnického poplatku.

Více na www.arch-det-kraj.cz