V lokalitě Prahy 5 v ulici Švédská vznikne unikátní bytový dům, který splňuje všechny předpoklady současné moderní architektury. V osmi nadzemních podlažích bude postaveno celkem 103 bytů, přičemž všechny byty jsou dispozičně řešeny individuálně a s velkou pozorností. Některé z nich mají velké terasy, balkony, zahrádky a nechybí zde ani zajímavé mezonetové byty. V mnohých bytech jsou navrženy dvě koupelny, což jistě ocení zejména rodiny s dětmi. V podzemních podlažích domu je umístěno dostatečné množství parkovacích stání. Za zmínku stojí i praktické sklepní prostory.Území pro budovu Residence Sacre Coeur bude mít tvar písmene L o rozměrech cca 83 x 56 m s hloubkou cca 22 m. Spodní stavba má nepravidelný půdorys ovlivněný stávajícími stavbami portálů Strahovského tunelu a ostatními souvisejícími konstrukcemi. Navržený projekt se nachází na pozemku s poměrně velkými výškovými rozdíly - v jižní a severní části dosahuje rozdíl cca 15 metrů. Požadavkem provozovatele tunelové stavby, respektive jeho statika, je provedení pilotových základů budoucího objektu tak, aby negativně neovlivnily konstrukci tunelu. Povolují proto zakládat hlubinné prvky pod úrovní tunelového dna. Pilotové založení se bude provádět přímo ze stropní konstrukce Strahovského tunelu se značně omezenou únosností konstrukcí pro pohyb nasazovaných mechanismů. Založení stavby je možné rozdělit na dvě části - první je nad poloprefabrikovaným zastropením tunelových trub a druhá bude na monolitickém stropu krytu CO. První zmíněná fáze zakládání se nachází na jihovýchodní části území, tj. v blízkosti křižovatky ulic Holečkova a Švédská. Konstrukce zastropení je podepřena milánskými stěnami, které v době výstavby Strahovského tunelu posloužily jako pažení stavební jámy. Stěny jsou navzájem propojeny železobetonovými trámy, které zajišťovaly jejich stabilitu v době výstavby tunelu. Nosné konstrukce druhé fáze zakládání na monolitickém stropu budou provedeny plošně na základových patkách tak, aby kontaktní napětí na styku svislých nosných prvků a stávajících konstrukcí nepřekročilo hodnoty dovoleného přitížení existujících konstrukcí. Část objektu nad portálem bude založena na železobetonovém roznášecím prahu, který bude podepřen soustavou mikropilot.Technologie založení Residence Sacre Coeur vyžaduje náročné statické posudky. V České republice se určitě řadí k nejsložitějším, a tak bude jistě zvědavě sledováno mnoha odborníky i laiky. Obyvatelé domu budou moci využívat služeb recepce, která bude obyvatelům rezidence zajišťovat předávání poštovních zásilek, ohlášení příchozích návštěv, obsluhu EZS (elektronický zabezpečovací systém) a mnohé další. Recepce bude propojena se všemi byty. Bezpečnost všech obyvatel je zajištěna 24 hodin denně moderním kamerovým systémem, který monitoruje veřejně přístupné prostory a garáže.Vysoká kvalita vybavení bytů. Rezidence Sacre Coeur je řešena velkoryse ve všech směrech, a to i z hlediska použitých materiálů. Základní cena bytu zahrnuje velmi kvalitní vybavení bytů. Ve vybraných bytech budou instalovány klimatizace a videotelefony.

O projektuLokalita: PrahaInvestor: Satpo Development s.r.o.Projektant: 4A architekti s.r.o.Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.Typ stavby: NovostavbaDoba výstavby: 1Q 2007 - 1Q 2009