Je určena projektantům, investorům, zhotovitelům i posluchačům vysokých škol a další odborné veřejnosti. Průmyslové podlahy popisovaného typu se v naší republice začaly budovat až koncem osmdesátých let minulého století. Podlahy používané v průmyslových a skladových halách jsou vystaveny extrémním zatížením a musí vyhovovat podmínkám rovinatosti. Autoři podávají souhrn informací o zatížení, výpočtu vnitřních sil a přetvoření, dimenzování podlahových desek a o technologii.

První kapitola popisuje podloží betonových průmyslových podlah, použité normativní dokumenty, modely podloží zemin, kriteria sedání podlah zlepšení podloží, zkoušky zhutnění, tuhost podsypu pod podlahovou deskou, zhutňování zemin, inženýrsko-geologický průzkum pro podlahy a dokumentaci realizace stavby.V druhé kapitole najdeme navrhování betonových podlahových desek, výpočet vnitřních sil a přetvoření podlahových desek, model podloží a dimenzování podlahových desek.

Třetí kapitola popisuje technologii a provádění, používaný materiál (beton, cement, výztuž, kamenivo, záměsovou vodu, přísady do betonu), vlastnosti betonů, povrchy betonových průmyslových podlah, jejich rovinatost, izolaci a konstrukční detaily

Závěrečná část publikace bude věnovaná prezentaci firem a bude obsahovat informace o stavebních materiálech, výrobcích a o projektových, inženýrských a stavebních firmách specializovaných na oblast betonových průmyslových podlah.

Betonové průmyslové podlahy

Petr Klablena, Jaroslav Procházka, Petr Štěpánek, Rudolf Hela, Jaroslav VáchaForm. B 5, váz. str. 120 , 56 obr., tab., cena 260 Kč

Zdroj: ČKAIT