Na stránce Form.cz - formuláře na internetu je k dispozici 25 základních formulářů z oblsti stavebnictví. Formuláře PDF lze prohlížet a tisknout pomocí programu AcrobatReader, vyplňují se ručně. Formuláře FFW se vyplňují přímo na počítači programem FormFiller, tisk je možný do originálu nebo na čisté listy. Skupina stavebnictví obsahuje tyto formulář: 1 Čestné prohlášení 2 Denní záznamy stavby 3 Lhůtník 4 Návrh na kolaudaci stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí 5 Návrh na vydání územního rozhodnutí 6 Návrh na vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 7 Ohlášení drobné stavby, stavební úpravy, udržovacích prací 8 Ohlášení: reklamního - informačního - propagačního zařízení 9 Prohlášení o kvalifikaci 10 Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí 11 Prohlášení účastníků o vzdání se práva odvolání 12 Přehled hospodářských staveb, smluv, jejich změn a doplňků 13 Přehled objednávek subdodavatelů a průběh jejich plnění 14 Přehled zkoušek všech druhů 15 Seznam technické dokumentace, jejich změn a doplňků 16 Seznam úředních opatření týkajících se prací 17 Seznam všech dokladů týkajících se prací 18 Vzdání se práva odvolání 19 Žádost o povolení k odstranění stavby 20 Žádost o povolení nahlížení do spisu 21 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č.137/98 Sb. 22 Žádost o stavební povolení 23 Žádost o stavební povolení (sloučeno s územním řízením), dodatečné povolení stavby 24 Žádost o změnu stavby před dokončením 25 Žádost o změnu v užívání stavby Další dokumenty a užitečné programy naleznete také v naší rubrice DOWNLOAD. -vr-