Zpravidla jednou za dva roky pořádá stavební sektor Evropského výboru pro normalizaci CEN celoevropskou konferenci. Ta letošní se konala na pozvání Českého normalizačního institutu v Praze, v hotelu Pyramida, a to ve dnech 25. a 26.dubna. Konference se zúčastnilo 182 odborníků z 22 evropských zemí a Spojených států amerických. Vzhledem k tomu, že se konference konala v ČR, a to poprvé, otevřela se tak možnost širší účasti českým odborníkům, kteří se tak stali nejpočetnější skupinou reprezentantů své země, a to v počtu 78. Ze zahraničí přijelo nejvíce zájemců z Belgie (18), Německa (14), Velké Británie a Francie (13). Hlavním oficiálním hostem konference za Českou republiku byl náměstek ministra obchodu a průmyslu JUDr. Miroslav Somol, CSc. Konference byla dvoudennní, pracovní část prvního dne byla zakončena slavnostním večerem v Břevnovském klášteře, kam byli hosté pozváni ředitelem ČNI Otakarem Kuncem. Dověděli se zde mnohé z historie tohoto objektu a vyslechli si krátké ukázky českých i světových mistrů v podání Telemannova kvarteta. Celou akci finančně podpořily firmy Wienerberger, Stomix, Stavby silnic a železnic, Svaz výrobců cementu ČR, Sdružení Minerální izolační materiály, SMP Construction, Heluz, Dektrade Svaz výrobců betonu. Velký podíl na konání konference mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Co je stavební sektor Evropského výboru pro normalizaci CEN (Construction Sector Network)? Stavební sektor se skládá ze zástupců všech složek působících v oblasti stavebnictví v Evropě. Cílem tohoto stavebního sektoru je především přispívat ke zlepšení kvality norem a také k účelnému a efektivnímu využití zdrojů. Nejvyšším představitelem sektoru je tzv. reportér, který zajišťuje spojení mezi vlastním sektorem a orgány CEN, tj.Řídícím centrem CEN, technickým výborem BT a technickými komisemi TC.Pro řešení specifických oblastí jsou v rámci sektoru vytvořeny dílčí skupiny např. pro požární bezpečnost, pro normativní výzkum, environmentální záležitosti apod. Motto konference: Kde jsme a kam směřujeme Pod tímto mottem se skrývá řada aktuálních témat týkajících se evropské technické normalizace, která je v současné době zaměřena na hlavní úkol, kterým je vydání první generace evropských norem pro stavebnictví určených pro uplatnění a realizaci směrnice Rady 89/106/EHS a stavebních výrobcích. Ucelenou soustavu evropských norem pro stavebnictví bude tvořit 2616 norem, z toho celkového počtu EN bylo do konce roku 2004 CEN vydáno 1720 norem. Zbývající normy by měly být vydány v průběhu dvou až tří let. Hlavní důraz je kladen na vydání harmonizovaných EN, kterých by mělo být podle posledních odhadů vydáno 580. Do konce roku 2004 bylo CEN vydáno 217 harmonizovaných EN a dalších 98 hEN je ve schvalovacím řízení nebo v závěrečné etapě před vydáním. V návaznosti na uvedené úkoly byla jednotlivá témata zaměřena na tyto oblasti:

* první generace norem výrobků- celkový stav a plánování, * názory na označení CE na stavebních výrobcích, * názory a zkušenosti s označením CE v praxi, tzn. jak se přiblížilo používání označení CE výhledovým cílům, jak urychlit zavádění směrnic pro stavební výrobky, * dozor nad trhem, zpětná vazba od zainteresovaných stran, jak působí v praxi ustanovení o hodnocení shody v harmonizovaných normách, * revize směrnice Rady 89/106/EHS pro stavební výrobky, * evropský systém prokazování stavebních výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou, * aktualizace mandátů pro environmentální funkční způsobilost budov a pro regulované látky ve stavebních výrobcích, * aktuální normalizační práce na podporu směrnice o energetické náročnosti budov, * zavádění a používání Eurokódů pro stavební konstrukce, * úloha evropských norem při podpoře směrnic pro veřejné zakázky, * požární bezpečnost staveb, * výstavba budov z hlediska funkční způsobilosti a trvale udržitelného rozvoje, * jak více zapojit malé a střední podniky do činnosti CEN a jak zajistit , aby v normách nebyly opomíjeny jejich potřeby, * management nových pracovních položek a vydávání programu prací CEN.

Jednotlivé příspěvky přednesly přední osobnosti zastupující jak Evropskou komisi (např.pan Reinhard Klein-předseda Stálého výboru pro stavebnictví), tak i uživatelé norem (např. pan Ulrich Paetzold-generální ředitel Evropské federace stavebních firem FIEC), reportér stavebního sektoru CEN pan John Moore, ale např. i zástupce naší národní normalizace - prof.Holický z Kloknerova ústavu ČVUT. Závěry a doporučení z konference, včetně prezentací jednotlivých přednášejících k uvedeným tématům jsou k dispozici na internetových stránkách CEN, pod sektorem stavebnictví. Zdroj: Český normalizační institut