Dodávat vodu je povinen vlastník vodovodu nebo provozovatel vodovodu na základě písemné smlouvy s odběratelem. Problematikou dodávek vody a jejího měření se nově zabývá ve svých ustanoveních zákon č. 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon). Podle tohoto zákona je odběratelem vody vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. U budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou. U budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody do vodovodní přípojky. Odběratel může odebírat vodu z vodovodu pouze pro účely sjednané ve smlouvě o dodávce vody, a to v zákonem stanovené jakosti pitné vody. Zákon stanoví, že vlastník nebo provozovatel vodovodu neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody podle zákona omezit nebo přerušit. Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, za který se považuje pouze zvláštním předpisem stanovené měřidlo. Vlastníkem vodoměru je Vodoměrem registrované množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky vody – odběratel je povinen platit vodné za množství odebrané vody. Odběratel má povinnost dodržovat podmínky umístění vodoměru a nezasahovat do tohoto zařízení ani jej, nedá-li k tomu vlastník nebo provozovatel příkaz, neodpojovat. Odběratel je dále povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Má-li odběratel pocit, že vodoměr neměří správně, nebo zjistí-li nějakou závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Provozovatel je povinen neprodleně písemně odběrateli oznámit výsledky přezkoušení. Zákon obsahuje způsoby výpočtu odebrané vody, pro případ, že bude zjištěna nefunkčnost nebo nesprávná funkčnost vodoměru. Poškodí-li vodoměr odběratel, je povinen uhradit újmu a náklady spojené s opravou nebo výměnou vodoměru. Zdroj: epravo.cz