Stavební spoření činí výhodnějším 25 % státní podpora a osvobození od placení daní z úroků a státní podpory. Je jednou z nejvýhodnějších forem ukládání peněz. Státní podpora Státní podpora je poskytována ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh (záloha činí 25 % s ročně naspořené částky, maximálně z částky 18000 Kč). Pokud uspořená částka za rok přesáhne 18000 převádí se nárok na státní podporu do následujícího roku spoření. Částky jsou úročeny dle základního úročení jako běžný vklad, přičemž jsou úroky připisovány k 31. prosinci před výpočtem výše státní podpory. V průběhu celého pětiletého cyklu spoření se státní podpora pouze na účastníkově účtu eviduje. Úročena je však základní sazbou úročení a výnosy připisovány na účastníkův účet. Nárok na státní podporu účastníkovi není přiznán tehdy, vypoví-li smlouvu o stavebním spořením dříve než po splnění pětiletého cyklu spoření. Státní podpora mu pak není přiznána a je následovně vrácena peněžnímu ústavu - ministerstvu financí. Kdo může získat podporu Státní podporu může získat každý účastník stavebního spoření, který splňuje podmínky stanovené zákonem o stavebním spoření. Tedy každá fyzická osoba, která je občanem České republiky, má na území České republiky trvalý pobyt a neprovádí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Podporu však lze získat pouze jednou, což platí i pro manžele. Žadateli mohou být současně nebo postupně poskytnuty obě formy finanční podpory bydlení, tedy bezúročná půjčka či návratný příspěvek. Za společně posuzované osoby se považují: manželé, nezaopatřené děti a rodiče nezaopatřených dětí včetně osob, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, manžel rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo po uvedené osobě, a to za předpokladu, že tyto osoby spolu trvale žijí ve společné domácnosti. Vyplácení státní podpory K vyplacení - přiznání státní podpory účastníku stavebního spoření dochází po pěti letech a to v případě, že po stanovenou dobu se svým vkladem nijak nemanipuloval či přešel po obdržení úvěru do tak zvané fáze splácení. Vypoví-li totiž smlouvu o stavební spoření ještě před vypršením celého zákonem stanoveného pětiletého období, žádná z připsaných záloh na státní podporu (jak již bylo výše uvedeno) mu nebude přiznána - vyplacena. Obdrží tedy jen svůj vklad s příslušným úročením stavební spořitelny. V případě, že účastník splní veškeré stanovené podmínky pro poskytnutí úvěrů před uplynutím pěti let, požádá o úvěr a úvěr obdrží, státní podpora mu pak bude přiznána za skutečnou dobu spoření.