Seznámení se s územním plánem obce je první, nezbytný krok v našem záměru na tom kterém místě stavět konkrétní budovu s konkrétním využitím. Anebo třeba koupit pozemek. Pokud je nám po jeho prostudování zřejmé, že náš obchodní nebo stavební záměr s územním plánem nekoliduje a je s ním v souladu, první krok byl úspěšný.

Pro příklad: Pokud chceme postavit rodinný domek v intravilánu (zastavěném území) obce, v místě, které je určené jako čistě obytná lokalita, je to v pořádku. Pokud bychom uvažovali na stejném místě o stavbě průmyslového provozu, neuspějeme. Současně zjistíme, jak to bude v dané lokalitě podle územního plánu vypadat v blízké budoucnosti, jak se změní či nezmění okolí. Zda zůstane okolí zachováno ve své nynější podobě, anebo se kolem našeho pozemku začne stavět silnice nebo tu vznikne supermarket. Neboli – zda louky kolem pozemku nebo domku, který jsme si vyhlédli, zůstanou i nadále ornou plochou, nebo se v dohledné době změní v pozemky stavební – a s jakým konkrétním využitím.

Územním plánem se rozumí stavebním zákonem určená dokumentace o území obce nebo území velkého územního celku určená k správě a rozvoji území. Územní plán, který se skládá z části grafické a textové, je uložen na odboru územního rozhodování příslušného obecního úřadu.

Inovace územních plánů

Územní plán jakožto závazný právní předpis schválený místním zastupitelstvem představuje nezbytný rozvoj každé obce. V souvislosti s tímto rozvojem se územní plány průběžně inovují a upravují, doplňují se do nich různé jednotlivé části. Poté, kdy je už doplňků příliš a je potřeba zcela komplexní aktualizace, přistupuje se k vypracování územního plánu nového. Může to být v souvislosti s mnoha pozemkovými úpravami. Důvodem může být například i nakupení se velkého množství požadavků na změnu funkčního využití území. Zpracováním územního plánu obce pověřují některou inženýrskou a projektovou společnost. Nový koncept se vždy veřejnoprávně projednává a poté se schvaluje.

Kde hledat Platný územní plán, uložený na obecním úřadu, je prvním a základním dokumentem, s nímž by se tedy opravdu měl každý investor seznámit. Zjistí tak, zda jeho záměr (stavba, koupě nemovitosti) odpovídá jeho představám. Územní plán můžeme prostudovat na odboru územního rozhodování (nebo plánování) příslušného obecního úřadu. Také bývá volně k nahlédnutí, například na vývěskách na chodbě úřadu. Pokud chcete ale jeho části vysvětlit, poradit, raději se objednejte na příslušný odbor. Obecní úřady ho také mají na svých webových stránkách; zpravidla jej najdeme opět pod územním plánováním a prohlédnout si lze jednotlivě část textovou a část grafickou.

Podle potřeby můžeme nahlédnout vedle územního plánu i do dalších závazných materiálů, což mohou být různé urbanistické studie dané lokality, generel infrastruktury obce, rozvojové studie obcí a strategické plány rozvoje území.

-ag- Foto: Archiv