Obecně lze konstatovat, že montované rodinné domy jsou obvykle prováděny z materiálů na bázi dřeva, betonu či oceli, které jsou samozřejmě doplněny tepelnými izolacemi a dalšími hmotami. Volba mezi uvedenými materiály závisí na preferencích stavebníka, rozdíly jsou v podstatě stejné jako u staveb, které nejsou montované (jde tedy o problematiku tepelné izolace a akumulace, zvukové izolace, životnosti).

Nabídka je ale dostatečně široká, aby mohla oslovit různé typy stavebníků. Z hlediska venkovního vzhledu dnes už laik (a často ani odborník) nerozezná montovaný objekt od klasické stavby. Navíc většina prací spojených se stavbou tohoto typu domů probíhá ve výrobně, čímž je zaručena lepší kontrola výrobního procesu a výsledné kvality. Velká část těchto objektů navíc patří do kategorie nízkoenergetických domů.

Podle čeho vybírat

Při výběru technologie a konkrétního dodavatele je nejprve nutné přihlédnout k výše uvedeným vlastnostem domu a porovnat je s vlastními požadavky. Poté lze přistoupit k výběru - obvykle typového - projektu, který nám vyhovuje z hlediska dispozičního řešení, vnějšího vzhledu a samozřejmě i ceny. Je nutné zohlednit i takzvané územně technické podmínky výstavby v dané lokalitě. Může jít o maximální zastavitelnost pozemku, počet podlaží, tvar a materiálové řešení fasády a střechy, odstupové vzdálenosti, požadavky na tak zvanou dopravu v klidu neboli parkování a další. Tyto podmínky je ostatně vhodné znát již při zakoupení stavebního pozemku. Při delší prodlevě před zahájením výstavby je také žádoucí ověření jejich platnosti - územní plány, územní rozhodnutí, ale ani závazné vyhlášky a normy nejsou neměnné.

Pokud není v typovém projektu montovaného domu osazena garáž a požadavek na její realizaci vznese stavebník nebo vyplyne z požadavků stavebního úřadu, lze zvolit dům s jinou dispozicí nebo "přidat" garáž k domu původnímu. V tomto případě je však nutné vyřešit návaznost konstrukcí, vnější vzhled objektu a v neposlední řadě i požární bezpečnost.

Vybíráme-li z typových montovaných domů, je nutné rovněž zohlednit orientaci pozemku vzhledem ke světovým stranám, jeho výškové členění, možnosti napojení na inženýrské sítě a další. Kvalitní dodavatel by měl při těchto úvahách pomoci alespoň odbornou radou.

Základem montovaného objektu je stavební dílec (stěnový, stropní), případně celá buňka. U rodinných domů převažuje výstavba z jednotlivých dílců, vyráběných v provozovně dodavatele. Tyto jsou převáženy na místo stavby a osazují se obvykle na připravenou spodní stavbu, kterou tvoří základy (případně podsklepení objektu) a připravené přípojky inženýrských sítí nebo prostupy pro jejich provedení (včetně tak zvaného ležatého svodu splaškové kanalizace).

Limity i výhody Skutečnost, že montovaný objekt je tvořen "skládačkou" z předem vyrobených dílů, ovlivňuje především možnost dispozičního řešení a vnějšího vzhledu objektu. Nejvíce flexibilní je umístění nenosných příček, kde je možnost úpravy obvykle zcela otevřená. O poznání horší je to s nosnými prvky (stěnami, sloupy). Každý požadavek na zásah do jejich původního rozmístění je nutné konzultovat s dodavatelem. Také velikost okenních a jiných otvorů může být limitována konstrukčním řešením. Je přitom nutné uvědomit si, že úpravy všech těchto prvků mají vliv na statické řešení objektu, na rozvody instalací a další. Pokud to je technicky možné, pak dodavatelé požadavkům stavebníků obvykle vyhoví - musí však přepracovávat typovou dokumentaci, což zabere určitý čas a navíc si to vyžádá další náklady na projekt. Dům za pár dnů Samotná montáž domu bývá velmi rychlá - jde o jednu ze základních výhod tohoto typu objektů. Před jejím zahájením - vlastně ještě v době plánování a uzavírání smluv - je ovšem nutné ověření možnosti příjezdu potřebné techniky (nákladních automobilů, tahačů, autojeřábu) na určené místo. U běžných pozemků vzniklých rozparcelováním rovného pole obvykle problémy nebývají (maximálně s únosností příjezdové komunikace). Situace však může být složitější u pozemků se vzrostlými stromy a další zelení, případně v sousedství jiných stávajících objektů (musí být respektována ochranná pásma nadzemních elektrických rozvodů a podobně). Zde bývá vyžadován například jeřáb s větším dosahem - nabízí se široká paleta strojů, bohužel také se širokým cenovým rozpětím. Zachovávanou zeleň je vhodné před poškozením chránit například obedněním kmenů. Pojíždění těžké techniky poškozuje strukturu povrchových částí půdy, což se může projevit až po několika letech problémy se vzrůstem zeleně (z důvodu horšího vsakování srážkové vody a prorůstání kořenů) - k tomuto problému by se měl vyjádřit zahradní odborník.

Zatížení základů montovaných domů obvykle bývá nízké, nesmí však být podceněn požadavek na založení do nezámrzné hloubky v závislosti na konkrétních geologických podmínkách a úrovni spodní vody. Hloubku založení musí proto stanovit odborník v průběhu zpracování projektové dokumentace nebo nejpozději v průběhu zemních prací kvalifikovaný stavební dozor.

Vzhledem k rychlosti výstavby je zejména u objektů s dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí možné zvážit provedení podlah v přízemí některým ze systémů "suché stavby" (tedy s montovanými deskami nad tepelnou izolací). Uvnitř objektu pak není zabudována žádná voda a dům lze po provedení potřebných revizí a kolaudaci okamžitě a bez omezení užívat.

Pokud je plánováno pozdější rozšiřování stavby například formou přístavby, měl by se k této možnosti předem vyjádřit výrobce montované konstrukce. Některé domy dostupné na našem trhu s možností takového rozšíření přímo počítají. Totéž se týká i možností pozdější instalace slunečních kolektorů, nádrží, klimatizačních jednotek a podobných zařízení.

Pokud zvolíte správnou firmu a konkrétní typ rodinného domu, seznámíte se podrobně se všemi smluvními podmínkami a zabezpečíte nezávislý technický dozor nad prováděním stavby, můžete získat ve velmi krátkém čase a v dobré kvalitě nové bydlení, se kterým budete dlouho spokojeni.

-Dům a zahrada 5/2007- Foto: http://www.profimedia.cz/, Canaba, Atrium, Futur