Princip fungování domovních čističek odpadních vod je v zásadě stejný jako u velkých klasických čistíren. Čištění probíhá jak mechanicky (zbavení hrubých a jemných nečistot) česlemi a sedimentací, tak biologicky, pomocí mikroorganismů bez, nebo za přístupu kyslíku.

Enviromentálně nejpřátelštějším řešením jsou kořenové čistírny, kde dochází k čištění vody zcela přírodním procesem bez účasti elektrické energie.

Soukromá čistička odpadních vod? Bez úřadu to nejde

Autor: archiv Stavba domovní čistírny odpadních vod je ze zákona vodohospodářským dílem, proto je třeba k její realizaci povolení vodoprávního úřadu. Povolení vodoprávního úřadu je rozhodnutím o přípustnosti stavby podle stavebního zákona a zároveň jsou v něm stanoveny podmínky provozu – množství a kvalita vypouštěných odpadních vod, případně četnost odběru kontrolních vzorků a podobně. Podmínky provozu ČOV s napojenými méně než 50 obyvateli a s produkcí odpadní vody do 10 m3/den jsou plně v kompetenci příslušného vodoprávního úřadu. Je proto důležité informovat se o podmínkách instalace domovní čistírny na tomto úřadě (většinou Odbor životního prostředí – OŽP – příslušné pověřené obce).

Existují tři možnosti vypouštění vyčištěné vody. V případě napojení na dešťovou kanalizaci je třeba získat souhlas majitele, respektive správce kanalizace. Pro vypouštění do vodního toku musíte dostat souhlas správce toku (správce povodí, příslušná zemědělská vodohospodářská správa). Poslední variantou je vsakování, v tomto případě je nutné zajistit hydrogeologický posudek, který potvrdí, že nedojde k ohrožení kvality podzemních vod. Podmínky stanoví v souladu s platnou legislativou příslušný vodohospodářský orgán. Vodu je možné využít na zahradě, ale je třeba mít na paměti, že voda z čističky je vhodná například na zalévání trávníku, stromů a jiných porostů. V žádném případě ale nesmíme zalévat zahradní plodiny, jejichž plody by přišly do přímého kontaktu s takovouto vodou, například jahody.

Bez certifikátu čistička nepřipadá v úvahu

K Autor: archiv e každé čističce musí výrobce dodat certifikát, který dokládá, že výrobek splňuje všechny podmínky příslušných norem, údaje o provedených zkouškách a návod – provozní řád, který kromě pokynů ke správnému provozu uvádí i její účinnost. Ukazatele pro kontrolu čistoty odpadních vod udává Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění č. 229/2007 Sb., kde se uvádí v §9: Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových z jednotlivých rodinných domků a staveb pro individuální rekreaci a jiných staveb obdobné velikosti postupuje vodoprávní úřad podle tohoto nařízení přiměřeně.

Jak čistírny pracují

Domovní čistírny odpadních vod pro rodinné domy čistí veškerý odpad – z koupelen i praček, toalet, kuchyní včetně myček nádobí. Existují dvě základní varianty funkce čističek, anaerobní čističky využívají rozkladných

Co by měla malá domovní čistírna vody splňovat

 • účinnost alespoň 95 %
 • chod bez hluku a zápachu
 • schopnost zvládnout nárazový přítok i určtou dobu bez přítoku splašků (např. dovolená)
 • minimální nároky na obsluhu a údržbu
 • automatickou kontrolu správného provozu
 • žádná mimořádná opatření pro zimní období
 • použití výhradně nekorodujících materiálů
procesů bakterií bez přístupu vzduchu. Hodí se především pro nárazové používání, tedy zejména pro rekreační objekty. Nepotřebují elektřinu a dosahují účinnosti 70 % (bez filtru) až 85 % (s pískovým nebo zemním filtrem). Výhodou jsou nízké provozní náklady (nulová spotřeba elektřiny) a možnost přerušovaného chodu. Nevýhodou je hlavně omezená životnost dočišťovacích filtrů a jejich náročnost na prostor.

