První díl se bude věnovat zemnímu vrtu. Tento systém je jediný, který potřebuje zvláštní stavební povolení a je také nejdražší ze všech systémů tepelných. Vytvořit vrt nebo vrty je nejdražší položka, která výrazně zvýší náklady.

Trocha teorie

Co tedy vlastně znamená tepelné čerpadlo voda/voda s vrtem? Principiálně jde o to, že se vytvoří hluboký vrt, do kterého se zanoří část tepelného čerpadla. Buď jde o solankový uzavřený okruh, který ve vrtu odebírá zemi teplo (zde je stálá teplota, a čím hlubší vrt, tím je teplota vyšší a stabilnější), nebo se sem nasadí čerpadlo, které vyčerpává zemní vodu. Obě verze pak médium vyženou do tělesa čerpadla, kde dle stavové rovnice se zvýšením tlaku (tedy v kompresoru) zvýší teplota vody. Druhý systém pak vypouští načerpanou vodu zpátky do vrtu nebo ještě lépe do dalšího vsakovacího vrtu.

Záměr musí být schválen

Pokud chcete vytvořit vrt, musíte mít spoustu povolení. Podle vodního zákona je odběr tepelné energie z vrtu považován za nakládání s podzemními vodami, ke kterému je nutný posudek hydrogeologa z místního vodohospodářského úřadu. Ten je nezbytným podkladem pro následné povolení jednak k nakládání s vodami, jednak k samotné stavbě vrtu či studny pro tepelné čerpadlo.

ČTĚTE TAKÉ:

Hydrogeolog zhodnotí, zda je vůbec možné a také přínosné na vašem pozemku vrt dělat. Ne každé podloží je totiž pro tento typ tepelných čerpadel vhodné.

Hydrogeolog vám vypracuje zprávu a vy se obrátíte na projektanta, nebo firmu, která zabezpečí kompletní dodávku tepelného čerpadla. Ta vypracuje projekt. K projektu je zapotřebí přiložit několik dalších příloh dle vyhlášky č. 499/2006 SB. a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., jako je pozice vrtu v katastrální mapě, situace širších vztahů podzemních vod zakreslená v mapě (vytvoří hydrogeolog), doklad o vlastnictví pozemku u katastrálního úřadu, výčet a druh chráněných území a ochranných pásem, vyjádření báňského úřadu, stanoviska dotčených úřadů, jsou-li zapotřebí, což může být krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor, správa CHKO, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo životního prostředí (EIA).

Vyplníte žádost o stavební povolení k vodním dílům (získáte na vašem městském úřadu) a odnesete ke schválení. Dále můžete být vyzváni k dalšímu předložení dokumentů, jako je plán kontrol stavby apod.

Pokud splníte všechny podmínky a nebudete mít s žádným z dotčených úřadů problémy, získáte stavební povolení.

Příště se podíváme, na co je zapotřebí myslet, pokud se rozhodnete pro zemní typ čerpadla země/voda (označovaný též jako voda/voda nebo solanka/voda).

Titulní foto: Thinkstockphotos.com