Každý dospělý v této zemi (kromě Milana Knížáka, mého milého pana profesora blahé paměti) ví, za kolik dostane litr polotučného mléka. Mnoho lidí, kteří staví dům nebo rekonstruují byt, ví, kolik asi stojí čtvereční metr běžných dubových parket. Málokdo ale ví, kolik stojí práce architekta. Česká komora architektů proto vydala jako vodítko popisy a hodnocení různých pracovních výkonů ve všech oborech architektonické a projekční činnosti. Jejich přesný název je Výkony a honoráře architektů. Používají se jako doporučená pomůcka při uzavírání smluvních vztahů pro celý rejstřík prací od přípravy, návrhů, projektování až k provádění staveb a stavebnímu dozoru, ale my se teď omezíme jen na obor interiérová tvorba, pro kterou také existuje zvláštní oddíl. Z tohoto oddílu vám nabízím stručný, doufám, že srozumitelný výtah a budu z něj také citovat. Výkony a honoráře pro interiérovou tvorbu se určují těmito základními způsoby: 1. Atypické interiéry (honoráře se řídí procentní sazbou z nákladů na realizaci interiéru) Základní celkový honorář pro interiéry nebo jejich části vybavené atypickým zařízením je oceněn sazbou 6 % – 13 % z celkového nákladu na realizaci interiéru. Výše sazby záleží na složitosti a architektonické úrovni dodané práce. Do započitatelných nákladů na interiér jsou zahrnuty všechny prvky, které jsou architektem řešeny (včetně se stavbou spjatých částí kromě technologických zařízení). Je nutné zdůraznit, že tento honorář se týká tzv. základních výkonů. Existují pak ještě tzv. zvláštní výkony, jakési nadstandardní služby, které architekt může na přání investora provádět také, ty ale do takto vypočteného honoráře (6 % – 13 % odhadnutých nákladů na realizaci) nepatří. Jejich cena by se měla určit smluvně nad rámec základního honoráře. Podle mne nejčastěji užívané zvláštní výkony jsou například: sestavení organizačního a časového harmonogramu realizace, znázornění záměrů v perspektivních pohledech, obstarání stavebního povolení, různé dodatečné změny v projektu na přání investora, vypracování dalších alternativních návrhů a materiálů atd. Pokud se vrátíme k základním výkonům, tak z celkové odhadnuté částky (pomyslných 100 %) tvoří jednotlivé fáze práce architekta zhruba tato procenta: Příprava zakázky: 5 % z celkového honoráře. Patří sem: a) analýza zakázky, b) odhad nákladů pro přípravu smlouvy, c) analýza prostředí, d) specifikace potřebných podkladů a průzkumů a jejich případné zajištění, specifikace potřebných prací a profesí a závěry, na jejichž podkladě je prováděna fáze další: Výtvarná studie interiéru: 20 % - 26 % z celkového honoráře. Součástí je: a) analýza podkladů, b) zpracování konceptu, variant, c) odsouhlasení cílových představ se zákazníkem, d) základní konzultace s profesemi a objasnění funkčních a technických souvislostí, e) konzultace s veřejnoprávními orgány a organizacemi, f) závěry. Definitivní souborné dispoziční řešení interiéru: 20 % z celkového honoráře. Patří sem: a) zpracování projektu – rozumí se stavebních úprav a přidružených profesí, b) určení řešení nově navržených částí, c) autorská účast při obstarání stanovisek veřejnoprávních orgánů, je-li nutností (pozor, autorská účast je něco jiného než faktické obstarání stavebního povolení), d) případná koordinace projektu interiéru přikládaného k žádosti o vydání stavebního povolení. Vypracování projektu pro provedení interiéru: 24 % – 30 % z celkového honoráře. Pokud se jedná o vybavení s použitím hotových prvků, určuje se honorář 2 % - 5 % z pořizovací ceny těchto výrobků. Pokud se jedná o vybavení atypickými prvky, pak je honorář za zpracování této projektové fáze vymezen opět „atypickými“ 6 % - 13 % z nákladů na realizaci. V případě, a to je nejčastější, že je interiér vybaven hotovými i atypickými prvky zároveň, vypočítává se honorář v poměru ke skutečnému podílu těchto částí. V této výkonové fázi je zahrnuto: a) propracování projektu na základě výsledků z předchozí fáze za účasti všech dotčených profesí a jejich koordinace (stavba, elektro, voda, plyn, specializované profese), b) design atypických zařizovacích předmětů jako podklad pro realizaci – čili kompletní technická dokumentace k jednotlivým výrobkům, c) obstarání projektových podkladů od jednotlivých specializovaných dodavatelů. Spolupráce při zadávání realizace interiéru: 3 % z celkového honoráře, obsahuje konzultace s dodavateli a spolupráci s investorem při vyhodnocování případného nabídkového řízení.

Spolupráce při realizaci interiéru: 20 % z celkového honoráře, zahrnuje autorský dozor a technický dozor nad prováděním autorských návrhů. Spolupráce při ukončení: 2 % z celkového honoráře. Spolupráce s investorem při předávacím řízení, dozor při odstraňování případných závad. 2. Interiéry řešené výběrem hotových výrobků Základní celkový honorář pro interiéry nebo jejich části vybavené hotovými, typizovanými výrobky je oceněn sazbou 2 % – 5 % z celkového nákladu na realizaci interiéru. 3. Určení ceny hodinovou kalkulací Určení ceny hodinovou kalkulací je možné po dohodě s investorem použít pro všechny druhy výkonů. Užívá se ale nejvíce při konzultacích, odborných posudcích, autorských a stavebních dozorech v případech, kdy je úkol úzce časově ohraničen. Hodinová sazba se pohybuje v těchto rozmezích: a) odborné výkony vysoce kvalifikované, konceptní a koordinační - cca 600 - 700 Kč b) odborné výkony středně kvalifikované – cca 450 až 550 Kč c) odborné výkony méně kvalifikované – cca 350 až 400 Kč K honoráři za veškeré projekční práce a autorský dozor se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši 5 %. Dohoda o honoráři se uzavírá zásadně písemnou formou. A to by bylo asi tak v kostce vše. Doufám, že jste aspoň o něco moudřejší… -Mgr. A. Šárka Sedláčková- autorka se zabývá návrhy interiérů


Kontakt: tel.: 608361837, 224257687 www.archetyp-cz.com