Aerobní čističky pracují za přístupu vzduchu. Potřebují přívod elektrické energie a také vyžadují stálý přísun odpadní vody, hodí se tedy spíše pro trvale obývané objekty. Důležité je, aby čistička byla provozována v souladu s provozním řádem a návodem k obsluze. Chyby v provozu a údržbě vedou k menší efektivitě čištění vody. Čirá voda bez zápachu a hnilobných procesů je důkazem správně fungující čističky. Poměrně časté případy zanedbání údržby nebo obavy z nich vedou na některých vodoprávních úřadech k menší ochotě úředníků domovní čističky povolovat. Moderní čističky jsou vybaveny řídicí jednotkou, která sama zajišťuje běžný provoz. Kromě vyčištěné vody je produktem čištění i biomasa (má formu tekutého kalu), která se vyváží do centrální čističky odpadních vod, případně je možné ji použít do kompostu. Odkalení je třeba vykonat podle potřeby, obvykle maximálně čtyřikrát ročně.

Aerobní čistírny Čistírny odpadních vod Autor: archiv

Domovní čistírny se vyrábějí jako plastové, případně laminátové či nerezové nádrže s technologickou vestavbou, která zajišťuje všechny fáze čištění. Tyto fáze představuje předčištění (primární sedimentace), biologický stupeň a separace (oddělování a usazování kalu). Provoz je obvykle řízen automatickou jednotkou s programovatelným časovým spínačem.

V současnosti jsou obvyklé čistírny s aktivační nádrží. Mikroorganismy víří v aktivační nádrži působením provzdušňovacího zařízení. Některé typy používají kombinované

Orientační cenyv ceně nejsou zahrnuty náklady na osazení. Ceny se liší dle výrobce a konkrétního vybavení.

 • Biologická čistírna pro 4 - 8 osob cca 30 tis. Kč
 • Biologická čistírna pro 12 osob cca 50 tis. Kč
 • Náklady na vybudování kořenové čistírny 5 - 25 tis. / 1 osoba
 • Plastová jímka pro 4 - 6 osob, 10 m3 cca 25 tis. Kč
 • Betonová jímka pro 4 - 6 osob, 10 m3 cca 35 tis. Kč
 • Plastový septik tříkomorový + zemní filtr cca 25 tis. Kč + cca 40 tis. Kč
čištění, a tím využívají přednosti čištění odpadních vod s kyslíkem i bez kyslíku.

Velikost čistírny zvolte podle velikosti domácnosti. V provozním řádu čistírny najdete podrobné pokyny ke stavební přípravě a jejímu osazení. Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, což platí, pokud je umístěna pod terénem. Při jiném umístění musíme čistírnu zateplit, zastínit a podobně. Při instalaci do terénu je třeba znát výšku hladiny spodní vody, vysoká hladina může být na závadu. Návod také obsahuje specifické pokyny pro případ povodní, které zabrání znečištění podzemních vod. Nádrž by měla být parotěsná nebo při usazení do terénu vybavená parotěsným víkem, které znemožní únik zápachu. Pro další využití vody je vhodné doplnit čističku záchytnou akumulační nádrží. Akumulační nádoby se zpravidla umísťují do bezprostřední blízkosti k ČOV tak, aby mohl být využit jeden výkop. Další možností je závlahový rozvod, vytvořený pomocí drenážních hadic umístěných v malé hloubce pod terénem.

Jak to umí příroda

Kořenové čistírny odpadních vod Autor: archiv

Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod (KČOV) je v podstatě bezúdržbová a nepotřebuje k provozu elektrickou energii. Je Kořenové čistírny odpadních vod Autor: archiv třeba jí věnovat prostor, který se ovšem může stát okrasnou částí zahrady. Do kořenové čistírny je možné vypouštět takzvanou šedou vodu, tedy odpad z kuchyní a koupelen. Splašky z toalet (nazývané černá voda) je třeba předčistit, obvykle v klasickém tříkomorovém septiku.

