Uvádíme přehled aktuálně platných norem ve stavebnictví. Normy je také možno stáhnout z webu v pdf formátu. Klasifikace ve výstavbě - zákon č. 360/1992 Sb. Autorizace architektů, inženýrů a techniků: zákon č. 360/1992 Sb. (ve znění 164/93 a 275/94) - úplné znění www.cka.cc. Živnosti řemeslné, vázané a koncesované v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), obsahové náplně živností v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., seznam živností volných v nařízení vlády č. 140/200 Sb. (ve znění 468/2000) – úplná znění www.mpo.cz, oddíl Podnikání, pododdíl Živnostenský zákon. Technické požadavky na stavební výrobky - zákon č. 22/1997 Sb. Technické požadavky na stavební výrobky: obecným východiskem je zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů); prováděcími předpisy pro stavební výrobky jsou nařízení vlády č.163/2002 Sb. (národní systém) a č.190/2002 Sb. (evropský systém) - www.mvcr.cz. Stavební zákon - zákon č. 50/1976 Sb. Územní plánování a stavební řád: stavební zákon č. 50/1976 Sb. (v úplném znění 83/1998 a znění pozdějších předpisů). Zákon o životním prostředí - zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - zákon č. 244/1992 Sb. Vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a stavebních zařízení při stavebních pracích