Nově je tedy možno stavět v určitých případech bez stavebního povolení, pouze na ohlášení. Což zní na první pohled jednoduše, ovšem to je s ohledem na to, že je přesně stanoveno, kterých staveb se ohlášení týká a jakých je k němu potřeba dokumentů, opravdu jen zdání. Stavebníkům lze jen doporučit, aby konkrétní požadavky úředníků na potřebné dokumenty zjišťovali vždy na příslušném stavebním úřadě.

Ohlášení stavby

Ohlášení se ve znění uvedeného zákona vztahuje na rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2, které mají jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m, a současně maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví. Stavba musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, stát v zastavěném území a poměry v tomto území se kvůli ní nezmění. Stavba současně nevyžaduje další nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud jde o dokumentaci, je třeba přiložit doklad o právu k pozemku nebo k provedení stavby v případě, že to nelze ověřit v databázi katastru nemovitostí, jestliže ohlášení vyřizuje zástupce, potřebuje plnou moc k jednání, dále je třeba doložit seznam a adresy vlastníků sousedních staveb a doklad o tom, že byli informováni o stavebním záměru. Při stavbě svépomocí je třeba písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude řídit stavební práce. Stavebník má povinnost zajistit si ke stavbě odborný stavební dozor a dokládá také potvrzení o jeho kvalifikaci. I při ohlášení je nezbytné doložit v jednom vyhotovení projektovou dokumentaci. Pokud to zákon vyžaduje, přikládá se u určitých druhů staveb i územní souhlas. Jestliže mohou být stavbou dotčeny veřejné zájmy, jsou nutná i závazná stanoviska dotčených úřadů (například památkového úřadu), které mají povinnost tyto zájmy hájit. Dále je nutné doložit souhlas vlastníků sítí, na něž bude stavba napojována – vodovod, elektřina a podobně. Ohlášení je bez poplatku, lhůta pro vyřízení je 40 dnů. Kolaudace není třeba, dokončení stavby stačí oznámit stavebnímu úřadu.

Stavební povolení

Stavební povolení je třeba na stavbu, která přesahuje svými rozměry stavbu, k níž stačí ohlášení, dále se jedná o rozsáhlejší rekonstrukce, kde dochází k zásahu do nosných konstrukcí, a je vyžadováno také pro vybudování přípojek sítí. Žádost prochází územním řízením a územním rozhodnutím. Stavby spadající do této kategorie musí stavět odborná firma. Projektová dokumentace je stejného rozsahu jako u ohlášení. Ani zde není třeba kolaudace, stačí opět jen oznámení.

K žádosti o stavební povolení přísluší poplatek 300 Kč, lhůta na vyřízení je 60 dnů. Ke stavebnímu povolení je třeba doložit doklad o právu k pozemku nebo provedení stavby. V případě, že to nelze ověřit v databázi katastru nemovitostí, plnou moc, pokud vše vyřizuje zástupce, projektovou dokumentaci je třeba doložit ve dvou nebo více vyhotoveních podle požadavků konkrétního stavebního úřadu. Je třeba také předložit rozpis významných fází stavby a plán kontrolních prohlídek. I zde je nutné předložit prohlášení vlastníků sousedních pozemků, že nemají námitek proti stavbě, a také závazná stanoviska dotčených orgánů, které určí stavební úřad. Je třeba i souhlas vlastníků sítí, na něž bude stavba napojena. Jestliže je to nutné, musí být doloženo územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Konkrétní příklady pro ohlášení nebo stavební povolení: Kompletní rekonstrukce domu, tedy výměna oken, zateplení pláště, výměna střechy, zásah do konstrukce krovu, posuny příček, rozvody sítí – tedy vždy, když se zasahuje do nosných konstrukcí domu, je vyžadováno stavební povolení. To je dále nutné pro rekonstrukci i v případě, že dům překračuje svými rozměry podmínky pro ohlášení.

Nová fasáda a zateplení, jestliže jsou prováděny u větších staveb, složitější fasády nebo i v případě, že měníme barvu omítky – i zde je nutné stavební povolení. Stejně jako v případě opravy a výměny střechy, jestliže je nutná i oprava krovu a mění se krytina za jiný typ.

Výměna oken za vzhledově či typově jiná, než byla původní – i zde je nutné stavební povolení.

Pro úpravy komína a stavbu krbu u domu, který podléhá stavebnímu povolení, je také třeba stavební povolení, jinak ne.

Stavební povolení je třeba také v případě provedení nástavby či přístavby domu, jestliže výsledný objekt bude rozměrově přesahovat stavbu, která spadá pouze pod ohlášení.

V případě půdní vestavby ve starším domě je nutné ohlášení změny užívání stavby, jestliže není zasaženo do nosných konstrukcí a není ovlivněn vzhled domu, stačí ohlášení, v jiných případech (viz rekonstrukce) je nutné stavební povolení.

Tento článek obsahuje pouze základní přehled požadavků pro stavební povolení či ohlášení, podrobné údaje obsahuje zmiňovaný Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz