Novinkou stavebního zákona, který platí od ledna letošního roku, je i zavedení institutu autorizovaného inspektora. První inspektoři složili zkoušky v červnu a od podzimu, po jmenování do funkce ministrem pro místní rozvoj, bude možno využít jejich služeb. Úkolem inspektora bude především kontrola projektu a vydání stavebního povolení. Inspektoři tak mohou nahradit činnost stavebního úřadu a výrazně urychlit celý proces povolování staveb.

Současné povolování staveb v České republice je značně zdlouhavé. Po zavedení institutu autorizovaného inspektora by mohl být celý systém daleko pružnější a zároveň na vyšší odborné úrovni. Inspektor ověří projektovou dokumentaci objektu a soulad se souvisejícími správními rozhodnutími, zkontroluje dodržení všech požadavků a parametrů a zpracuje odborný posudek pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely podle stavebního zákona. Narozdíl od stavebního úřadu však v případě nesrovnalostí nemusí zastavit řízení, ale systematicky se pokusí odstranit chyby projektu, svolá potřebná jednání a bude plynule pokračovat ve schvalování stavby. Tím by mělo dojít k zásadnímu urychlení procesu. Záleží tedy jen na investorovi výstavby, zda se rozhodne využít placených služeb autorizovaného inspektora, nebo se obrátí na stavební úřad. Tento model byl ovlivněn fungováním institutu v Německu, Švédsku či Anglii.Stávající stavební zákon dnes umožňuje použít zkrácené stavební řízení, a tedy využití služeb autorizovaného inspektora, u všech druhů staveb, které procházejí schvalovacím procesem na úrovni obecních úřadů, mají vydané územní rozhodnutí, vyřízeny námitky a doloženy veškeré potřebné náležitosti. Na jednodušší stavby typu malého rodinného domu si s největší pravděpodobností nebudou investoři služby inspektora objednávat, protože je to ekonomicky náročnější. Naopak se předpokládá, že si takového odborníka najme např. developerská společnost stavící opakovaně objekty specifického charakteru, případně soukromý či státní investor realizující rozsáhlejší zakázky. Inspektor se uplatní i u staveb méně obvyklých, kdy bude dohled složitější. U výstavby limitované časem se mu může podařit svou činností komplexně urychlit celý proces.Součástí činnosti takového specialisty je rovněž dohled na provádění stavby. Jeho povinností plynoucí ze zákona je sestavit harmonogram kontrolních prohlídek stavby a stanovit jednotlivé rozhodující fáze výstavby. Na závěr vysloví souhlas s uvedením stavby do provozu. Proto je vhodnější zvát inspektora i na kontrolní prohlídky, přestože na nich podle zákona nemusí být přítomen. Pokud se však při výstavbě vyskytnou nějaké komplikace, je to pouze stavební úřad, který může zastavit stavbu. Změnou struktury povolování staveb přenesením části činnosti na inspektora by stavební úřady mohly získat dostatečnou kapacitu na průběžnou kontrolu rozestavěných objektů.Autorizovaným inspektorem se může stát autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, který má nejméně patnáctiletou praxi v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb (případně práce na stavebním úřadu). Zájemce o tuto funkci musí prokázat u náročné zkoušky před odbornou komisí jmenovanou ministrem pro místní rozvoj svou orientaci v oblasti výstavby a především ve sfé-ře pozemních staveb. V červnu proběhly první zkoušky, které složilo třiadvacet osob. Do funkce budou v nejbližších dnech jmenováni ministrem pro místní rozvoj. Další zkoušky proběhnou v listopadu a do konce roku by mělo být autorizováno několik desítek osob. Evidenci všech autorizovaných inspektorů povedou nejen profesní komory - Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a MMR ČR, ale rovněž budou informace umístěny na speciálních webových stránkách autorizovaných inspektorů. Potenciální klient bude mít možnost sám si najít v databázi kontakt na požadovaného inspektora a najmout si jeho placených služeb. Výše hodinového honoráře za vykonanou činnost se odhaduje přibližně na 1000 Kč. Zavedením institutu autorizovaného inspektora do praxe byla pověřena dvanáctičlenná koordinační rada, do níž byli v lednu jmenováni přední odborníci v oblasti stavebnictví u nás – zástupci České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů, právníci z České společnosti pro stavební právo a další specialisté. Přestože Rada funguje více než devět měsíců, neujasnil se dosud postoj gestora stavebního zákona, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, k této Radě a funkci autorizovaného inspektora vůbec. Stát vložil do stavebního zákona paragraf, prozatím však nevytvořil dostatečně kvalitní podmínky k jeho naplnění. Rada vykonává činnost na úrovni státní správy a měla by tedy být hrazena z prostředků MMR. Veškeré související činnosti včetně financování se však prozatím přesunuly na profesní komory.

Markéta Pražanová, tisková mluvčí České komory architektů

Více informací o přihláškách, zkouškách a evidenci inspektorů viz Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 143 – 151, Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech a www.autorizovaniinspektori.cz