Kořenovou čistírnu představuje mělké jezírko vyložené kvalitní fólií a vysypané štěrkem. Také její velikost závisí na počtu osob v domácnosti, na jednoho člověka počítejte plochu přibližně pět m2. Obvyklým tvarem je obdélník, ale použitelný bude v zásadě jakýkoliv tvar, který bude funkční pro průtok vody celou plochou. Hloubka se pohybuje mezi 30 a 75 cm podle plánovaného typu rostlin, obvykle 60 cm. Hladina vody se udržuje cca 5 cm pod horní plochou kamínků, tím je znemožněno líhnutí komářích larev. Variantou může být i soustava několika mělkých rybníčků, kde dno pokryté geotextilií je vysypané pískem nebo štěrkem. Čistírny se osazují bahenními rostlinami, jako je rákos a orobinec. Tyto rostliny do svých dutých kořenů dodávají kyslík, a umožňují tak život bakteriím, které rozkládají odpad. Okraje rybníčku je možné Kořenové čistírny odpadních vod Autor: archiv osadit okrasnými vodními rostlinami, například bahenními kosatci. Ideální je čističku umístit tak nízko u domu, aby do ní voda vtékala samospádem. Pokud to není možné, může být řešením například vybudování zemní nádrže na šedou vodu s plovákovým čerpadlem, které vodu při naplnění přečerpá do kořenové čistírny.

Vegetační čistírna je také považována za vodní dílo a vztahuje se na ni stejný administrativní proces jako na ostatní domovní čistírny. V současnosti se již několik firem zabývá výstavbou kořenových čistíren a jejich zkušenosti přispějí k zdárnému jednání s úřady. Pročištěná voda z KČOV může být na základě povolení vypouštěna do vodních toků nebo pomocí trativodu vsakována do půdy. Ideální je využívat ji k zavlažování zahrady.

Typy biologických  (Aerobních) čistíren

 • Čistírny s biodisky (biokontaktory) – biodisky se otáčejí a smáčejí v odpadní vodě, nejméně účinný způsob. Nadzemní nádrže.
 • Čistírny s biofiltry na pevném nosiči – mikroorganismy jsou přisedlé na pevném nosiči, který je skrápěn odpadní vodou. Jejich účinnost závisí zejména na velikosti biofiltru.
 • Čistírny s aktivační nádrží – „aktivace kalu ve vznosu” – bakterie se promíchávají jemným proudem vzduchových bublinek, účinnost až 98 %.
 • Čistírny s technologií „Vertical Flow Labyrinth” – systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod, s integrovanou akumulací nárazově protékajících vod. Díky vysoké kvalitě vyčištěné vody by neměl být problém s povolením vypouštění do vodních toků a podzemních vod anebo využití vody na zavlažování.
 • Čistírny s membránovou technologií – membránová mikrofiltrace zbavuje vodu veškerých nerozpuštěných látek a dokonce i bakterií a dá se použít zpět v domácnosti například na splachování toalet.
 • Čistírny s aktivační nádrží a membránovým dmychadlem – vzduch, nezbytný pro život mikroorganismů, je dodáván malým membránovým dmychadlem, které je umístěno přímo v čistírně. Princip činnosti je založený na střídání průtočné a regenerační fáze.

-Monika Smekalová, Dům a zahrada 6/2010-Foto: ABplast, Japstav Morava, s.r.o., Albion, J. Svoboda 

Tip na další články z časopisu Dům a zahrada 8/2010 Časopisy, Dům a zahrada Autor: archiv
 •  Hlavní téma: Beton a stavby z něj
 • Jak bojovat s vedrem: Vše o klimatizaci
 • Moderní technika: Co všechno můžete mít doma
 • Vybíráme podlahu: Přednosti jednotlivých materiálů
 • Jak si výhodně pojistit rodinný dům
 • Zahradní grily: Praktické i designové

Objednejte si předplatné časopisu Dům a zahrada a získejte řadu výhod.