Autor: archiv Soudobému bydlení se v rubrice Architektura pravidelně věnujeme. Jednou ze sotěží, které mapují architektonickou úroveň tuzemského bydlení je i Soutěž Nový domov. Vyhlašovatelem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA). V letošním roce se přehlídková neanonymní soutěž pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery Nový domov konala už potřetí. Dodejme, že jde o jedinou státem udílenou cenu pro architekturu a bydlení. „Účelem a posláním soutěže "Nový domov roku 2004" je především podporovat hodnotnou architekturu pro bydlení. Soutěž oceňuje a popularizuje kvalitní realizace obytných budov, zejména s ohledem na konečného uživatele,“ říkají pořadatelé. Novostavby u nás Do letošního ročníku bylo přihlášeno 21 projektů ve dvou kategoriích - novostavba bytového domu a novostavba rodinného domu. Jedenáct staveb postoupilo do užšího výběru a prošlo hodnocením poroty. Porota všechny vybrané domy prohlédla, většinou za přítomnosti architektů a investorů staveb, od kterých vyslechla komentáře. Vítězové jednotlivých kategorií byli zvoleni jednomyslně. Předmětem soutěže jsou vždy stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2003 nebo 2004 a nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěže. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo letos na ceny vítězům celkovou částku 205.000 Kč a zároveň vyhlásilo další ročník soutěže. Autor: archiv Podolí – vítězná novostavba bytového domu „Výstavba nových obytných celků se orientuje především na okrajové městské čtvrti, kde v nezastavěném území vytváří monofunkční periferní prostředí. Většina našich měst přitom stále disponuje dostatkem zbytkových ploch různého druhu přímo v širších centrech. Bytový dům v Podolí je příkladem úspěšného využití podobného prostoru,“ konstatovala porota o letošním vítězi v kategorii bytových domů. Obytný blok vznikl na místě dočasné zástavby a kompaktní formou dotvořil městský blok – základ standardní městské struktury. Důsledně využívá vlastností a možností staveniště, maximální výtěžnost pozemku bez překročení kapacitních možností a vytváří velmi dobré poloveřejné prostředí vnitrobloku. Reaguje dobře na urbanistický kontext a zhodnocuje jej. „Obytný dům je výsledkem práce zkušeného architekta, který umí dobře odhadnout a respektovat potřeby stavebníka a budoucích uživatelů. Jde o profesionální výkon, příkladnou, oboustranně prospěšnou spolupráci developera a architekta, o stavbu hodnou následování,“ ocenili porotci stavbu ateliéru Šafer Hájek Architekti. Rodinný dům v Dobřejovicích Příměstské vesnice jsou často zatěžovány novou rodinnou výstavbou, která většinou nerespektuje celkový ráz prostředí, ani souvislosti původní architektury a urbanismu. Autor: archiv Rodinný dům v Dobřejovicích je výjimečný hned z několika důvodů. Stavebník a architekti od začátku přistupovali k původní situaci – dům babičky a hospodářské stavby – s porozuměním a smyslem pro hodnotu tradic. Původní soustavu objektů neznásilňovali, ale snažili se najít řešení v rámci jejích limitů. Výsledkem jejich úvah je rodinný dům, který vznikl na místě jedné z hospodářských staveb, převzal její základní obrysy a dnes tvoří s ostatními vyvážený harmonický celek. Novostavba, i přesto, že je svébytným moderním rodinným domem, na sebe ničím neupozorňuje. Výškou, omítkou, sklonem střech, použitými materiály i celou svou prostou formou harmonizuje s tradiční venkovskou zástavbou. Tvoří protiklad romantizujícím pseudo tradičním řešením, které tak často vidíme na současných rodinných domech. I přesto, že reaguje na místní stavební tradici, plně se hlásí k poučení moderní architekturou. „Rodinný dům v Dobřejovicích ukazuje, jak je možné citlivě zúročit zdánlivě nepříznivou situaci na pozemku, jak je možné moderně bydlet na selském dvoře, jak mohou prostředky moderní architektury vytvářet malebné a romantické obytné prostředí. Právě díky těmto vlastnostem ho můžeme považovat za významné poselství pro budoucí stavebníky,“ konstatovala porota letošního ročníku soutěže. Autor: archiv Zvláštní cenu poroty obdržel rodinný dům ve Zdibech od Ing. arch. Tomáše Drašnera. Proměna příměstských rekreačních čtvrtí na rezidenční vilové čtvrti v poslední době postihla všechna větší města v bývalých komunistických zemích. Prostorové a dispoziční řešení oceněného domu je lapidární a odpovídá celkem skromnému pojetí. Architektonické řešení je příjemné, ale postrádá větší hloubku zpracování, a to jak v konceptu, tak ve vlastním provedení. „Finančně poměrně úsporná stavba zaujme kultivovaným módním dřevěným obkladem. Jisté výhrady lze mít k rozporu banální vnější formy domu, s jedinečným designerským řešením interiéru. Rezervy možno najít i v tom, jak se tvůrci stavby vypořádali, či spíše nevypořádali s okolní zahradou. Autor nazval svůj dům alternativou k bytu a přitom nevyužil největší výhodu, kterou má rodinný dům oproti bytu – kontakt s pozemkem. Výraznější spojení vnitřních obytných prostor s exteriérem by podstatně zvýšilo kvalitu bydlení v zahradním domě ve Zdibech,“ vytýkala porota autorovi. Další Zvláštní cenu poroty odbržela Vila v Berouně od tria Hájek – Šépka – Šépka (HŠH Architekti). Vila – kontejner je lapidární skládačkou na téma modul. Vzrušující výzvou vypořádat se s tématem, které opakovaně zaměstnává architekty už více než staletí: vytvořit obytnou buňku, modul, který by jednoduchým opakováním reagoval na různé prostorové a funkční požadavky stavebníka. Ocelová konstrukce, základní rám rozměrů 3x3x3 m je rámcem, který budoucí uživatel naplňuje funkcemi dle svých potřeb. Vila v Berouně je jakýmsi ověřováním únosnosti tohoto prostorového modulu, který se má v úvahách architektů stát základní stavební jednotkou flexibilních obytných struktur. Autor: archiv „Architekti a stavebník umístnili svůj experimentální koncept do prostředí maloměstské periferie s charakteristickou pokleslou „procovskou“ architekturou. Avantgardní forma záměrně vyčleňuje dům ze svého prostředí, staví se k němu radikálně a kontrastně,“ stojí v závěrečné zprávě. Právě tento kontrast však současně ukazuje, že rozmanitost v obytném prostředí je přeci jen podstatnější, než jednotně působící výstavba. Výtvarné řešení vychází z modulové sekce 3x3 m, vnější výraz zdánlivě připomíná levná mobilní staveništní zařízení. Jednoduchý kvádr s vhodnými poměry stran i harmonickými poměry plných a prosklených ploch působí esteticky. Vnitřní vybavení koresponduje s vý