Nefunkční hromosvod je nebezpečný

Před instalací hromosvodu na dům je naprosto nezbytné zajistit bezchybnost a funkčnost celé soustavy. V případě novostavby je toto součástí projektu, zvýšená pozornost je tedy namístě především v případě rekonstrukce starších objektů, speciálně v průběhu stavebních úprav v blízkosti domu – když se provádí nová fasáda nebo při opravách střešního pláště, zásazích v krovní konstrukci a podobně. Po dokončení prací je důležité uvést hromosvod do funkčního stavu a zajistit jeho revizi, především je nezbytné zkontrolovat, jestli nejsou někde poškozeny či narušeny svody a zda je hromosvod také bezpečně uzemněn. Součástí této kontroly je prověření mechanické pevnosti a případné koroze soustavy. Připojení a provedení hromosvodu musí odpovídat aktuálním platným předpisům a normám a nelze ho instalovat svépomocí, musí ho vždy instalovat odborník. Opatrnost a důslednost kontrol je zcela namístě, poškozený hromosvod může být totiž při zásahu bleskem paradoxně pro stavbu i její obyvatele velmi nebezpečný. Kdyby jímací soustava, do níž blesk uhodí, nedokázala bezpečně svést vzniklý elektrický výboj do země, mohl by přejít do konstrukcí nebo elektroinstalace domu a velmi je poškodit. Celá hromosvodná soustava by poté měla procházet pravidelnou revizí, ta musí následovat také vždy po úderu blesku. Revizi vždycky provádí licencovaný revizní technik.

Hromosvod a fotovoltaické panely

Schopnost domu přitahovat blesky může ovlivnit také vše, co je na střeše umístěno – v současnosti to jsou kromě jiného také panely fotovoltaických elektráren. Zjednodušeně fungují fotovoltaické panely jako jímač, při jejich zabudování je třeba dodržet při umístění bezpečnou vzdálenost – do 0,6 m od nich by neměly vést svody ani být jímače hromosvodu. Jestliže nelze jinak a svody či jímače jsou v menší vzdálenosti, je vhodné navzájem panely pospojovat, a pak připojit i ke svodům. Ovšem není to optimální řešení, v případě, kdy dojde k úderu blesku, hrozí určité nebezpečí poškození fotovoltaických panelů. Pokud ale není opravdu možné zabudovat je do bezpečné vzdálenosti, je určitě vhodnější variantou spojení panelů s hromosvodem, než aby byly například 10 cm vedle něj - indukce, která by v tomto místě v případě úderu blesku vznikla, je totiž horší než samotný blesk. Zcela ideálním řešením, které se ale obvykle nerealizuje, je samostatný svod pro každý jednotlivý panel.