Stavební spoření je nesporně významným pomocníkem na cestě ke získání rodinního domku či bytu, ale samo o sobě asi nebude stačit. Je však možno využít nabízených úvěrů. které jsou též poskytovány za docela výhodných podmínek. Při standardních podmínkách stavebního spoření se nejprve pět let spoří a pak teprve vzniká nárok na poskytnutí úvěru. Stavební spoření má pár pravidel podle kterých se řídí a postupuje. Stavební spoření je totiž založeno na bázi ukládání peněz, na jehož výnosu se přímo podílí stát a tak pravidla pro stavební spoření jsou přímo určeny zákonem o stavebním spoření. Pod pojmem stavebního spoření se ukrývá především přijímání vkladů od účastníků tohoto druhu spoření, poskytování úvěrů pouze účastníkům, kteří mají již splněné stanovené podmínky na vymezené stavební účely, a zajišťování státní podpory. Každý občan České republiky, bez rozdílu věku a s trvalým pobytem na území tohoto státu se může stát klientem stavební spořitelny, totéž platí i pro právnické osoby. Ukládání peněz probíhá podle běžných bankovních pravidel, kde obvyklý úrok vkladů je 3,4 až 4,5 procenty. Výnos pro střadatele též tvoří státní podpora, která má podpořit dlouhodobé ukládání peněz. Poskytnutí státní podpory však platí pouze pro fyzické osoby. Účastníkům, kteří již splnili podmínky určené stavební spořitelnou, především naspořením cílové částky, je pak poskytnut účelový úvěr. Pokud se zájemce rozhodne o tuto formu střádání svých financí pak musí s příslušnou stavební spořitelnou uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Tato smlouva je vlastně dohodou o způsobu ukládání peněz, se jejím podpisem střadatel zavazuje k pravidelnému ukládání dohodnuté částky. Často jde o minimální částky, ale lze se dohodnout na vyšších vkladech či na nepravidelném ukládání úložek navíc. Obsahem smlouvy je též přesné vymezení použití eventuálního úvěru pouze na získání či zvelebení vlastního bydlení. Též musí obsahovat úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěrů. Rozdíl mezi těmito sazbami může tvořit maximálně 3 %. V praxi s toho vyplývá, činí-li sazba pro ukládání 3 %, pak v tomto případě může být sazba z úvěru nejvýše 6 %. Pokud se však rozhodneme pouze spořit a pokud v tomto případě lze sazby volit, je možné se rozhodnout pro sazbu 4,5 %. Změníme-li během spoření však názor a potom o úvěr zažádáme, může nám být sazba z úvěru ustanovena na 7,5 %, Proto je vhodné dobře uvážit zda budeme pouze spořit či i požadovat úvěr. Každý občan České republiky může uzavřít libovolný počet smluv o stavebním spoření, ale státní podpora je mu poskytnuta pouze na jednu smlouvu o stavebním spoření současně. Poskytováním státní podpory stát sleduje především dva cíle a to:  Přimět občany k odložení použití svých financí k nákupu na pozdější dobu.  Naplnit nároky bytové politiky. Pro druhý případ jsou v zákoně o stavebním spoření přesně vymezeny možnosti, kde je možné využít prostředků získaných ze stavebního spoření a úvěru. Státní podpora je poskytována formou ročních záloh ze státního rozpočtu 18 000 Kč. Pokud však částka úspor z jednoho roku přesahuje 18 000 Kč, pak je z hlediska posuzování nároku na státní podporu účastníkem přesunováno do dalšího roku spoření. Tyto částky jsou úročeny jako běžný vklad a úroky jsou připisovány na účet k 31. prosinci před vypočítáním výše státní podpory. Pokud jde o pravidla poskytování úvěrů mohou se u jednotlivých stavebních spořitelen mírně lišit, ale v hlavních směrech zůstávají podmínky všude stejné. Především se jedná o to, aby od data uzavření smlouvy uběhlo minimálně 24 měsíců a hlavně aby na účtu účastníka zbylo minimálně 50 % cílové částky. Pak musí ukazatel hodnocení smlouvy o stavebním spoření dosahovat k určenému dní hodnoty vyhlášky pro přidělovací období. Dále už jen zbývá připomenout poslední podmínka, že nesmí dojít ke změně tarifu či cílové částky v posledních 12 měsících a pak už můžeme písemně přijmout přidělený úvěr. Přesnější a aktuálnější pravidla pro přidělování je lépe si prostudovat u stavební spořitelny, se kterou smlouvu uzavíráme. Je třeba připomenout, že k tomu aby nám byla přiznána podpora je zapotřebí:  Abychom po dobu pěti let se svým vkladem nenakládali nebo jsme přešli do tzv. fáze splácení poté, co jsme zažádali a následně úvěr obdrželi.  Nevypovídat smlouvu se stavební spořitelnou před vypršením celého zákonem stanoveného pětiletého období. Pokud však tyto podmínky nedodržíme, potom nám nebude žádná z připsaných záloh na stavební spoření přiznána a v případě vypovězení smlouvy nám bude vrácen pouze vklad s běžným bankovním úrokem.