Autor: archiv Cílem projektu od doc. ing. arch. Václava Dvořáka, CSc. a doc. ing. arch. Ladislava Tichého, CSc. z architektonické kanceláře AACservis, s. r. o., bylo vytvoření nového centra – středu obce, který přinese obyvatelům pocit skutečného místa pro život. Bydlení s výhledem do zeleně, rozlehlého parku či na vodní plochu. Zároveň i místo, které soustředí nabídku občanských a administrativních služeb.

Návrh podporuje nejvýznamnější architektonickou památku – zámek a nejvýraznější místní přírodní motiv – vodu. Potřebu společenského prostoru centra řeší návrh nového náměstí.

Střed obce nyní tvoří náměstí o rozměrech cca 50 x 70 m s celkem devíti obytnými domy s komerčními prostorami v přízemích a jedním bytovým domem se společenským a konferenčním sálem a výhledem do rozlehlého parku. Celkem Autor: archiv projekt nabízí 157 bytů od 1+kk do 5+kk, o rozměrech od 33 m2 do 162 m2 a celkem 3530 m2 komerčních prostor určených pro maloobchod, služby a restaurace, 1000 m2 pro konferenční a společenský sál s restaurací a 2180 m2 pro administrativní prostory.

Dobře zapadnout, ale hlavně nepřebít

Z hlediska urbanistického je základní myšlenkou kompozice vytváření ucelených charakteristických prostorů, jejich vyváženost, průhledy na významná a charakteristická místa a pohledové vazby mezi nimi. Nové centrum komunikačně propojuje významná místa obce a dotváří hlavní pěší tahy v obci.

Autor: archiv Centrální prostor – náměstí má rozlohu cca 50 x 70 m a je vytyčeno čtyřmi obytnými bodovými objekty v rozích, které jsou nejvyššími navrženými objekty. Jejich výška je dle územního plánu omezena 17 m nad okolním terénem, což je pět nadzemních podlaží včetně posledního ustupujícího podlaží. V čele k parkově upraveným plochám na západní straně je umístěn čtyřpodlažní objekt společenského centra. Boční křídla náměstí tvoří čtyřpodlažní objekty dosahující v hřebeni výšky 14 m a s převažující bytovou funkcí. Pátý bodový vyšší objekt je umístěn na nároží Pražské ulice a ulice Na Račanech, je oproti ostatním pootočen do osy ulice Na Račanech a směrem od Prahy tvoří prvek, upozorňující a navádějící pozornost na novou zástavbu v pokračování Pražské ulice. Bodové objekty podél ulice Pražské a Na Račanech jsou z důvodu požadované vyšší prostorové kapacity v prvních dvou podlažích rozšířeny bočními Autor: archiv přístavbami, které lemují a více uzavírají zastavěné území od těchto komunikací. Osa Dělnické ulice je podpořena deskovými, převážně obytnými domy, rovněž čtyřpodlažními, prodlužujícími Dělnickou ulici až k náměstí. Nárožní bodový dům je s východním deskovým domem propojen přízemním provozním objektem. Tím vzniká v sousedství náměstí malý uzavřený prostor dalšího tzv. malého náměstí, ústícího do nové ulice pokračující do parku a dále západně, navazující na uliční síť.

O obchody, služby, kulturní akce nebude nouze

V parterech většiny objektů je počítáno s provozními jednotkami. Jižní deskový objekt je postaven na sloupech tak, aby byl z náměstí průhled na přilehlou nově navrženou vodní plochu, která je řešena v rámci parku. Přízemí objektů otočená k parku jsou navržena pro byty s možností využití obyvateli se sníženou pohyblivostí, Autor: archiv pohybujícími se na invalidních vozících. Ostatní parter je věnován provozovnám. V objektech podél Pražské ulice jsou uvažovány služby obecního charakteru, jako pošta, banka apod., na malém náměstí velkoprodejna a podél severní části náměstí drobné obchody pokračující v parteru společenského centra až do parku.

Pro služby jsou uvažovány prostory v domech v pokračování Dělnické ulice. Společenské centrum soustředí větší množství funkcí. Základem je víceúčelový sál, pasáž, nebo dvorana, stojící v ose náměstí a pokračující dále do parku, sloužící jako krytý shromažďovací prostor, jako sál pro účely různých kulturních, sportovních a jiných společenských akcí a zároveň jako odpočinkový a relaxační prostor se zázemím uvažované restaurace, kavárny, baru, drobných obchodů, případně půjčovny sportovního vybavení pro atrakce na náměstí a Autor: archiv v parku. V horních podlažích pokračuje bytový dům.

Technické a parkovací prostory

Pod veškerou zastavěnou plochou, kromě rodinných domů, je navržen suterén, sloužící převážně jako garáže, pod bytovými objekty jsou navrženy skladové kóje ke každému bytu, kotelna a prostor pro domovní odpad a úklid domu. Část suterénu je součástí provozních jednotek v přízemí, samostatným prvkem je veřejný bazén. Vjezdy do podzemí jsou navrženy dva. Podzemí společenského centra je samostatným celkem a je zde kromě parkování pro obyvatele bytového domu technické a skladové zázemí centra.

Autor: archiv Základní koncepce architektonického konstrukčního a materiálového řešení

Jednotícím prvkem většiny objektů jsou jednoduché kubické hmoty, terasy, lodžie, nebo balkony, velké procento prosklení dané použitím nízkých parapetů, nebo francouzských oken, rohová okna, nebo okna do více směrů z jednoho vnitřního prostoru, ustupující poslední podlaží, zvýrazněný parter a z větší části kryté chodníky podél domů. Významným prvkem průčelí všech objektů je pnoucí pokryvná zeleň a truhlíková stále zelená převislá zeleň.

Zvláštní polohu zaujímá v rámci celku společenské centrum, které je svým významem a polohou naprosto odlišné. To se projevuje i na jeho architektonickém ztvárnění. Hmotově se jedná o kubický objekt s vnitřním atriem vytvořeným na stropě společenského sálu. Pravidelně členěná hladká bílá průčelí s opakujícími se lodžiemi a loubím získávají jemným posunem v Autor: archiv jednotlivých podlažích určité napětí, dodávající objektu svoji zajímavost, a přitom klidné a seriózní působení s určitou dávkou dominance. Významným prvkem jsou skleněné barevné markýzy nad přízemím a posuvné stínicí zástěny v lodžiích v patrech.

Konstrukční řešení – suterény železobetonový monolit, přízemí kombinace žb. konstrukcí a konstrukcí stěnových cihelných, v patrech naprosto převažuje stěnový cihelný systém. Schodiště jsou monolitická stejně jako výtahové šachty. Krovová konstrukce klasická s ocelovými vaznicemi.

Materiály převažují tradiční, klasické, ověřené.

-Připraveno z podkladů společnosti Wienerberger-