Kolaudace je úkon, při kterém zástupce státní správy – stavebního úřadu, provede zhodnocení stavby podle jednotlivých podmínek vydaného stavebního povolení. Žádost o kolaudaci musí požádat ten, na kterého bylo vystaveno stavební povolení. Tato osoba podá na příslušný stavební úřad žádost o kolaudaci se všemi potřebnými doklady. Týká se to dokladů o revizi elektroinstalaci, plynového zařízení, tlakové zkoušky vody a topení, topné zkoušky, revize komínu, geometrického zaměření nového stavu pro zápis do katastru nemovitostí, a pokud došlo v průběhu výstavby k drobným změnám oproti projektu, také zpracování těchto změn do projektové dokumentace. Veškeré doklady musí obdržet investor od prováděcí stavební firmy a projektanta pře podáním žádosti o kolaudaci. Samotná kolaudace probíhá přímo na místě za přítomnosti zástupce stavebního úřadu, investor, zástupců dotčených orgánů a organizací, generálního dodavatele stavby a projektanta. Dokončení stavby (úplné dokončení)se rozumí vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby bez dalších kolaudačních závad a nedodělků. Nedodělky nemusí sice bránit běžnému užívání rodinného domu, ale přesto mohou investorovi přidělat mnoho starostí a ubrat spoustu času, při snaze je odstranit se stavební firmou, která stavbu prováděla. Je proto dobré převzít hotové dílo do užívání a doplatit zbývající práce až po odstranění závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí a samozřejmě i dalších okem postřehnutelných – estetických závad.