A začneme projektem. Pečlivě zpracovaný projekt stavby by měl zohledňovat parametry podloží, na kterém má být dům postaven. Pokud je projekt převzat z katalogu, je nutné jej nechat upravit i v tomto ohledu. Proto je vhodné nechat nejprve prozkoumat půdu na pozemku odborníkem na stavební geologii.

Stav podloží určuje vše

Stavebně geologický průzkum vám odhalí, zda je půda dostatečně soudržná, propustná a zda se v blízkosti povrchu nenachází podzemní voda. Pokud zemina není dostatečně únosná, je možné ji zpevnit nebo vyměnit. Když podzemní voda dosahuje vysoké hladiny, může být jednoduchý základ poměrně snadno nahrazen základovou deskou, která je založena relativně mělce.

Stavba rodinného domu - základy:

Zdroj: Youtube

Správné založení základů

Na pozemek je třeba povolat geodeta, který vytyčí polohu domu, obrys základů a osy budoucích zdí. Chyby v této fázi obvykle končí tím, že zdi nesvírají pravý úhel tam, kde by měly. To komplikuje další zednické práce. Proto je třeba vytyčení zkontrolovat a vše zapsat do stavebního deníku.

Založení základových patek

Hloubka založení bude samozřejmě uvedena v projektu nebo v dokumentaci k jeho úpravě. Na tomto základě zhotovitelé připraví výkopy. Jejich dno musí být v nazámrzné hloubce, která se v různých zónách země liší a pohybuje se od 0,8 do 1,4 m. Pokud by byly základy umístěny nad touto úrovní, hrozila by jejich deformace, která by vedla k popraskání zdí, a to nejen základových.

Z čeho se základy skládají?

Existuje mnoho materiálů, z nichž lze základy postavit. Základy se obvykle vyrábějí z betonu. Dno výkopu se srovná, umístí se bednění, zemina se zpevní vrstvou chudého betonu, mezi bednění se umístí výztuž (nutně na distanční podložky) a vylije se beton. Vše samozřejmě v souladu s projektem.

Základové zdi

Na základových patkách se zhruba po 3 týdnech postaví základové zdi. Nejlevnější jsou ty z betonových tvárnic. Někdy však terénní a vodní podmínky naznačují, že bude lepší tvárnice nahradit železobetonem, stejně jako patky. Armované základové zdi se betonují společně se základovými patkami nebo se dobetonují později.

Varianta KB bloky

Varianta KB bloky

Je také možné postavit stěny ze zásypových bloků či kb bloků, které se na místě vyplní betonem. Beton použitý pro základy by měl mít minimální třídu C12/15.

Hydroizolace základů – pozor na chyby!

Je chybou izolovat základy a stěny rutinně, bez rozpoznání skutečné situace na stavbě. Zhotovitelé se nejčastěji drží schématu - 2x asfaltová lepenka na patkách a nátěr stěn asfaltovou hmotou. Někdy je však třeba hydroizolaci, zejména svislou (na svislých základových rovinách), provést důkladněji a pak přicházejí ke slovu hydroizolační fólie nebo speciální fólie.

Nopovou fólii ne!

Nopovou fólii ne!

Naopak nopová fólie se pro hydroizolaci nepoužívá. Jedná se o separační vrstvu, která chrání vlastní izolaci před poškozením při zasypávání výkopu nebo později před kořeny.

Důsledky chybné hydroizolace

Pokud by hydroizolace chyběla nebo nebyla správně instalována, pronikala by spodní voda do konstrukce a kapilárním působením by se dostávala ke stěnám přízemí, kde by způsobovala vlhkost. To by vedlo k praskání a odpadávání omítky a podporovalo by růst plísní.

Izolace základů

Po dokončení hydroizolace se na stěny základů připevní tepelněizolační desky, obvykle z tvrdého základového polystyrenu nebo extrudovaného polystyrenu XPS. V ideálním případě by tato izolace měla pokrývat stěny z obou stran. Měla by také překrývat základové patky.

Izolace podlah

Podlahy na zemi je rovněž třeba izolovat. To se provádí až po zastřešení domu. Pro takovou izolaci je vhodné použít polystyrenovou izolaci pro střechy a podlahy nebo polystyren XPS. Tloušťka tepelné izolace by měla vycházet z projektu. Je lepší, aby byla silnější než příliš slabá.

Zdroj: researchgate.net, constructionblog.com, theconstructor.org