Balené pramenité, minerální a kojenecké vody jsou kvalitní podzemní vody, které vždy pocházejí z hlubinného, chráněného zdroje, nedotčeného civilizací. Jejich původ je zárukou bezvadné čistoty. Požadavky na kvalitu dané kategorie vod jsou proto mnohem přísnější než pro pitnou vodu z vodovodu. Podzemní vody jsou regulovány zákonem o potravinách v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami (především vyhláškou o balených vodách č. 275/2004 Sb.). Na jejich kvalitu dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která provádí pravidelné kontroly všech potravin.

Vždy víte, co pijete

Balené minerální, pramenité a kojenecké vody tedy zákon zařazuje mezi potraviny, z čehož výrobcům vyplývá povinnost v souladu se zákonem tyto vody značit etiketami. Nikdy se tak nestane, že by spotřebitel neznal druh, místo původu, složení, dobu trvanlivosti, způsob úpravy a sycení oxidem uhličitým vody, kterou pije.

Na etiketě si všímejte údajů:

  • Původ vody, zdroj
  • Způsob úpravy vody
  • Jaké je charakteristické složení minerální vody i s uvedením obsahu oxidu uhličitého
  • Název akreditované laboratoře, která provedla rozbor

A co tedy pijete?

Voda, která je čerpána z podzemních zdrojů, se nesmí dále upravovat žádnou technologií, která využívá chemikálie, dezinfekce, a tedy i přidávání chloru je u této kategorie přísně zakázáno. Obvykle je proto pouze filtrována, aby se odstranily nestabilní látky (jako například železo), které se ve vodě přirozeně vyskytují. Výrobci vod mají v zásadě povoleno měnit pouze „perlivé“ vlastnosti vody, tedy sytit ji oxidem uhličitým, nebo z ní naopak oxid uhličitý odstraňovat.

Požadavky na jakost podzemních vod se přitom řídí vyhláškou č. 275/2004 Sb. v platném znění. Ta stanovuje limity škodlivých látek dvojnásobně, v některých případech až desetinásobně přísnější než pro vodu z vodovodu. Zvláště významné rozdíly v limitech jsou pak pro velmi škodlivé prvky, jako např. kadmium, rtuť, berylium, kyanidy či arsen, dusičnany a dusitany.

V podzemní vodě, konkrétně v té nejkvalitnější kojenecké, navíc nesmí být zjištěny organické ukazatele, jako např. trichloreten, tetrachloretan a benzen. Naopak pro některé látky (ozon, chlor) není v této vodě stanovena mez detekce, neboť se zde vůbec nevyskytují. Dále existuje několik ukazatelů, které mohou negativně ovlivnit kvalitu vody, jako je např. pach, zákal, nežádoucí obsah chloridů a sodíku, hliníku, amonných iontů atd. Zde jsou limity pro vodu podzemní dokonce až 10x přísnější než pro vodu z vodovodu.

U podzemních vod jsou také velmi přísně sledovány mikrobiologické požadavky, jako jsou bakterie Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky a clostridium perfringens, které nesmí být ve vodě pro veřejné zásobování detekovatelné ve 100 ml vzorku. V balené podzemní vodě však tyto organismy nesmí být přítomny ani ve 250 ml vzorku vody, tj. limit je 2,5x přísnější než pro vodu z vodovodu. Pro názorné zobrazení rozdílnosti limitů v té nejpřísněji sledované podzemní vodě, ve vodě kojenecké a ve vodě z povrchových zdrojů uvádíme ještě následující tabulku.

Ukazatel Podzemní vody (kojenecké) Pitná voda z vodovodu
antimon 0,003 mg/l 0,005 mg/
arsen 0,005 mg/l 0,01 mg/l
berylium 0,0005 mg/l 0,002 mg/l
kadmium 0,002 mg/l 0,005 mg/l
chrom 0,025 mg/l 0,05 mg/l
měď 0,2 mg/l 1,0 mg/l
kyanidy 0,005 mg/l 0,05 mg/l
fluoridy 0,7 mg/l 1,5 mg/l
olovo  0,005 mg/l 0,01 mg/l
rtuť 0,0005 mg/l 0,001 mg/l
dusičnany 10 mg/l 50 mg/l
dusitany 0,02 mg/l 0,5 mg/l
sodík 20 mg/l 200 mg/l
akrylamid - 0,1 ug/l
tetrachlorethen 0,1 ug/l 10 ug/l
1,2-dichloretan 0,1 ug/l 3 ug/l
chloreten 0,2 ug/l 0,5 ug/l
trichloreten 0,1 ug/l 10 ug/l
tetrachloreten 0,1 ug/l 10 ug/l
benzen 0,1 ug/l 1,0 ug/l
benzo(a)pyren  0,0005 ug/l 0,01 ug/l
epichlorhydrid - 0,1 ug/l
pesticidní látky 0,025 ug/l 0,1 ug/l
pesticidní látky celkem  - 0,5 ug/l
chlor volný - 0,3 mg/l
chloritany - 200 ug/l
ozon - 0,05 ug/l
trihalometany - 100 ug/l
hliník 0,05 mg/l 0,2 mg/l
amonné ionty  0,25 mg/l 0,5 mg/l
konduktivita  70 mg/l 125 mg/l
sodík  20 mg/l 200 mg/l
reakce vody-pH 5 - 8 6,5 - 9,5
chuť - přijatelná
pach 1 stupeň přijatelný
zákal 2 NTU* 5 NTU*
celkový organický uhlík - 5 mg/l
*jednotka zápachu

-Připraveno ve spolupráci s ing. Janou Ježkovou a MUDr. Janou Foltinovou-

Foto: www.profimedia.cz