Soudobému bydlení se v rubrice Architektura pravidelně věnujeme. Jednou ze sotěží, které mapují architektonickou úroveň tuzemského bydlení je i Soutěž Nový domov. Vyhlašovatelem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA). V letošním roce se přehlídková neanonymní soutěž pro architekty, projektanty, investory, dodavatele a developery Nový domov konala už potřetí. Dodejme, že jde o jedinou státem udílenou cenu pro architekturu a bydlení. „Účelem a posláním soutěže "Nový domov roku 2004" je především podporovat hodnotnou architekturu pro bydlení. Soutěž oceňuje a popularizuje kvalitní realizace obytných budov, zejména s ohledem na konečného uživatele,“ říkají pořadatelé. Novostavby u nás Do letošního ročníku bylo přihlášeno 21 projektů ve dvou kategoriích - novostavba bytového domu a novostavba rodinného domu. Jedenáct staveb postoupilo do užšího výběru a prošlo hodnocením poroty. Porota všechny vybrané domy prohlédla, většinou za přítomnosti architektů a investorů staveb, od kterých vyslechla komentáře. Vítězové jednotlivých kategorií byli zvoleni jednomyslně. Předmětem soutěže jsou vždy stavby realizované na území České republiky, dokončené v průběhu roku 2003 nebo 2004 a nepřihlášené do předchozích ročníků této soutěže. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo letos na ceny vítězům celkovou částku 205.000 Kč a zároveň vyhlásilo další ročník soutěže. Podolí – vítězná novostavba bytového domu „Výstavba nových obytných celků se orientuje především na okrajové městské čtvrti, kde v nezastavěném území vytváří monofunkční periferní prostředí. Většina našich měst přitom stále disponuje dostatkem zbytkových ploch různého druhu přímo v širších centrech. Bytový dům v Podolí je příkladem úspěšného využití podobného prostoru,“ konstatovala porota o letošním vítězi v kategorii bytových domů. Obytný blok vznikl na místě dočasné zástavby a kompaktní formou dotvořil městský blok – základ standardní městské struktury. Důsledně využívá vlastností a možností staveniště, maximální výtěžnost pozemku bez překročení kapacitních možností a vytváří velmi dobré poloveřejné prostředí vnitrobloku. Reaguje dobře na urbanistický kontext a zhodnocuje jej. „Obytný dům je výsledkem práce zkušeného architekta, který umí dobře odhadnout a respektovat potřeby stavebníka a budoucích uživatelů. Jde o profesionální výkon, příkladnou, oboustranně prospěšnou spolupráci developera a architekta, o stavbu hodnou následování,“ ocenili porotci stavbu ateliéru Šafer Hájek Architekti. Rodinný dům v Dobřejovicích Příměstské vesnice jsou často zatěžovány novou rodinnou výstavbou, která většinou nerespektuje celkový ráz prostředí, ani souvislosti původní architektury a urbanismu. Rodinný dům v Dobřejovicích je výjimečný hned z několika důvodů. Stavebník a architekti od začátku přistupovali k původní situaci – dům babičky a hospodářské stavby – s porozuměním a smyslem pro hodnotu tradic. Původní soustavu objektů neznásilňovali, ale snažili se najít řešení v rámci jejích limitů. Výsledkem jejich úvah je rodinný dům, který vznikl na místě jedné z hospodářských staveb, převzal její základní obrysy a dnes tvoří s ostatními vyvážený harmonický celek. Novostavba, i přesto, že je svébytným moderním rodinným domem, na sebe ničím neupozorňuje. Výškou, omítkou, sklonem střech, použitými materiály i celou svou prostou formou harmonizuje s tradiční venkovskou zástavbou. Tvoří protiklad romantizujícím pseudo tradičním řešením, které tak často vidíme na současných rodinných domech. I přesto, že reaguje na místní stavební tradici, plně se hlásí k poučení moderní architekturou. „Rodinný dům v Dobřejovicích ukazuje, jak je možné citlivě zúročit zdánlivě nepříznivou situaci na pozemku, jak je možné moderně bydlet na selském dvoře, jak mohou prostředky moderní architektury vytvářet malebné a romantické obytné prostředí. Právě díky těmto vlastnostem ho můžeme považovat za významné poselství pro budoucí stavebníky,“ konstatovala porota letošního ročníku soutěže. Zvláštní cenu poroty obdržel rodinný dům ve Zdibech od Ing. arch. Tomáše Drašnera. Proměna příměstských rekreačních čtvrtí na rezidenční vilové čtvrti v poslední době postihla všechna větší města v bývalých komunistických zemích. Prostorové a dispoziční řešení oceněného domu je lapidární a odpovídá celkem skromnému pojetí. Architektonické řešení je příjemné, ale postrádá větší hloubku zpracování, a to jak v konceptu, tak ve vlastním provedení. „Finančně poměrně úsporná stavba zaujme kultivovaným módním dřevěným obkladem. Jisté výhrady lze mít k rozporu banální vnější formy domu, s jedinečným designerským řešením interiéru. Rezervy možno najít i v tom, jak se tvůrci stavby vypořádali, či spíše nevypořádali s okolní zahradou. Autor nazval svůj dům alternativou k bytu a přitom nevyužil největší výhodu, kterou má rodinný dům oproti bytu – kontakt s pozemkem. Výraznější spojení vnitřních obytných prostor s exteriérem by podstatně zvýšilo kvalitu bydlení v zahradním domě ve Zdibech,“ vytýkala porota autorovi. Další Zvláštní cenu poroty odbržela Vila v Berouně od tria Hájek – Šépka – Šépka (HŠH Architekti). Vila – kontejner je lapidární skládačkou na téma modul. Vzrušující výzvou vypořádat se s tématem, které opakovaně zaměstnává architekty už více než staletí: vytvořit obytnou buňku, modul, který by jednoduchým opakováním reagoval na různé prostorové a funkční požadavky stavebníka. Ocelová konstrukce, základní rám rozměrů 3x3x3 m je rámcem, který budoucí uživatel naplňuje funkcemi dle svých potřeb. Vila v Berouně je jakýmsi ověřováním únosnosti tohoto prostorového modulu, který se má v úvahách architektů stát základní stavební jednotkou flexibilních obytných struktur. „Architekti a stavebník umístnili svůj experimentální koncept do prostředí maloměstské periferie s charakteristickou pokleslou „procovskou“ architekturou. Avantgardní forma záměrně vyčleňuje dům ze svého prostředí, staví se k němu radikálně a kontrastně,“ stojí v závěrečné zprávě. Právě tento kontrast však současně ukazuje, že rozmanitost v obytném prostředí je přeci jen podstatnější, než jednotně působící výstavba. Výtvarné řešení vychází z modulové sekce 3x3 m, vnější výraz zdánlivě připomíná levná mobilní staveništní zařízení. Jednoduchý kvádr s vhodnými poměry stran i harmonickými poměry plných a prosklených ploch působí esteticky. Vnitřní vybavení koresponduje s vý