Zákony, nařízení č.52/1966 Sb., Zákon o osobním vlastnictví k bytům; oblasti úpravy: zastoupení v občanském právu, výkon rozhodnutí, exekuce v občanskoprávním řízení, evidence - katastr nemovitostí; - schválen NS: 30.6.1966; - účinnost od: 1.9.1966 (72/1994 Sb.). č.6/1978 Sb., Zákon kterým se mění a doplňuje zákon č.52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům. č.297/1992 Sb., Zákonné opatření FS ČSFR, kterým se doplňuje zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a mění a doplňuje zákon č.52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č.30/1978 Sb. - schváleno: 20.5.1992; - účinnost od: 23.6.1992. č.585/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor; oblasti úpravy: orgány samosprávy měst a obcí, základní územní samosprávné celky, hospodaření s byty a nebytovými prostory, ceny, obchodní přirážky a srážky, tvorba cen, tarify, nájemné; - schváleno: 22.12.1990; - účinnost od: 1.1.1991; - zrušeno: 1.10.1995 (187/1995 Sb.). č.283/1990 Sb., Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví; oblasti úpravy: bydlení, byty, ochrana nemovitých kulturních památek; - schváleno: 19.6.1990; - účinnost od: 9.7.1990; - zrušeno: 1.5.1994 (72/1994 Sb.). č.15/1992 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu (Touto vyhláškou se mění a doplňuje vyhláška č.60/1964 Sb.); oblasti úpravy: služby spojené s užíváním bytu, nájemné; - schváleno: 23.12.1991; - účinnost od: 16.1.1992; - zrušeno: 1.1.1994 (176/1993 Sb.). č.540/1991 Sb., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor; novela zákona; - schváleno: 10.12.1991; - účinnost od: 20.12.1991. č.187/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o zrušení regulace nájemného z nebytových prostor; - schváleno: 9.8.1995; - účinnost od: 1.10.1995. č.42/1992 Sb., Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech; oblasti úpravy: mj.finanční pomoc bytové výstavbě, hospodaření s byty a nebytovými prostory, bytová družstva, stavební bytová družstva, vlastnictví bytů a nebytových prostor, smlouva o převodu anebo nájmu jiné nemovitosti. - schváleno: 21.12.1991; - účinnost od 28.1.1992. č.297/1992 Sb., Zákonné opatření FS ČSFR, kterým se doplňuje zákon č.42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a mění a doplňuje zákon č.52/1966 Sb. o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č.30/1978 Sb.; - vydáno: 20.5.1992; - účinnost od: 23.6.1992. č.176/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu; - schváleno: 17.6.1993; - účinnost od: 1.1.1994. č.30/1995 SB., Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná z užívání bytu (Tato vyhláška mění a doplňuje vyhlášku MF č.176/1993 Sb.); - schváleno: 8.2.1995; - účinnost od: 1.7.1995. č.274/1995/Sb., Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění.(Tato vyhláška mění předchozí vyhlášku č.176/1993 Sb.). - schváleno: 13.11.1995; - účinnost od: 1.1.1996. č.86/1997 Sb., Vyhláška MF, kterou se mění a doplňuje vyhláška MF č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů; - schváleno: 15.4.1997; - účinnost od: 30.4.1997. č.319/1993 Sb., Zákon o příspěvku na nájemné; oblasti úpravy: sociální péče, sociální pomoc, nájemné, zabezpečení ve stavu nouze, životní minimum; - schváleno: 9.12.1993; - účinnost od: 1.1.1994; - zrušeno: 1.1.1996. č.109/1995 Sb., Zákon o příspěvku na nájemné (novela); - schváleno: 25.5.1995; - účinnost od: 1.7.1995; - zrušeno: 1.1.1996 (117/1995 Sb.). č.72/1994 Sb., Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů); oblasti úpravy: daň z dědictví a darování, poplatky správní, převody vlastnictví a práva hospodaření, smlouvy o převodech vlastnictví a užívání, předmět a meze osobního vlastnictví, byt, podílové spoluvlastnictví, společná výstavba domu, hodspodaření s byty a nebytovými prostory, bytová družstva, stavební bytová družstva, vlastnictví bytů a nebytových prostor aj.; - schváleno: 24.3.1994; - účinnost od: 1.5.1994. č.178/1994 Sb., Vyhláška ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů; - schváleno: 25.8.1994; - účinnost od: 1.11.1994; - zrušeno: 1.1.1998 (279/1997 Sb.). č.244/1995 Sb., Nařízení vlády ČR stanovující podmínky státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby; - schváleno: 11.10.1995; - účinnost od: 26.10.1995; č.70/1998 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č.244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č.276/1996 Sb.; oblasti úpravy: finanční pomoc bytové výstavbě, státní úvěrová politika, dotace, subvence; - schváleno: 23.2.1998; - účinnost od: 1.7.1998; č.85/1997 Sb., Vyhláška MF o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů; - schváleno: 8.4.1997; - účinnost od: 1.10.1997; č.148/1997 Sb., Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu; s účinností od 1.7.1997; oblasti úpravy: individuální bytová výstavba, rodinné domky, rekreační chaty, finanční pomoc bytové výstavbě, smlouva o půjčce; - schváleno: 12.6.1997; - účinnost od: 1.7.1997. č.149/1997 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby; oblasti úpravy: individuální bytová výstavba, rodinné domky, rekreační chaty, finanční pomoc bytové výstavbě, zástavní právo, hypotéka, státní úvěrová politika, dotace, subvence; - schváleno: 12.6.1997; - účinnost od: 1.7.1997. č.170/1998 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č.248/1997 Sb. - schváleno: 27.5.1998 - účinnost od: 27.5.1998. č.211/1998 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů; - schváleno: 12.8.1998; - účinnost od: 12.8.1998. č.98/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; - novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu - jejím cílem je podpora bytové výstavby; Novela umožní v některých případech bezplatné vynětí stavební parcely ze zemědělského půdního fondu; - schválena Senátem: 29.4.1999; - účinnost od: 29.4.1999. č.97/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplŇují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů; - Novela zákona o vlastnictví bytů - má zabránit možné lik