V současné době přechází systém norem (ČSN) na systém obvyklý v zemích Evropské unie. Původně u nás byly veškeré normy závazné a bylo nutné se jimi řídit. Například pokud se jednalo o spor o kvalitu betonu v podlaze, pak stačilo nalistovat příslušnou normu a v ní se dočíst požadované parametry. Dnes je to tak, že jsou některé vybrané normy nebo pasáže z nich závazné, proto je třeba je dodržovat bez ohledu na případné jiné podmínky. Zbývající, podstatná část norem platí pouze jako doporučení a je na zadavateli, aby si vymínil, jakých parametrů se má dosáhnout. Jako příklad nám poslouží například norma na podlahy, která dříve uváděla maximální požadované odchylky od rovinnosti. Pokud si objednatel zadal provedení podlahy, bylo zřejmé, jakou rovinnost má podlaha mít. Pokud se dnes neuvede požadavek na její rovinnost přímo do smlouvy, mohou při předání stavby vznikat dohady, zda je 10 mm zakřivení na 2 m stále v mezích obvyklých a 11 mm již nikoli (protože dílo, není-li dohodnuto jinak, musí být předáno v obvyklé kvalitě) nebo zda je mez obvyklosti 14 či 15 mm. Taková a podobná dohadování mohou vzniknout u rovinnosti fasády, hladkosti nátěrů, použitého druhu dřeva, kvality zařizovacích předmětů i u mnoha dalších prací a výrobků. Proto je vhodné, pokud se z jakýchkoliv důvodů partneři nedohodnou jinak, do smlouvy vždy uvést, že se stavba bude řídit doporučeními ČSN. Tak budeme mít přesně stanovenou kvalitu prováděného díla. Rovněž je dobré (tak jako v jiných částech smlouvy), ihned včlenit za tento bod formulaci náhradního plnění pro případ, že nebude dodržena příslušná, normami doporučovaná, kvalita. Například je možné uvést , že pokud odchylka od požadavků nebude bránit užívání, bude za takto nekvalitně provedené práce účtována sleva ve výši 50 % z ceny práce. Pokud však odchylka od požadavku normy bude ještě vyšší než dvojnásobná, bude na práce účtována sleva ve výši 100 %, a pokud se bude jednat o odchylku ještě většího rozsahu, je dodavatel povinen odstranit ji na vlastní náklady a zaplatit penále za nedodržení termínu. Tolik ČNS pro současnou dobu.