Dotaz čtenáře:

Dobrý den, jak budete dokladovat těsnění komína procházejícího požárně dělicí konstrukcí vzhledem k závazné normě ČSN 730810? Vyhláška 23 ji zezávaznila. A na to navazuje druhý dotaz, jak bude vypadat detail komína s přívodem vzduchu v plášti komína v požárně dělicí konstrukci.

Drobná připomínka k článku - kominík nemá pravomoc posuzovat požární bezpečnost komína. Komín svým provedením v objektu buď splní, anebo nesplní podmínky dané normou. Kominík není OZO PO anebo projektant s autorizací, aby mohl cokoliv posuzovat. Díky za odpověď.

Související články


Odpověď pak Pavel Ulrich ze společnosti Almeva, která se komíny zabývá, rozdělil do dvou částí. První je samotná odpověď na téma prostupu a těsnění a druhá pak reaguje na připomínku.


„Z dotazu bohužel není zřejmé, jaké těsnění komína je na mysli. Zda je na mysli těsnicí manžeta, kterou je komínkový plášť napojen např. na parotěsnou fólii, nebo zda se jedná o těsnění, které je vloženo v komínových dílech a které zajišťuje těsnost spalin. V prvním případě těsnicí manžeta řeší pouze napojení komína např. na parotěsnou fólii. V druhém případě je těsnění vloženo v komínových dílech a má za funkci bránit úniku spalin zejména u přetlakových spalinových cest. Žádné těsnění neřeší protipožární ochranu a při průchodu komínu vícero požárními úseky je nutné řešit požadavek při každé instalaci. Buďto má komín certifikovanou požární odolnost EI, nebo se to řeší takovými prvky, aby požadovaná odolnost byla zajištěna. To platí i v případě komína, který má přívod vzduchu z pláště.“


K připomínce:

„Zákon č. 320/2015 Sb. uvádí, za jakých podmínek se provádí revize, kontrola a čištění spalinových cest. To dále rozvádí vyhláška č. 34/2016 Sb., která uvádí v § 2, že při kontrole spalinové cesty musí kominík posoudit, zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a stavebních hmot. V § 3 a příloze č. 1 je u revize spalinové cesty v odst. 16 uvedeno, že při prohlídce spalinové cesty se musí zkontrolovat, zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů a stavebních hmot, a také jak uvádí odst. 18, zda je zajištěna požadovaná požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) pro konkrétní budovy, přes které spalinová cesta prochází. Pakliže výše uvedené není splněno, je to důvod k neudělení revize spalinové cesty nebo její případný zákaz používání.“