V současnosti byla celá zákonná povinnost neuvěřitelně neprůhledná. Dosud je totiž povinnost na prodávajícím, ale jen v případě, že se s kupujícím nedohodne jinak. Kupující pak byl poplatníkem v případě speciálních případů, jako jsou exekuce, vyvlastnění, vydržení nebo nabytí nemovitosti ve veřejné dražbě. Zároveň existuje institut ručitele daně, s čímž novela nepočítá.

Jasný zákon

V předkládací zprávě k zákonu najdeme odůvodnění k této změně: „Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně přitom nejen odpovídá koncepci většiny evropských zemí, ale odstraní i problémy, které v praxi mohou v důsledku možnosti volby poplatníka vznikat, například při směně nemovitých věcí nebo při nabytí nemovité věci z majetku České republiky.“

Novela navíc řeší velmi sporné případy, které se mohly stát předmětem spekulací v rámci prodloužení práva stavby. „S ohledem na skutečnost, že občanský zákoník upravuje možnost prodloužení trvání práva stavby a současně neupravuje minimální lhůtu trvání práva stavby, nelze v praxi vyloučit snahy o nežádoucí daňovou optimalizaci, čemuž by mělo být touto změnou do budoucna zabráněno,“ uvádí předkládací zpráva.

Úpravou se zároveň osvobozují od daně územní samosprávní celky, pokud vykupují nemovitosti ve veřejném zájmu. Odstraňuje se tak nutnost odvodu daně státních orgánů opět státu, například při výkupu pozemků pro novou dopravní infrastrukturu apod.