Pátý ročník soutěže o Cenu Petra Parléře překonal řadu rekordů. Zúčastnil se ho dosud nevídaný počet architektů, do soutěže došel, oproti loňskému ročníku, téměř dvojnásobek architektonických studií, tedy celkem 40. Hlavní Cenu Petra Parléře za urbanisticko - architektonické řešení náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou získaly poprvé dvě ženy Ing. arch. Simona Fišerová a Ing. arch. Adéla Středová. Jak k tomu uvedl člen Hodnotitelské rady Ing. arch. Tomáš Hradečný: ,,Autorky opírají svůj návrh o komplexní analýzu území a širších vztahů s důrazem na pochopení historických vazeb ve struktuře města. Chápou město jako organismus, jehož život je dokumentován vrstvami stavebních etap vývoje. K nim přiřazují vrstvu 21.století, která působí jako promyšlený koncept. Jejich projekt je vizí, která by mohla značně zkultivovat centrum města, slavícího v letošním roce 800 let své existence."

Cena Petra Parléře 2007Světlá nad Sázavou - regenerace centra městaAutoři: Ing. arch. Simona Fišerová a Ing. arch. Adéla Středová

Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro životKraslice - obnova areálu Městských sadůAutoři: Ing. arch. I. Kovačević, Ing. arch. Y. Vašourková, Ing. arch. V. Šatochinová

Cena Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury městTišnov - úprava náměstí MíruAutoři: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ing. arch. Barbora Šimonová, Ing. arch. Jiří Vokřál

Všechny ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu 23. ledna 2008 v Praze.

Prestižní a svým způsobem originální architektonickou soutěž pořádá již pátým rokem Společnost Petra Parléře a to ve dvou kolech. V prvním podávají města a obce své náměty na úpravy veřejných prostranství a budov ve veřejné správě do výběrového řízení, z něhož vzejde maximálně deset soutěžních zadání, které se v druhém kole stanou předmětem architektonické soutěže. Z ní v letošním ročníku soutěžní porota obdržela celkem čtyřicet architektonických studií, které budou v průběhu listopadu předány zdarma městům a obcím, jejichž zadání se stala předmětem architektonické soutěže. Jsou jimi Chýně, Jihlava, Kraslice, Litovel, Mladá Boleslav, Slavkov u Brna, Světlá nad Sázavou, Stříbro a Tišnov.

O vítězném návrhu

Světlá nad Sázavou - regenerace centra městaCena Petra Parléře 2007Autorky: Ing. arch. Simona Fišerová a Ing. arch. Adéla Středová

Světlá nad Sázavou je město se 7 tisíci obyvateli, které je poznamenáno necitlivými zásahy z doby před 30-ti lety. Je spádovou oblastí pro obyvatele Posázaví. Centrum města je výrazně postiženo automobilovou dopravou.Cílem soutěže je řešení zejména bezprostředního centra města, tedy náměstí Trčků z Lípy a navazujících ulic.V současné době prochází náměstím frekventovaná komunikace, která celému prostoru dominuje. Díky tomu jsou veškeré tradiční funkce náměstí potlačeny.

Historický vývoj objektů se výrazně projevuje v celém městě. Náměstí zasáhla zejména sedmdesátá a osmdesátá léta, kdy byla stržena původní zástavba a na jejím místě postaveno nákupní centrum, obchodní centrum a hotel. Část takto vytvořených parcel, je až do dnešní doby nezastavěna. Tímto zásahem byla zcela narušena struktura města, zvláště náměstí, z kterého se stává pouze "zatáčka". Širší okolí města je poznamenáno panelovou výstavou a nově vznikajícími objekty, které se nijak nesnaží řešit urbanistické problémy města. Celkově zástavba města působí velmi roztříštěně a nejednotně.

Urbanisticko - architektonické řešení Spočívá ve zcelení jednotlivých prostor, dostavbě jednotlivých částí (bloků). Jednotlivé stavební počiny historie nelze zcela popřít. Snažíme se tedy o maximální sjednocení celé struktury města. Navrhujeme novostavby, dostavby bloků a úpravy fasád, tak aby vznikaly jasné městské prostory.

Náměstí Svažité náměstí Trčků z Lípy je poměrně velký prostor, působící v současné době velmi neukončeně. Spíš e jako "velká zatáčka". V dnešní době má náměstí zcela jinou funkci než v minulosti, není již využíváno jako hlavní obchodní plocha města. Proto jsme se rozhodli jej rozdělit na dvě části, vložením novostavby. Každé nově vzniklé náměstí má svojí funkci. Hlavní část - před Městským úřadem. Tzv. Horní náměstí neboli Radniční (funkce "světská" - obchodní). A druhá část je před kostelem sv. Václava. Tzv. Dolní náměstí neboli Kostelní (funkce "duchovní"). Novostavbu navrhujeme jako dvoupodlažní objekt. Je vsazen do svažujícího se terénu náměstí, a jasně dva nové prostory vymezuje. Jeho náplní je v prvním patře restaurace s kavárnou, které budou přístupné z Horního náměstí. Vstup do přízemí je z Dolního náměstí od kostela. Náplní je galerie, s možností využití jako multifunkční sál. Při dnešním uspořádání je kostel v prostoru náměstí zcela upozaděn. Nové členění prostorů mu navrací jeho dominantnost. Podporujeme ji zejména monumentálním schodištěm vedoucím ke kostelu, směrem od fary stojící na protější straně Dolního náměstí. Na schodiště a rozšířený chodník před farou navrhujeme jednoduché rozmístění soch. Původních barokních i nových. Řešení navrací náměstí původní společensko-kulturní funkci.

