Zbytky cisterciáckého kláštera

Klášterní Skalice Autor: Stanislav Šumbera Autor: Stanislav Šumbera

Pár set kilometrů na jihovýchod v Malé Asii ve městě Efesos v dnešním Turecku mají něco podobného. Z kdysi monumentálního chrámu Artemis Efeské zbyl jen jediný sloup, který je tak posledním z pozůstatků jednoho ze sedmi antických divů světa, a tak do Efesu putují každoročně tisíce turistů, aby se s tím zlomkem historie mohly potěšit.

To u nás davy obdivovatelů dávné památky nehrozí, ale mnozí z českých milovníků historie sem už cestu našli. Škoda, že bývalý klášterní kostel i další mu příslušející budovy už téměř podlehly devastaci. Patří totiž mezi nejohroženější nemovité památky vyhlášené Národním památkovým ústavem.

Z kdysi monumentální katedrály už téměř nic nezbylo, budova samotného kláštera, přestavěná na zámek, je v rozkladu, zbývají jen hospodářská stavení většinou ve značně zpustošeném stavu. Celý areál patří soukromé osobě, které byl už v zdevastovaném stavu vrácen v rámci restitucí v devadesátých letech 20. století, jelikož ho získali do svého vlastnictví předkové současného držitele ještě před rokem 1948.

ČTĚTE TAKÉ:

Dávná sláva

Pokud zabloudíme do Muzea Kouřimska v Kouřimi, můžeme zde zahlédnout model klášterního areálu, jak vypadal v době své největší slávy. Především katedrála byla úžasným architektonickým dílem. 13. října 1357 se na samotě uprostřed lesů v údolí potoka sešli nejvýznamnější muži Českého království té doby, aby položili základní kámen ke stavbě nového cisterciáckého kláštera – poslední řádové stavby ve střední Evropě, neboť cisterciáci byli především kolonizátoři dosud neosídlených míst a v polovině 14. století taková již v této části světa téměř neexistovala.

Při slavnosti založení byl přítomen císař Svaté říše římské a král český Karel IV., mindenský biskup a pozdější magdeburský arcibiskup Dětřich z Portic – samotný iniciátor stavby, pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi a prostřednictvím svých listin, které dílo podporovaly, dokonce sám papež Inocenc IV.

Stavba celého areálu probíhala velmi rychle a po roce 1400 byla již dokončena. Jádro tvořila čtyři křídla budov včetně mohutné katedrály, jejíž stavby se zhostila huť Matyáše z Arrasu. Ústředím kláštera byl rajský dvůr. V jižním křídle bychom byli nalezli skriptorium (písárna a knihovna) a refektář neboli jídelnu, šlo tehdy o jednu z největších zaklenutých nekostelních prostor u nás. Celou severní část objektu uzavíral chrám Panny Marie vystavěný jako síňové pětilodí, výška středové lodi byla přibližně 30 m, s presbytářem a příčnou lodí dlouhou 40 m. Vše zbudované z červeného pískovce. Současně s klášterem založil Dětřich z Portic i obranný klášterní hrad Šember, ovšem od kláštera vzdálený několik kilometrů. Z něj jsou dnes však již patrné jen zbytky valů.

Prvních dvanáct řeholníků přišlo do skalického kláštera, nazvaného At Graciam beatae Virginis, ze Sedlce u Kutné Hory a počítalo se s rozšířením jejich počtu na padesát mnichů. Osud mu však nepřál a říkalo se dokonce, že klášter byl od svého počátku prokletý. Jeho odlehlost lákala nekalé živly, a tak se stalo, že zde byl loupežníky zardoušen ve své cele opat Martin. A pak přišly nejhorší časy první poloviny 15. století. Zkázu klášteru přineslo husitství a konkrétně jeho vrchol v roce 1421.

Strašlivé události

Klášterní Skalice Autor: Stanislav Šumbera Autor: Stanislav Šumbera

Vše začalo 16. 4. 1421, když husitské vojsko pražanů oblehlo město Brod (Český Brod), které se odmítlo vzdát. Během jednoho dne město husité dobyli a mnoho lidí pobili. Kouřimští měšťané dostali strach, vyslali do Brodu k husitským hejtmanům posly, prosili o milost a slibovali, že budou vždy věrni husitským myšlenkám. Když pak vítězné vojsko od Brodu přitáhlo 20. 4. 1421 ke Kouřimi, otevřeli mu kouřimští své brány. Husité jim opravdu neublížili, ale zúčtovali s „proradnými papeženci“. Ve městě totiž bylo jakési „odloučené pracoviště“ skalického kláštera – proboštství svatého Martina, které leželo hned za hradbami u Pražské brány. Tam zamířili rozezlení husité, pochytali pět mnichů, jež nestačili utéct, strčili je do vysmolených sudů společně se slámou a zapálili je. Nebožáci za strašných muk zemřeli. Později místní lidé vyprávěli, že se v místě jejich ukrutné smrti začala zjevovat podivná záře a na nebi nad ním ohnivý kříž a kruh. Po třicetileté válce byli upálení mniši prohlášeni katolickou církví za mučedníky a na jejich paměť byla na místě jejich skonu v Kouřimi postavena kaple Panny Marie Pomocné, která se stala cílem slavných poutí.

Husitské vojsko pak pokračovalo do Klášterní Skalice. Klášter dobyli, vyplenili, mnichy pobili a vše zapálili. Z této strašlivé zkázy se především velkolepá katedrála, která měla být největším kostelem v zemi, už nevzpamatovala. Pak už následovala jen období úpadku.

Trnitá cesta k dnešku

Klášterní Skalice Autor: Stanislav Šumbera Autor: Stanislav Šumbera

V roce 1481 nechal sice Vilém Zub z Landštejna klášter obnovit, ale budovy byly už zcela zničené, a tak byl vystavěn ze zbytků východního křídla a z přilehlých prostor severního křídla dvoukřídlý konvent a na něj pak později navázala barokní kaple Zvěstování Panny Marie vystavěná v části zbytků původního chrámu. Přesto byl klášter definitivně zrušen v době josefínských reforem v roce 1783. Zchátralé pozůstatky pak v roce 1819 koupil měšťan Jiří Dörfel, a ten ze zbytků stavení vybudoval zámek. Tehdy ještě před jeho okny stálo dvanáct pilířů z gotické katedrály. V roce 1840 byly odstraněny dosud mohutné zříceniny kláštera a zámek s hospodářskými budovami byl využíván převážně jako velkostatek. V roce 1872 bývalý klášterní areál zakoupil Jan z Lichtenštejna. Zámek přestavěl do dnešní podoby, přízemí bylo upraveno jako byt správce zemědělské usedlosti a v prvním patře byly zřízeny sýpky a skladiště. Kaple Panny Marie byla pseudogoticky upravena. V roce 1924 po první pozemkové reformě se zámek stal sídlem zbytkového velkostatku a v padesátých letech přešel do správy JZD.

V letech 2009 až 2011 se pustil současný majitel alespoň do částečné rekonstrukce s pomocí evropských fondů. Byly znovu vztyčeny povalené zdi kaple a celý areál byl nově zastřešen. Část zámku slouží jako byt, hospodářské budovy k zemědělským účelům, ale bohužel celý areál působí stále velmi neutěšeně a památkáři se oprávněně strachují o jeho osud.

A tak si při procházce kolem jeho torza nelze nevzpomenout na biblická slova o pomíjivosti časů, věcí i lidí.