Jedním z hlavních problémů podstatné části stávajícího bytového fondu je jeho zanedbanost a zastaralost, ke kterým došlo v důsledku odkládání potřebných oprav. Řada konstrukčních částí obytných budov se tedy dostala do stavu, který vykazuje vážné závady projevující se snižováním užitných vlastností, zvýšenými provozními náklady a stále častěji i sníženou provozní bezpečností. Panelové domy navíc zpravidla vykazují značný únik tepelné energie, což ve svém důsledku vyvolává relativně vysoké náklady na vytápění, a tedy i zvýšené náklady na bydlení. Značná část městských sídlišť tak přímo volá po své rekonstrukci.

PANEL program Napomáhat při rekonstrukci panelových sídlišť má program Státního fondu rozvoje bydlení PANEL, který si klade za cíl pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových panelových domů. Tento program obsahuje tři základní nástroje podpory: • státní úrokovou dotaci (dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až o 4 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše však do výše úrokové sazby uvedené ve smlouvě o úvěru), • bankovní záruku za úvěr (maximálně ve výši 80 % jistiny úvěru), • odborně technickou pomoc (poskytovanou zdarma).

Příjemcem podpory v rámci tohoto programu může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu, stejně jako fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů, a společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů.

Podpora je pak poskytována na základě písemné žádosti podané u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., která předá žádost spolu s doklady potvrzujícími splnění podmínek pro poskytnutí podpory Státnímu fondu rozvoje bydlení. Tiskopisy žádostí o podporu je možné obdržet na všech pobočkách ČMZRB, a. s., na pobočkách úvěrujících bank a stavebních spořitelen, s nimiž ČMZRB, a. s., uzavřela smlouvy, v poradenských a informačních střediscích a na internetových stránkách ČMZRB, a. s. Nově i s evropskými penězi Od počátku tohoto roku (2007) vlastníci panelových domů mohou získat na opravy svých domů také evropské peníze. Na rozdíl od minulých let, kdy Evropská komise tuto podporu neumožňovala, může ČR v letech 2007 - 2013 získat na zlepšení života v problémových čtvrtích měst nad 50 tisíc obyvatel stovky milionů korun. Společně s národním programem PANEL tak celková částka na opravu městských sídlišť dosáhne nejméně 1,5 miliardy korun.

Evropské peníze v objemu zhruba 750 milionů korun ročně půjdou na opravy panelových domů, na rekonstrukce sídlišť a jejich infrastrukturu a mimo jiné také na zajištění nového sociálního bydlení pro romské občany.

Aktivity, které budou podporovány ze strukturálních fondů EU v letech 2007 - 2013: a) úpravy sídlištního prostoru - např. zeleň, parkové úpravy, chodníky, předzahrádky, lavičky, zlepšení životního prostředí b) budování či modernizace rekreačních ploch jako součást sídlišť c) zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků - parkovací plochy na sídlištích d) ekologické a energeticky efektivní sanace panelových domů e) odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce panelových domů f) opravy, rekonstrukce technického vybavení domů g) zajištění nového sociálního bydlení při renovacích stávajících budov vč. řešení problematiky bydlení pro Romy V programu PANEL, financovaném ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, je stanoven limit čerpání dotací pro malé podnikatele a fyzické osoby 35 %, pro střední podnikatele a obce s méně než 5.000 obyvateli 25 % a pro velké podnikatele a ostatní obce 15 % z celkových nákladů projektu.

Z uplynulých let Vlastníkům panelových domů a bytů bylo v uplynulém roce z programu PANEL proplaceno celkem 1,6 miliardy korun. V letech 2000 - 2006 pak byly na financování oprav panelových domů poskytnuty bankovní záruky k úvěrům pro žadatele ve výši 3,5 mld. Kč a na splácení těchto úroků byly poskytnuty dotace ve výši 2,5 mld. Kč. Celkově byla doposud podpořena oprava více než 65 tisíc bytů v panelových bytových domech s tím, že největší podíl podpory - více než 60 % - získala bytová družstva. Více než 20 % podpor pak bylo poskytnuto bytovým domům, spravovaným společenstvím vlastníků. Zdroj: MMR, SFRB, ČMZRBVíce informací o programu PANEL naleznete zde