Dlažba Jednotlivé funkční části náměstí i přilehlých ulic jsou odlišeny především dlažbou, kterou navrhujeme v návaznosti na kamenickou tradici města.

Pro hlavní komunikaci jsme zvolili řádkovou dlažbu z velké žulové kostky. Horní a Dolní náměstí tvoří kamenná štětová dlažba, skládaná do vějíře. Typické zálivy před domy jsou zdůrazněny otočením štětové dlažby o 90°. Ke stávajícím zálivům přibyl i nový, vytvořený vložením novostavby. Chodníky navrhujeme z Pražské mozaiky (5x5 cm). Povrch ostatních ulic tvoří kroužková dlažba z kostek 10x10 cm. V dopravně zklidněných ulicích je kroužková dlažba doplněná středním pruhem. Volby povrchů komunikací vychází ze stávajícího stavu, kdy nahrazujeme zejména asfaltové povrchy. V zeleném pásu podél řeky navrhujeme mlatové cesty.

Zeleň Centrum města obepíná z jižní části řeka Sázava . Pás zeleně obklopující řeku, zabíhá až téměř na náměstí, ke kostelu sv. Václava. V jihovýchodní části řešeného území navrhujeme podél řeky parkové úpravy se sportovně rekreačním účelem, v návaznosti na rekonstrukci stávajícího objektu bazénu, sloužícího dnes jako diskotéka. Obnovení sportovně-rekreační funkce tohoto objektu považujeme za přínosné. Nová stromořadí navrhujeme zejména na náměstí, kde se snažíme opět o jasné vymezení prostoru. O sjednocení celkového výrazu náměstí. Také v ulici Dolní zeleň oddělí obytné domy od objektu výměníkové stanice.

Mobiliář a osvětlení V prostoru náměstí navrhujeme jednoduché lavičky, rozmístěné v prostoru před radnicí, na štětové dlažbě. A dále v menších trojúhelníkových zákoutích, vytvořených původní zástavbou ve východní části náměstí. Na Horním náměstí lze využívat prostor před novostavbou. Je zde možnost rozmístění stolků pro restauraci a kavárnu.

Ze stanoviska Hodnotitelské rady Návrh se opírá o komplexní analýzu území a širších vztahů s důrazem na pochopení historických vazeb ve struktuře města. Chápe město jako organismus, jehož život je dokumentován vrstvami stavebních etap vývoje. K těmto vrstvám přiřazuje vrstvu 21. století, která má v jednotlivých partiích města proměnlivou intenzitu, ale současně působí jako promyšlený a ucelený koncept.V severozápadním segmentu je navrženo doplnění původní vesnické ulicové struktury. Zelený pás podél řeky je řešen s cílem posílit rekreační a odpočinkové funkce. V západní frontě náměstí je navrhována dostavba před obchodním centrem, která respektuje stopu původní zástavby, včetně podloubí jako veřejného prostoru. Další doplnění proluk pomáhá obnovit konturu náměstí, zejména v důležitých pozicích nároží.Studie vnímá posun ve významu náměstí a jeho vztahu k potřebám obyvatel, a proto se jej nebojí rozčlenit vložením novostavby polyfunkčního domu na část "duchovní" s výrazným posílením vazby fara - kostel a "světskou" věnovanou radnici a komerčním aktivitám. Na první pohled odvážná stavba s víceúčelovým sálem, galerií a kavárnou je kompozičně a hmotově promyšleným krokem, který může přinést potřebný pozitivní impuls a zatraktivnit život ve městě. Projekt je třeba chápat jako ucelenou vizi mířící k ozdravení městského centra a současně jako podklad pro další dílčí projekty sloužící k jejich naplnění. / Ing.arch. Tomáš Hradečný

Autorky Ing. arch. Adéla Středová (1975) - absolventka fakulty architektury ČVUT v Praze. Spolupracovala s ateliéry Schaufler - Roskovec a Aulík Fišer architekti. Od roku 2007 spolupracuje se Simonou Fišerovou. Ing. arch. Simona Fišerová (1978) - vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. V letech 2003 - 2005 spolupracovala s ateliérem HŠH architekti. Od roku 2007 spolupracuje s Adélou Středovou.

Kompletní výsledky Ceny Petra Parléře 2007.

S použitím podkladů Ceny Petra Parléře 2007 -var-, repro: Cena Petra Parléře 2007